Bouwvergunningplichtig

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In een gemeente ontstond een geschil of het aanbrengen van een witte stuclaag op een gevel bouwvergunningplichtig was. In haar uitspraak was de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel: ‘dat burgemeester en wethouders zich op goede gronden op het standpunt hebben gesteld dat het wit stuken van de gevels afbreuk doet aan de specifieke bouwstijl van de in dit gebied aanwezige (woon)boerderijen en daarmee een substantiële en ingrijpende inbreuk op de bestaande landelijke winkel huren leeuwarden omgeving vormt.’ (ABRvS 19 juni 2002, AB 2002/376)
Ad 3 Wa t geldt er als men van mening verschilt over de noodzaak van een bouwvergunning? Er kunnen zich problemen voordoen als de meningen over de noodzaak van een bouwvergunning verschillen. Gemeente, bouwer en derdebelanghebbende (bijvoorbeeld een buurman) kunnen het daarover oneens zijn. Uiteindelijk beslist de rechter als er door het bestuursorgaan een beschikking is gegeven. Onder beschikking verstaat de Awb in art. 1:3 lid 2 óók de afwijzing van een winkel huren groningen aanvraag.
232 6 Woningwet: nieuwbouw
Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 augustus 2004, (AB 2005/106) blijkt dat er twee manieren zijn om de bestuursrechter een oordeel te laten geven over de vraag of een vergunning nodig is: of door het aanvragen van de vergunning, of door een verzoek van een derde om bestuurlijke handhaving.
Bij het besluit van het bestuursorgaan op de aanvraag of op het verzoek, moet het de vergunningplicht als voorvraag behandelen. De rechter toetst het oordeel van het bestuursorgaan vervolgens indien beroep wordt ingesteld. De mededeling van een bestuursorgaan los winkel huren eindhoven van een vergunningaanvraag of een verzoek om handhaving is geen besluit. Alleen in uitzonderingsgevallen kan de mededeling wel als een besluit worden aangemerkt: als bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning onredelijk bezwarend is. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn, wordt niet van de aanvrager verwacht dat hij een vergunning aanvraagt om erachter te komen of een vergunning is vereist: als het bijvoorbeeld gaat om veel kleine bouwplannen, zou het aanvragen van de bouwvergunningen onredelijk belastend voor winkel huren den haag de bouwer kunnen zijn. Een andere uitzondering is de omstandigheid dat het wachten op een handhavingsbesluit tot een onomkeerbare situatie zou leiden: bijvoorbeeld als het bouwen een niet terug te brengen natuurwaarde aantast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *