Toepassing van wettelijke voorschriften

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitoefening van bevoegdheden of toepassing van wettelijke voorschriften In art. 5.16 lid 2 Wm zijn alle bevoegdheden en wettelijke voorschriften aangewezen, waarvan de uitoefening of toepassing gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. Het gaat om de Wet milieubeheer, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet ruimtelijke ordening, de TracĂ©wet, de Planwet verkeer winkel huren leeuwarden en vervoer en de Spoedwet wegverbreding: de wetten die bepalend zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. De bestuursorganen mogen deze bevoegdheden en voorschriften slechts toepassen en uitoefenen inden (art. 5.16 lid 1 Wm): a er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van winkel huren groningen een grenswaarde; of b een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; of c een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreinigingen; of d het project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL waarvan de inwerkingtreding gepland is na het verlenen van uitstel voor het behalen van de grenswaarden door de EU.
De uitoefening van de belangrijkste bevoegdheden waarbij aan deze luchtkwaliteitsvoorwaarden moet worden voldaan, betreft: het nemen van elk winkel huren eindhoven besluit ten behoeve waarvan een MER moet worden gemaakt; het verlenen van een milieuvergunning; het vaststellen van een AMvB met regels ter bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die inrichtingen daarvoor kunnen veroorzaken; het vaststellen van de Wro-structuurvisies; het vaststellen van een bestemmingsplan en het nemen van een projectbesluit; het verlenen van een tijdelijke of Bra-ontheffing; het vaststellen winkel huren den haag van een provinciale verordening of een AMvB met regels omtrent de inhoud van een of meer bestemmingsplannen; het vaststellen van een tracébesluit of een wegaanpassingsbesluit (nodig om hoofdinfrastructuur aan te leggen of te wijzigen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *