Sancties van de minister

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Sancties van de minister Indien de instelling haar taken niet goed verricht, kan de minister: aanwijzingen geven over het handelen en nalaten van de corporatie (art. 41 Bbsh); voorschrijven dat de corporatie alleen met de voorafgaande instemming van een of meer door de minister aangewezen personen of instanties of van hem bepaalde handelingen mag verrichten (art. 43 Bbsh). Een gemeente kan niet zo’n instantie zijn; de toelating intrekken (art. 44 Bbsh).
De minister krijgt gegevens over winkel huren leeuwarden de instellingen door de samenvattingen van het voorgenomen beleid die de corporaties moeten opstellen, alsmede door de op te stellen verslagen. Van de gemeenten, van huurders of van zijn ambtenaren (inspecteurs) ontvangt de minister over de instellingen ook berichten die voor hem aanleiding kunnen zijn maatregelen te treffen.
7.1 Toegelaten instellingen en het Besluit beheer sociale-huursector 289
7.1.6 Centraal fonds voor de winkel huren groningen volkshuisvesting Op grond van art. 71 Wonw is er een Centraal fonds voor de volkshuisvesting. Het is een rechtspersoon die ten doel heeft de sanering van toegelaten instellingen te bevorderen door het verstrekken van subsidie aan toegelaten instellingen. Het fonds verstrekt subsidie voor deze sanering aan toegelaten instellingen die niet beschikken over de noodzakelijk te achten financiële middelen, of ter tegemoetkoming in de kosten van werkzaamheden van de instellingen. Het fonds houdt toezicht op de financiële aspecten van de werkzaamheden winkel huren eindhoven van die instellingen. Tot de taken kan behoren het aan de minister verschaffen van inzicht in de financiële situatie van die instellingen gezamenlijk. Het fonds stelt jaarlijks voor 1 december beleidsregels vast (art. 71b lid 1 Wonw), waarin wordt bepaald op welke wijze het fonds uitvoering geeft aan zijn taken. De beleidsregels zijn van toepassing op het eerstvolgende kalenderjaar. Omdat het fonds van de corporaties gegevens aangeleverd moet krijgen en inlichtingen mag opvragen, kan het fonds een rol spelen bij het financiële toezicht dat de minister uitoefent. Het winkel huren den haag bestuur van het fonds stelt elk jaar na goedkeuring van de minister zijn begroting vast voor het volgende kalenderjaar. Elke toegelaten instelling die op 1 januari van een kalenderjaar als zodanig bestaat, is over dat kalenderjaar een door de minister vast te stellen bijdrage aan het fonds verschuldigd (art. 7le Wonw).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *