Planning (als taak van het management)

Gerelateerde afbeelding

Als verantwoordelijke directie in een bestaand bedrijf of als starter van een nieuwe bedrijf is het zaak vooraf goed na te denken over wat gedaan gaat worden, hoe dat gedaan zal worden, waar de activiteiten verricht gaan worden, enzovoort. Met andere woorden: de richting voor de komende periode moet worden bepaald en er moeten bakens worden uitgezet waarop kan worden gevaren. Mensen en middelen kunnen dan in een bepaalde richting gestuurd en vastgelegd worden. Dit geeft het nodige houvast bij het leidinggeven aan de bedrijfsactiviteiten. Men weet dan niet alleen wat men wil, maar ook geeft men de weg(en) aan waarlangs en de middelen waarmee de gestelde doeleinden bereikt moeten gaan worden.
Het kan echter niet bij beleidsvoornemens en woorden blijven. Deze moeten in concrete daden worden omgezet. Daarbij is het goed na te gaan of bereikt wordt wat voor ogen stond en of in de uitvoering ook echt gedaan wordt wat is afgesproken. Om tot een effectieve uitvoering te komen is het verstandig het in het strategische plan vastgestelde organisatiebeleid uit te werken in plannen voor de korte termijn. Er zijn, zo zegt men weleens, altijd meer wegen die naar Rome leiden. In een organisatie is het echter goed van tevoren toch in een bepaalde richting een keuze te maken en daarmee een weg te kiezen die men de eerstkomende jaren zal volgen en deze weg ook in concrete acties en te bereiken resultaten op korte termijn uit te zetten. Hoe langer de periode is, hoe minder gedetailleerd de plannen kunnen zijn. Als zich dan inmiddels nieuwe kansen voordoen of als omstandigheden zich wijzigen, is het uiteraard van belang de plannen bij te stellen.
Planning (als taak van het management) is het systematisch kantoorruimte almere voorbereiden en op elkaar afstemmen van beslissingen die gericht zijn op het in de toekomst realiseren van doeleinden. Planning gaat aan het handelen vooraf. Bij planning moet het management vooruitzien en op basis daarvan taken stellen voor de uitvoering. Bij het maken van operationele plannen moet worden vastgesteld wat moet worden geproduceerd, waar dit zal plaatsvinden, hoe dit zal gebeuren, wanneer dit zal gaan gebeuren, hoeveel er gemaakt moet worden en ten slotte ook wie dit met welke middelen zal gaan doen. Door een goede uitvoeringsplanning houdt men de te verrichten activiteiten ‘in de hand’. Men heeft dan ‘greep op de zaak’. Effecten van te verwachten ontwikkelingen zijn van tevoren in de plannen ‘meegenomen’ en de uitvoering van de activiteiten is goed doordacht. Door middel van planning zijn activiteiten van tevoren geordend en op elkaar afgestemd. Planning dient zo ter beheersing van het verloop van de activiteiten. Mochten zich tijdens de uitvoering dan toch nog nieuwe, onverwachte ontwikkelingen voordoen, dan moet de planning uiteraard worden aangepast. Plannen dienen in elk geval op voldoende en op betrouwbare gegevens met betrekking tot de toekomst te zijn gebaseerd. Dan is het ook verantwoord op basis daarvan beslissingen te nemen. Tijdens de uitvoeringsfase moet de planning uiteraard worden bijgehouden en bijgesteld. Slechts bij onverwachte ontwikkelingen, ‘force majeur’ en plotselinge nieuwe mogelijkheden is er aanleiding de plannen drastisch te herzien. Alle vormen van planning betreffen toekomstige activiteiten (op lange, middellange of korte termijn) en gaan dus aan het daadwerkelijke handelen vooraf. Het gaat daarbij om ordening van de noodzakelijke activiteiten en vooral ook om de coördinatie van de te verrichten handelingen. Er moet immers in één richting worden gewerkt. Dat betekent dat op alle niveaus van uitvoering eenheid in gezichtspunt en gelijkgerichtheid in het handelen moeten zijn. Planning is hierbij het hulpmiddel bij uitstek. Bij planning gaat het naast het ordenen van de toekomstige handelingen en de coördinatie ervan uiteraard ook om de beheersing van de voortgang van de activiteiten. Vergelijking van de geplande en de werkelijke uitkomsten kan dan aanleiding geven om aanvullende uitvoeringsbeslissingen te nemen of om de uitvoeringsnormen eventueel bij te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *