lnbrengwaarden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

lnbrengwaarden De verwerving van de gronden is voor de exploitatie een kostenpost. Veelal is de verwerving gedaan door particulieren. De inbrengwaarde zal moeten worden getaxeerd, bij voorkeur in het gehele exploitatiegebied door dezelfde onafhankelijke kantoor huren barendrecht deskundigen. Daarbij wordt uitgegaan van de verkeerswaarde van gronden en opstallen, die bepaald wordt aan de hand van de systematiek van de onteigeningswet. Tot de inbrengwaarde behoren ook andere kosten, bijvoorbeeld de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kantoor huren doetichem kabels en leidingen in het exploitatiegebied. Bro staan 14 kostensoorten genoemd die in aanmerking mogen worden genomen. Daartoe horen ook kosten van voorzieningen die in art. 6.2.5 Bro zijn benoemd. Het gaat bijvoorbeeld om aanleg van nutsvoorzieningen, riolering, wegen en openbare verlichting. De voorzieningen kunnen zich in en buiten het plangebied bevinden. Buiten het plangebied zijn het bovenwijkse voorzieningen. Belangrijk is dat er een duidelijke relatie is met het plangebied: de particuliere grondexploitanten mogen niet geconfronteerd worden met algemene kostenposten die voor rekening van de gemeente horen te zijn. Als criteria gelden de volgende begrippen: Profijt: de grondexploitatie moet nut hebben van de werken en maatregelen. Toerekenbaarheid: de kosten moeten mede ten behoeve van het plan worden gemaakt. Proportionaliteit: de kosten moeten naar rato worden verdeeld over de exploitatiegebieden die door de kantoor huren zutphen bovenwijkse voorziening worden gebaat.
In de Wro is de eis gesteld dat er sprake moet zijn van een vastgestelde structuurvisie die aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen. Art. 6.13 lid 6 en 7 Wro regelt hierover:
‘6 Kosten in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan worden naar evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet. 7 Bovenplanse kosten kunnen kantoor huren beverwijk voor meerdere locaties of gedeeltes daarvan in de exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een fondsbijdrage, indien er voor deze locaties of gedeeltes daarvan een structuurvisie is vastgesteld welke aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *