Leidinggeven, managen en ondernemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Een groot deel van zijn tijd besteedt een leidinggevende functionaris aan het geven van leiding aan medewerkers. Bovendien ondersteunt hij zijn medewerkers in praktische zin bij de uitvoering van taken. We noemen dit ‘leidinggeven in enge zin’. Daarnaast spreken we van ‘leidinggeven in ruime zin’. Onder management verstaan we het proces dat leidt tot vaststelling van de koers van de totale organisatie en de organisatorische en communicatieve inrichting van de totale organisatie, afgestemd op de organisatiedoelstellingen. Management is dus het geheel van activiteiten dat gericht is op een effectieve en efficiënte opzet en uitvoering van op doelstellingen gerichte acties in een organisatie. Management is daarmee een meer omvattend begrip dan leidinggeven (in enge zin). Onder leidinggeven verstaan we het op basis van persoonlijk contact beïnvloeden van het organisatie- en werkgedrag van medewerkers. Naast de begrippen ‘leidinggeven’ en ‘management’ wordt een enkele keer ook nog eens apart het begrip ‘ondernemer’ aan de orde gesteld. Dit om te benadrukken dat het zoeken en benutten van kansen van belang is en dat men daarbij vanuit een visie op de buitenwereld, gerichte doelstellingen formuleert, daaraan uitvoering geeft (en daarbij ook risico’s neemt). In deze zin heeft ondernemerschap vooral betrekking op het zoeken naar uitdagingen, het vinden van nieuwe combinaties, het initiëren van acties en het nemen van gecalculeerde risico’s. Een ondernemend persoon ziet problemen eerder als een uitdaging dan als een belemmering. Hij zal niet alleen wachten op kansen die zich aandienen maar gaat er ook van uit dat kansen gecreëerd kunnen worden. Het gaat hierbij om een begrip dat vanzelfsprekend in het kantoorruimte almere particuliere bedrijfsleven van toepassing is, maar daarnaast ook gebruikt kan (en moet) worden in de wereld van non-profitorganisaties, zoals ziekenhuizen en (verzelfstandigde) overheidsorganisaties.
Ondernemerschap
Ondernemerschap is het geheel van gedachten, mentaliteit en acties dat zich richt op het bewust aanvaarden van risico’s bij het aanbieden van producten of diensten, veelal met de kennelijke bedoeling er ‘winst’ mee te maken. Het omvat echter ook de gave om mogelijkheden te zoeken voor het steeds weer beter of anders en ‘nieuw’ gebruiken van beschikbare middelen en ideeën van mensen. Ondernemerschap kan in principe op elk niveau in de organisatie worden aangetroffen. Het zoeken naar mogelijkheden om iets nieuws te doen voor anderen kan net zo goed betrekking hebben op externe afnemers als op interne collega’s die verder moeten werken met de resultaten van de voorganger. Ondernemerschap is in ieder geval een belangrijke voorwaarde voor het overleven van de organisatie in de toekomst. Wanneer in directies of besturen gestopt wordt met het bewust aanvaarden van risico’s in pogingen nieuwe diensten, producten of markten te creëren, zijn dat de eerste stappen naar een organisatiecultuur waarin initiatief niet gewaardeerd wordt. In de meest extreme vorm geredeneerd, kan ‘ondernemerschap’ worden uitgeoefend zonder interactie tussen de ondernemer en anderen. Wanneer om ondernemend te zijn anderen nodig zijn, bijvoorbeeld om ideeën vorm te geven of uit te voeren, wordt ook leiderschap gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *