Investeringen in technologie

Ook in Europa zijn de meeste investeringen in technologie slechts aangewend met het oog op rationalisatie, niet voor organisatorische innovatie. ‘Europese ondernemingen onderkennen onvoldoende de potentie van de instrumenten van de informatiemaatschappij om hun concurrentiepositie te verbeteren’, concludeerde de Europese Commissie.12 ‘Tot op heden zijn deze instrumenten kantoorruimte huren leeuwarden vooral gebruikt om kosten te verminderen.’
Er is een wezenlijk verschil tussen mechanisering en automatisering. Informatietechnologie ‘automatiseert en informatiseert’, zegt Zuboff. In een gemechaniseerd proces is de machine uitsluitend gericht op het product. In een geautomatiseerd proces produceert de machine, maar registreert tegelijkertijd het verloop van het productieproces. Informatietechnologie bevat een symbolische weergave van gebeurtenissen, voorwerpen en processen, die daardoor zichtbaar worden, kenbaar kantoorruimte huren groningen en deelbaar. De essentiele vraag is in hoeverre deze informatie ook feitelijk wordt gedeeld.
Zuboff, schrijvend over de eerste fase van de productieautomatisering in het midden van de jaren tachtig, karakteriseerde deze keuzen als volgt:
‘De keuzen waar wij voor staan hebben betrekking op de ontwikkeling en verspreiding van kennis op de werkplek. Men stelle zieh het volgende scenario voor. Inzicht en begrip zijn ingebouwd in de slimme machine, ten koste van het menselijke ver
mogen tot kritisch oordelen. De kantoorruimte huren eindhoven Jeden van de organisatie zullen steeds afhankelijker worden, gedwee in het openbaar en cynisch in het verborgene.’
Mensen zullen zieh innerlijk steeds meer terugtrekken ‘naarmate de meerderheid van de banen in onze fabrieken en kantoren gei:soleerd wordt en op afstand gezet, het werk routineus en plichtmatig’. Escapisme in drugs en apathie en conflictueus gedrag zullen het kantoorruimte huren den haag gevolg zijn. Er is ook een alternatief scenario denkbaar, waarin managers onderkennen dat de werkelijke benutting van intelligente technologie nieuwe vaardigheden vergt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *