Internationale kwaliteitsnormen

Gerelateerde afbeelding

Veelgebruikte normen waaraan kwaliteitssystemen moeten voldoen zijn afkomstig van de International Organisation for Standardisation, afgekort de ISO. De Nederlandse versies van deze normen staan bekend onder NEN-ISO. De NEN-ISO 9000 serie bestaat uit drie normen, namelijk NEN-ISO 9001, 9002 en 9003. NEN-ISO 9000 en 9004 kunnen we opvatten als algemene beschrijvingen en richtlijnen waarin wordt aangegeven op welke wijze men de NEN-ISO-normen moet hanteren. De normen kunnen worden gebruikt voor contractuele verhoudingen tussen leverancier en afnemer. De NEN-ISO 9001 is de meest uitgebreide norm. Hier besteden we er in het kort aandacht aan. Enkele eisen die NEN-ISO 9001 stelt aan een kwaliteitssysteem luiden als volgt: De directie moet een kwaliteitsbeleid hebben vastgesteld en de hierbijbehorende doelstellingen hebben omschreven. In de organisatiestructuur dienen bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot kwaliteitszorg te zijn vastgelegd (‘kwaliteit-auditors’). Er moet worden zorggedragen voor geschoold personeel en aandacht besteed aan de op kwaliteitszorg gerichte opleiding. Er moet sprake zijn van een systeem voor de beoordeling van de productkwaliteit in alle fasen van het ontwikkelingsproces.
In algemene zin geldt dat de NEN-ISO 9000 familie sterk procedureel van karakter is. De nadruk van de normen liggen op de werkwijze in de organisatie en in mindere mate op de output van het proces. Naar verwachting zullen de ISO-normen in steeds meer ondernemingen worden toegepast en mogelijk zelfs uitgebreid.
ISO-certificaat Naar schatting 7500 organisaties in Nederland hebben een ISO-certificaat. Zo’n certificaat garandeert dat bedrijfsprocessen volgens controleerbare procedures verlopen. Dat maakt het achterhalen en hopelijk ook verbeteren van fouten mogelijk. Er zijn drie opties.
Auditoren en certificeerders Auditoren zijn in dienst van, of werken freelance voor, certificeerders. Ze controleren of de procedures die een bedrijf zegt te volgen, ook werkelijk in acht worden genomen. Blijkt dat niet het geval, dan kan het certificaat worden ingetrokken. Hoe vaak dat gebeurt, blijft geheim. Een bedrijf kan zijn auditor niet kiezen. Bezwaar maken tegen beslissingen van de auditor kan wel: bij de certificeerder en bij de Raad voor Accreditatie, die toezicht houdt op de door haar erkende certificeerders. De ISO-norm voor auditoren bepaalt dat ze minimaal een
Interne milieuzorg
ISO 9002 betreft alle activiteiten van de offerte tot en met de levering van het product. 9001 omvat ook ontwerp- en ontwikkelingsactiviteiten, terwijl 9003 neerkomt op een formalisering van het uitvoeren van producttesten. ISO 9002-certificaten zijn veruit het meest talrijk, 9003-certificaten het minst.
afgeronde middelbareschoolopleiding en vier jaar relevante praktijkervaring hebben, en meedoen aan minstens vier audits die ten minste twintig dagen in beslag nemen. Ze moeten ook ‘ruimdenkend en volwassen van opvatting zijn’ en ‘de rol van een enkel onderdeel in een totale organisatie onderkennen’. De grotere certificeerders in Nederland, zoals Kema, BVOI, Det Norske Veritas en Lloyds, nemen voor de kantoorruimte almere functie van auditor doorgaans hbo’ers en afgestudeerden aan die daarna intern worden opgeleid.
Bedrijfsinterne milieuzorg betreft het geheel van voorzieningen in een bedrijf, gericht op het inzicht krijgen in, het beheersen van en waar mogelijk het verminderen van de belasting van het milieu door bedrijfsactiviteiten. Aandacht voor het milieu in bedrijven en instellingen in een eerste fase is doorgaans gericht op het naleven van wetten, regels en voorschriften op milieugebied. Sommige wetten zijn gekoppeld aan een vergunningen
stelsel. De diverse wetten, vergunningen en verordeningen hebben vaak een directe invloed op het functioneren van een onderneming. In een latere fase kan de aandacht voor het milieu, bij een toenemende bewustwording op milieugebied, tot uitdrukking komen in een eigen milieubeleid. integratie van de milieuzorg Bij verdergaande integratie van de milieuzorg in de interne bedrijfsvoering worden op den duur alle functies binnen het bedrijf betrokken, voorzover deze tenminste het milieu raken. Er zal dan tevens sprake zijn van een vorm van ingebouwde controle op het systeem van interne milieuzorg. duurzaamheid In ondernemingen waar inmiddels ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandel staat is milieuzorg in de zin van ecologische duurzaamheid in relatie tot andere facetten van aandacht in de bedrijfsvoering in zeker opzicht vanzelfsprekend geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *