Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanhouding duurt totdat Gedeputeerde Staten met het saneringsplan hebben ingestemd of totdat zij hebben vastgesteld dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging. Het eventueel saneren van de bodem is een taak van de bouwer. Het kan zijn dat het bouwplan ten gevolge van een saneringsplan waarmee is ingestemd, moet worden gewijzigd. In dat geval stellen winkel huren leeuwarden burgemeester en wethouders de aanvrager binnen twee weken na de beëindiging van de aanhouding in de gelegenheid binnen vijf weken een gewijzigde bouwaanvraag in te dienen (art. 52a lid 3 Wonw). Als de aanvrager daar geen gebruik van maakt, is de vergunning van rechtswege geweigerd. Na beëindiging van de aanhouding beginnen weer de ‘gewone’ termijnen van art. 46 Wonw te lopen, binnen welke op een aanvraag bouwvergunning moet zijn beslist.
6.4.3 Bestemmingsplan Doordat geen bouwvergunning mag worden verleend als een regulier- of licht-bouwvergunningplichtig bouwplan niet aan het geldende bestemmingsplan voldoet, wordt bereikt dat deze bouwplannen aan de winkel huren groningen bestemmingsplaneisen voldoen. Door middel van het bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad hoe de
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 253
grond en de bebouwing in een bepaald gebied mag worden gebruikt; bijvoorbeeld ‘agrarische doeleinden zonder bebouwing’ of ‘woondoeleinden aaneengebouwde eengezinshuizen’.
Bij toetsing van een bouwplan aan het toegestane gebruik van de grond of van de bebouwing in het bestemmingsplan, moet het bestemmingsplan geïnterpreteerd worden. Hiervoor zijn de methoden beschikbaar zoals in subparagraaf 1.3.4 zijn beschreven. De vraag moet beantwoord worden of het bouwplan past in het toegestane gebruik volgens het bestemmingsplan. Hoe ruimer de bewoordingen van de artikelen of de begrenzingen op de bestemmingsplankaart, hoe meer er wordt toegestaan. Het principe van toelatingsplanologie betekent ook dat met een bouwvergunning of een ontheffing toestemming wordt gegeven voor een bepaald bouwwerk, maar niet dat de plicht wordt opgelegd tot realisering.
Hierna wordt ingegaan op bouwplan, bestemmingsplan, ontheffing en projectbesluit, toetsing aan ander bestemmingsplan dan geldt bij de winkel huren eindhoven bouwvergunning, dubbeltelbepaling en toetsing aan een bestemmingsplan en schadevergoeding.
Bouwplan, bestemmingsplan, ontheffing en projectbesluit De vraag doet zich voor of de bouwvergunning altijd geweigerd moet worden bij strijd met het bestemmingsplan. Strijdigheid met het bestemmingsplan is alleen relevant als het om een bouwvergunningplichtig bouwwerk gaat.
Bouwplan Om te bepalen in welke gevallen een bouwvergunning voor een bouwplan nodig is, moeten de volgende vragen worden beantwoord: Is het winkel huren den haag een vergunningsvrij bouwwerk als bedoeld in art. 43 lid 1 Wonw? Dat wil zeggen, betreft het: bouwen als gevolg van een gemeentelijke opdracht (aanschrijving of een handhavingsbesluit) of gewoon onderhoud of bouwen van beperkte betekenis volgens het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *