FIS-Financiën en administratie

Gerelateerde afbeelding

In samenhang met de hoofdstukken 4, 10 en 1 2 betreft dit onder meer het volgende. Strategische langetermijnprognoses inzake investeringsplannen, vermogensbehoeften planning en geldstromen (liquiditeit); langetermijnindicaties inzake fiscale ontwikkelingen, stimulerings-, remmings- c.q. subsidiemaatregelen van de verschillende overheden; prognoses over kapitaal- en geldmarkt (leen- en beleggingscapaciteit, renteniveau);
de jaarrekening, te weten de balans en de winst- en verliesrekening met als bijlage de toelichting op deze stukken.
financiële middellange- en kortetermijnplanningbegrotingen en -budgetten, zowel voor de gehele als voor delen van de organisatie; normen voor de beoordeling van activiteitenniveaus; in werkelijkheid gerealiseerde activiteiten, prestatieniveaus, productiecijfers en dergelijke; tarieven, kostprijzen, dekkingen, verdeelsleutels, omslagen en dergelijke; rentab iliteitscalculaties, kosten-batenanalyses; analyses van verschillen tussen begroting c.q. norm en werkelijkheid, onderverdeeld naar tijdvak, naar oorzaak, naar soort verschil; kortetermijnontwikkelingen inzake liquiditeit, kredietruimte, marktrenten en posities in vreemde valuta’s.
kortetermijnplanning financieel-administratieve werkzaamheden (onder meer afsluitdata, aanleverdata van gegevens aan computercentra, vakantieroosters); activiteitenrapportering van overige bedrijfsfuncties (bezettingsrapporten, kerncijfers); mutaties in liquiditeit, vreemdevalutatransacties/-posities; ouderdom debiteuren, aanmaningen; fout-, vertragings-, storings- en andere uitzonderingsmeldingen in de financieel-administratieve functie. werkopdrachten tot uitvoering van (niet dagelijks terugkerende) activiteiten (bijvoorbeeld inventarisatie); coderingsvoorschriften voor de tot geldbedragen herleidbare financiële en administratieve transacties; arbeidstechnieken/bedieningsvoorschriften voor kantoorruimte almere routinematige werkzaamheden en de daarbij te hanteren apparatuur/programmatuur.
informatie Informatie wordt beschouwd als primaire productiefactor zodra informatie als invoer voor het productie- of dienstverleningsproces dient. In het bank- en verzekeringswezen is dit bijvoorbeeld het geval. Denk aan polisgegevens, kredietovereenkomsten, beleggingsopdrachten en dergelijke. Informatie is zo te zien als een min of meer zelfstandige productiefactor naast arbeid en kapitaal. Aan informatie worden de volgende eigenschappen toegekend: informatie is multifunctioneel (te combineren, te cumuleren en overdraagbaar); informatie stijgt in waarde door verwerking en gebruik; informatie kan door opslag gecomprimeerd worden; informatie kan zeer snel verspreid en getransporteerd worden; informatietechnologie kan conventionele middelen vervangen; informatie kan nieuwe producten en diensten genereren.
De functie van informatie is bij wijze van spreken vergelijkbaar met de functie van rode bloedlichaampjes in een levend organisme. Informatie: lokt handelingen uit, verduidelijkt handelingen en het resultaat, en maakt controle en het vergelijken van handelingen mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *