Een schriftelijke beslissing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zoals gezegd omschrijft de Awb het begrip ‘besluit’ als een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een beschikking is een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip flexplek huren leeuwarden van de afwijzing van een aanvraag daarvan (art. 1:3 Awb).
In deze omschrijvingen vallen een paar dingen op. Een besluit is een publiekrechtelijke rechtshandeling. Privaatrechtelijke rechtshandelingen vallen dus buiten het begrip ‘besluit’. Dat wil echter niet zeggen dat de Awb op deze rechtshandelingen niet van toepassing is. Het houdt alleen in dat niet alle bepalingen van de Awb van toepassing zijn. De bepalingen van afdeling 2.1 Awb (Algemene bepalingen) zijn bijvoorbeeld wel op privaatrechtelijke rechtshandelingen van toepassing. De bestuursorganen dienen hun taken altijd zonder vooringenomenheid te vervullen, ongeacht flexplek huren groningen of het privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtshandelingen betreft. Een beschikking is niet van algemene strekking. De Awb zegt alleen wat een beschikking niet is, namelijk dat een beschikking niet van algemene strekking is. Een positieve omschrijving van het begrip ‘beschikking’ zou kunnen luiden: een beschikking is een besluit dat geldt voor een concrete persoon, geval of situatie (of groep van personen, gevallen of situaties) en is niet voor herhaalde toepassing vatbaar.
• Voorbeeld Een rijbewijs is flexplek huren eindhoven slechts voor een bepaalde persoon geldig, en een milieuvergunning geldt voor een bepaald bedrijf en een verkeersmaatregel voor een bepaald kruispunt.
In afwijking van beschikkingen kunnen besluiten van algemene strekking dus wel voor herhaalde toepassing vatbaar zijn. De algemene plaatselijke verordening van de gemeenten wordt gezien als een besluit van algemene strekking (en als een algemeen verbindend voorschrift).
Een plan kan worden omschreven als flexplek huren den haag in onderlinge samenhang genomen beleidsbeslissingen, zoals een bestemmingsplan.
Onder een beleidsregel verstaat de Awb in art. 1:3 lid 4: ‘een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *