Een redelijke termijn

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een belastingplichtige voldoet niet aan zijn verplichting om een aangiftebiljet in te vullen. In dat geval hoeft de Belastingdienst hem niet te horen voordat ambtshalve een aanslag wordt opgelegd.
Art. 4:9 Awb geeft belanghebbende flexplek huren leeuwarden de keuze om de zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.
Art. 4:11 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan toepassing van art. 4:7 en 8 Awb achterwege kan laten, indien: a de vereiste spoed zich daartegen verzet; b de belanghebbende al in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze bij een eerdere beschikking of een ander bestuursorgaan naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; of c het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt als de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld.
Dit artikel heeft betrekking op flexplek huren groningen beschikkingen die niet het beoogde effect zouden hebben als de belanghebbende daarvan tevoren op de hoogte is.
•Voorbeeld De memorie van toelichting bij de Awb noemt als voorbeelden: last tot binnentreden van een woning en machtiging tot het afluisteren van een telefoongesprek.
Beslistermijn Na verzameling flexplek huren eindhoven van de gegevens, het afwegen van de belangen en nadat de nodige adviezen zijn uitgebracht, dient het bestuursorgaan een beslissing te nemen. Art. 4:13 t/m 15 Awb geven voorschriften voor de termijn waarbinnen een beslissing op een aanvraag om een beschikking moet zijn genomen. Het is in het belang van de aanvrager om binnen een redelijke en duidelijke termijn uitsluitsel te krijgen over zijn aanvraag. Art. 4:13 Awb bepaalt dat een flexplek huren den haag beschikking dient te worden gegeven binnen de termijn van het desbetreffende wettelijke voorschrift waarop de beschikking steunt, of indien zo’n termijn ontbreekt, binnen een redelijke termijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *