De virtuele economie

‘Het zou ontegenzeggelijk in het voordeel zijn van de kapitalisten in Engeland en
van de consumenten in beide landen, dat onder deze omstandigheden zowel de wijn als het textiel zouden worden geproduceerd in Portugal. Daartoe kantoorruimte huren leeuwarden zouden het kapitaal ende arbeid die in Engeland worden aangewend in de textielproductie moeten worden verplaatst. ( …) De ervaring leert echter dat het rede of vermeende risico voor het kapitaal, als het zieh niet onder de directe zeggenschap van zijn eigenaar bevindt, tezamen met de tegenzin van elkeen om zijn geboorteland te verlaten en zieh te plaatsen onder het gezag van een vreemde overheid en nieuwe wetten, de emigratie kantoorruimte huren groningen van het kapitaal beperken. Deze gevoelens, waarvan ik zou betreuren dat ze in
kracht zouden afnemen, brengen de meeste vermogende mensen ertoe zieh tevreden te stellen met een Jage winstmarge in hun eigen land, in plaats van een hogere opbrengst van hun vermogen te zoeken in het buitenland.’8
Ricardo’s theorie van het wederzijds handelsvoordeel was dus gebaseerd op de vooronderstelling dat, dankzij de internationale immobiliteit van het financiele kapitaal, geen enkel land ooit een extern handelsverlies kon lijden. Het kapitaal kon voortdurend op jacht gaan naar winst en rendement en daarbij minder aantrekkelijke bedrijfstakken en regio’s achter zieh laten, echter alleen binnen de landsgrenzen. In Ricardo’s tijd zal het ongetwijfeld een juiste waarneming zijn geweest dat het financieel kapitaal niet op reis ging zonder zijn eigenaar. Maar tegenwoordig reist het zonder begeleider over de elektronische snelweg rond de
45
aardbol. Daarmee dreigt het niet alleen achtergebleven regio’s, maar hele landen en werelddelen te marginaliseren.
De virtuele economie
Zo bestaat er naast de ‘echte’ economie, waarin mensen van vlees en bloed producten fabriceren en diensten leveren, een ‘virtuele’ economie die bestaat uit geldstromen. In theorie vormen beide elkaars spiegelbeeld, hetgeen het beste kan worden uitgelegd op het niveau van de micro-economie ( of bedrijfseconomie), dat wil zeggen het niveau van de afzonderlijke onderneming. In ieder bedrijf vinden primaire processen plaats. Dat zijn de activiteiten die betrekking hebben op de kerntaken van het bedrijf, populair gezegd ‘de productie’. In de industrie zijn deze processen gericht op de omzetting van grondstoffen in producten, in de kantoorruimte huren eindhoven dienstensector op de aanwending van immateriele middelen zoals tijd, deskundigheid en informatie, ten behoeve van de dienstverlening aan de klant. Om te kunnen produceren dient men allereerst te beschikken over bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines en gebouwen. Vervolgens ontstaan er voorraden van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten. Ten slotte ontstaat er tussen de aflevering van het eindproduct ende betaling een vordering op de klant. Deze drie elementen tezamen bepalen de vermogensbehoefte, dat is de behoefte om gedurende een zekere periode te kunnen beschikken over een bepaalde hoeveelheid financiele middelen. Daar kantoorruimte huren den haag staat tegenover het vermogensbeslag, dat bestaat uit de aanwending van deze geldmiddelen. Het afsluiten van een bankkrediet voorziet in de vermogensbehoefte, de aanschaf van een machine vormt een onderdeel van het vermogensbeslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *