De verplichtingen uit het Protocol

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De verplichtingen uit het Protocol bestonden reeds op grond van de Europese (rechtstreeks werkende) verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. Om de bepalingen van het gemeenschapsrecht van de Europese Unie in overeenstemming te brengen met het PRTR-protocol, is de EG-verordening PRTR vastgesteld. De lidstaten van de EU hebben een jaarlijkse rapportageplicht in het kader van kantoor huren leeuwarden de EG-verordening PRTR. Nederland is daardoor verplicht om door de inrichtingen geleverde gegevens door te geleiden aan de Europese Commissie. De eerste openbaarmaking in het Europese register zal in 2009 plaatsvinden over het jaar 2007. Op grond van de EG-verordening PRTR zijn in Neder land circa 2500 inrichtingen verplicht om een meet- en registratiesysteem te hebben voor de emissies en overbrengingen van verontreinigende stoffen. Daarvan zijn circa 1200 inrichtingen verplicht hierover te rapporteren. Dit zijn ongeveer 700 industriƫle kantoor huren groningen inrichtingen en 500 inrichtingen voor de intensieve veeteelt.
De belangrijkste elementen van een nationaal register (PRTR) zijn dat: a het een gestructureerde, geautomatiseerde database is die voor het publiek langs elektronische weg toegankelijk is; b het betrekking heeft op emissies en overbrengingen van verontreinigende stoffen vanuit specifieke, merendeels grote, inrichtingen (bijvoorbeeld chemische fabrieken of afvalverwerkingsbedrijven); c het de beschikbare gegevens bevat over de emissies van diffuse bronnen (bijvoorbeeld vervoer en kantoor huren eindhoven landbouw); d het gegevens bevat over de emissies en overbrengingen van verontreinigende stoffen, waaronder broeikasgassen, stoffen die zure neerslag veroorzaken, ozonafbrekende stoffen, zware metalen en bepaalde kankerverwekkende stoffen zoals dioxines; e de rapportage door inrichtingen ten behoeve van het nationale PRTR per kalenderjaar plaatsvindt en betrekking heeft op meerdere milieucompartimenten (lucht, water en bodem); f de rapportage verplicht is voor de drijver van een inrichting die onder het toepassingsbereik van een kantoor huren den haag nationaal PRTR valt; g het dusdanig ontworpen is dat het gebruiksvriendelijk is voor het publiek; h een of meer bevoegde instanties zijn aangewezen voor het bijhouden van het nationale PRTR.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *