De totstandkoming van een structuurvisie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De totstandkoming van een structuurvisie kan ook beïnvloed worden door de Wet milieubeheer (Wm), die in hoofdstuk 7 regels stelt voor de milieueffectrapportage. Dat is het geval wanneer de (voorgenomen) structuurvisie kaderstellend is of randvoorwaarden stelt voor een of meer later te nemen m.e.r-plichtige besluiten, of waarin ontwikkelingen zijn voorzien die kantoor huren barendrecht mogelijke nadelige effecten voor Natura 2000-gebieden kunnen hebben. In die gevallen zal de besluitvormingsprocedure over de structuurvisie moeten voldoen aan de eisen die de Wet milieubeheer daaraan stelt. Daarin is ook de grotere betrokkenheid van publiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming vastgelegd: de m.e.r.-procedure is in de Wet milieubeheer opgenomen. Op het moment dat een ontwerp voor zo’n structuurvisie ter inzage wordt gelegd, moet het daarop betrekking hebbende milieueffectrapport gereed zijn. Voordat met de opstelling van dat rapport wordt begonnen, moet overleg zijn gevoerd met andere betrokken bestuursorganen over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die in het m.e.r.-rapport zal kantoor huren doetichem worden opgenomen. Verder gelden er verplichtingen met betrekking tot de kennisgeving dat met het opstellen van de structuurvisie wordt begonnen.
Hét instrument in de ruimtelijke ordening waarmee het planologisch beleid gestalte krijgt, is het bestemmingsplan. Men kan stellen dat een bestemmingsplan de uiteindelijke juridische neerslag is van alle belangen binnen de ruimtelijke ordening in een kantoor huren zutphen tegen elkaar afgewogen en gecoördineerde vorm. Het bestemmingsplan is zowel voor de overheid als voor de burger bindend. De belangrijke juridische status van het bestemmingsplan blijkt onder meer uit art. 44 Wonw: een bouwvergunning mag alleen worden verleend als het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan.
Hierna wordt ingegaan op de kantoor huren beverwijk inhoud van het bestemmingsplan (subparagraaf 4.2.1), de procedure van het bestemmingsplan (subparagraaf 4.2.2), het projectbesluit (subparagraaf 4.2.3), uitvoering en afwijking van het bestemmingsplan (subparagraaf 4.2.4) en inpassingsplannen van provincie en Rijk en projectbesluiten (subparagraaf 4.2.5).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *