De huidige mondialisering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ook andere ontwikkelingen wijzen erop dat de huidige mondialisering niet erg duurzaam is. Fussler verwijst naar de dreiging van Zuid-Afrika enige tijd geleden om goedkope medicijnen tegen HIV en aids te importeren en zo de octrooibescherming te omzeilen. De farmacel!lischc industrie dreigde met processen, maar bond uiteindelijk toch in. ‘De farmaceutische industrie moet goed nadenken over hun manier van kantoorruimte huren leeuwarden zakendoen. Als zij octrooien louter zien als middel 0111 hun winstgevende producten veilig te stellen, dan hebben ze nog niet helemaal door hoc de wereld zich ontwikkelt. Niel alleen zij, maar ook bijvoorbeeld leveranciers van zaaizaad moelen zich realiseren dat de octrooibescherming steeds vaker zal \\·orden uitgedaagd. Ik denk dat de strategie van ‘hoge \\·insLen, kleine volumes’ van kantoorruimte huren groningen veel biotechnologieondernemingen aan herziening Loc is. Deze bedrijven moeten hun beleid bijstellen in de richting van ‘lagere \\·insten en grotere volumes’. Dat debat zal de komende tijd met de nodige heftigheid worden gevoerd.’
Managers Fussler denkt dat alle bedrijven hun strategie voor de komende jaren kritisch moeten bekijken in bet licht van de mondiale ontwikkelingen. Niel zozeer vanuit defensieve ovcrn·cgingcn, zoals angst voor sociale veiligheid
Bron: Oe Ingenieur, 24 mei 2002, p. 42-43
of de ondermijning van octrooibescherming, maar vooral omdat daar nieuwe kansen liggen. ‘Michael Porter heeft eens gezegd dat er Lwcc soorten kantoorruimte huren eindhoven managers 7ijn. Type 1 doel zijn best om tegen de laagste kosten aan vooraf geformuleerde doelstellingen te voldoen. Zij vormen de meerderheid; zij ambiëren binnen het geplande budget Le blijven. Gelukkig is er ook een minderheid, de type II-managers; zij ziJn de vernieuwers, de gedrevenen die vormge\·en aan maatschappelijke verandering. Ze bedienen niet in de eerste plaats hun aandeelhouders, maar zien de samenleving als klant. Her grappige is dat deze ondernemers her op de beurs helemaal niet slechter doen. Van de vijfduizend ondernemingen van de DO\\. Jones Global Index gelden 236 ondernemingen als ‘duurzaam’. Ze betrachten in elk geval een vorm van maatschappelijk wra11l\\·oord ondernemen. De bedrijven die zijn opgenomen in de Dow Jones SusLainabiliLy Duurzaamheidsindex, doen het beter dan hel Dow Jones-gemiddelde. Maatschappelijk vcramwoord ondernemen vcrdicnL zichzelf terug. ook in hel aandelenverloop.’
omgevingsfactoren In dit hoofdstuk gaan we in op omgevingsfactoren die organisaties in hun functioneren beïnvloeden. Organisaties zijn altijd kantoorruimte huren den haag onderhevig aan invloeden van partijen en situaties in markten en maatschappij. Omgekeerd oefenen organisaties op hun beurt zelf invloed uit op partijen in de bedrijfsomgeving. Organisaties moeten de omgevingsfactoren die invloed hebben op de manier waarop ze functioneren in kaart brengen en inspelen op veranderde eisen en wensen. relevante trends Relevante trends in de omgeving moeten worden onderkend en gevolgen voor het toekomstige functioneren moeten worden doordacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *