De Hoge Raad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Hoge Raad fungeert primair als cassatierechter van vonnissen van andere rechters. In uitzonderlijke gevallen functioneert de Hoge Raad als rechter in eerste aanleg, met name bij strafbare feiten gepleegd door ministers, staatssecretarissen en leden van de flexplek huren leeuwarden Staten-Generaal. Anders dan bij hoger beroep wordt bij cassatie niet onderzocht of de feiten waarop de vonnissen zijn gebaseerd juist zijn, maar wordt uitsluitend beoordeeld of het recht juist is toegepast op de vaststaande feiten.
Administratieve rechter Naast civiele en strafrechters zijn in verschillende wetten speciale rechters aangewezen ter berechting van bepaalde soorten geschillen tussen overheid en burgers. Dit zijn de zogenoemde administratieve rechters. Per categorie geschil is gewoonlijk een administratiefrechtelijke instantie in het leven geroepen. In bepaalde gevallen heeft de wetgever de flexplek huren groningen beslissing van administratiefrechtelijke geschillen opgedragen aan de gewone (civiele) rechter. Zo zijn bij de rechtbanken aparte afdelingen (kamers) ingesteld voor het behandelen van en beslissen over bestuursrechtelijke zaken in eerste instantie.
Tegen beslissingen van de administratieve kamers van de rechtbanken,de zogenoemde sector bestuursrecht, kan in hoger beroep worden gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die beslist dan in tweede instantie. Daarnaast beslist deze Afdeling ook in eerste instantie over een groot aantal zaken, zoals bij het beroep tegen milieuvergunningen en tegen goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten over bestemmingsplannen. In dat geval beslist de Afdeling dus flexplek huren eindhoven direct op een beroep, als eerste rechter, en is er geen uitspraak van de rechtbank. Bij de behandeling van de desbetreffende wetten in dit boek zal op deze materie dieper worden ingegaan.
De administratieve kamers van de rechtbanken nemen ook kennis van geschillen in ambtenarenzaken en geschillen op het terrein van de sociale verzekering. Als hogerberoepsorgaan treedt de Centrale Raad van Beroep op als hoogste instantie bij deze geschillen.
In rijksbelastingzaken fungeert in eerste instantie de Inspecteur van belastingen als beslissend orgaan. Bij geschillen over gemeentelijke belastingen beslist in eerste instantie het college van burgemeester en wethouders. Als beroepsrechters zijn aangewezen de flexplek huren den haag belastingkamers van de gerechtshoven. Als cassatierechter fungeert de belastingkamer van de Hoge Raad.
Tuchtrechter Tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door bijzondere colleges in gevallen dat door beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld artsen en advocaten, de normen van het beroep worden overtreden. Deze rechtspraak kan wettelijk zijn vastgelegd of op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst van toepassing zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *