De cash flow waterfall

Loan-to-Cost Ratio (LCR) De LCR is de maximale verhouding tussen een investering in een tijdvak (It) en het deel van die investering dat maximaal gefinancierd kan worden (Dt) volgens de vergelijking: D LCR = _J_ t I t The borrowing base Financieringen worden verstrekt op basis van de toekomstige kasstromen van een project. Gegeven de rente op de lening is de flexplek huren leeuwarden borrowing base de contante waarde van de toekomstige kasstromen van het project tegen de rente op de lening gedeeld door de LLCR of de PLCR: de maximale financiering in een periode. Deze maximale lening zal een financier vervolgens toetsen aan de andere ratio’s om zo in enig tijdvak zijn maximale financiering te berekenen. Als de LLCR in een tijdvak 1,5 is en de contante waarde van de resterende kasstromen 1 . 500, dan zal de maximale schuld, de borrowing base, in dat tijdvak 1 .000 bedragen. Schuldverplichtingen: aflossingen en flexplek huren groningen rentebetalingen De aflossingsverplichtingen bij projectfinanciering kunnen aanmerkelijk gecompliceerder zijn dan die van meer traditionele leningen. Zo dient bij een lineaire lening de schuld in gelijke porties gedurende de looptijd te worden afgelost al dan niet tot een bepaalde restschuld of slottermijn. Bij een annu├»taire lening zit de aflossing versleuteld in een gelijkblijvende periodieke betaling en is de aflossing aan het begin van de looptijd van een lening lager dan aan het eind. De aflossingsvrije lening (bullet) kent geen aflossingsverplichting gedurende de looptijd: de schuld wordt aan het einde van de looptijd afgelost. De ballonlening (balloon) is een leningtype waar geen rente of aflossing gedurende de looptijd hoeft te worden betaald maar waarbij de lening samen met de samengestelde rente aan het eind van de looptijd wordt afgelost. Een indexlening is een lening waarbij de rente gekoppeld is aan een index. Vaak zijn ook de andere verplichtingen (aflossing) met een vertraging flexplek huren eindhoven gekoppeld aan deze index. Bij deze lening is de aflossingssystematiek gelijk aan die van een annu├»taire lening maar zal de aflossing in het begin nog lager en aan het eind nog hoger zijn. Bij projectfinancieringen, en ook bij op kasstromen van een project gebaseerde bedrijfsfinancieringen, zijn de traditionele systemen vaak niet afdoende om een goede match tussen de kasstromen van het project en de schuldverplichtingen te realiseren. Aflossingen, rentebetalingen en betalingen voortkomend uit participaties zijn dan het resultaat van afspraken flexplek huren den haag neergelegd in bovengenoemde kengetallen, en de kasstroom van het project. Aflossingschema’s kunnen velerlei vorm aannemen. Zo is de cash sweep een toegepaste constructie waarbij een geldverstrekker bedingt dat een positieve netto kasstroom in een tijdvak volledig wordt gebruikt voor het betalen van schuldverplichtingen. Een krachtig model om de gevolgen van de structurering van een financiering inzichtelijk te maken, en daarmee de financieringsstructuur te optimaliseren, is de cash flow waterfall.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *