De beheersverordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De beheersverordening heeft een geheel ander rechtskarakter dan het bestemmingsplan: het is een ‘algemeen verbindend voorschrift’ als bedoeld in art. 8:2 Awb en is daarom niet vatbaar voor beroep. Een burger die bezwaar heeft tegen een beheersverordening kantoor huren barendrecht kan deze niet rechtstreeks bij de rechter aanvechten. Wel kan hij bezwaar maken tegen een besluit tot weigering of verlening van een ontheffing of een bouwvergunning: volgens art. 44 lid 1 onder f Wonw is ook een beheersverordening een bestemmingsplan, waar een bouwplan dus aan getoetst moet worden. Pas bij een rechterlijke toets van bijvoorbeeld een besluit op een bouwaanvraag kan blijken of de beheersverordening aan de wet voldoet. Mocht bijvoorbeeld het bestaande gebruik niet juist in de verordening zijn getoond, dan zou de rechter de verordening onverbindend kunnen verklaren.
Ook in gebieden waar een beheersverordening kantoor huren doetichem geldt, kunnen gemeente, provincie of Rijk een project willen realiseren van gemeentelijk, provinciaal of nationaal belang, dat afwijkt van de beheersverordening. Op grond van art. 3.40, 3.41 en 3.42 Wro kunnen de gemeenteraad, Provinciale Staten of de minister van VROM besluiten dat de beheersverordening dan buiten toepassing blijft. Dat besluit heeft dezelfde werking als een projectbesluit voorafgaand aan een bestemmingsplan, zij het dat in plaats van een bestemmingsof inpassingsplan binnen een jaar ook een wijziging kantoor huren zutphen van de beheersverordening kan worden vastgesteld (art. 3.40 lid 2, 3.41 lid 2 en 3.42 lid 2 Wro).
Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kan de provincie een verordening vaststellen met regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, projectbesluiten, de bijbehorende toelichting of onderbouwing en op beheersverordeningen (art. 4.2 lid 1 Wro). Indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kunnen bij AMvB ook regels worden gesteld omtrent de inhoud van kantoor huren beverwijk bestemmingsplannen en provinciale inpassingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen. Over provinciale en rijksregels handelen subparagraaf 4.5.1 en 4.5.3. Tevens kunnen Gedeputeerde Staten respectievelijk een minister bepaalde aanwijzingen geven. Deze worden in subparagraaf 4.5.2 en 4.5.4 behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *