De aanduiding 80/20-regel

De aanduiding 80/20-regel zou kunnen worden opgevat als resulterend in een som van 100. Dit is niet juist. Een 70/40-regel of80/30-regel behaart eveneens tot de mogelijkheden. In figuur 3.19 is een cumulatieve frequentieverdeling getekend. Zou men een frequentieverdeling tekenen waarbij de producten worden geclassificeerd in een van tevoren bepaald aantal omzetklassen met een gelijke klassenbreedte, dan zal blijken dat er een scheve verdeling ontstaat. Op grond kantoor huren per uur leeuwarden van de Pareto-analyse kan geconcludeerd worden dat de C-producten een relatief geringe bijdrage leveren aan de omzet. Op grond van dat criterium zouden ze in aanmerking kunnen kamen voor sanering uit het assortiment. Ter illustratie zullen we beknopt een probleem beschrijven, waarmee een management consultant in de praktijk geconfronteerd wordt ( voorbeeld 3.6). Op de website bij dit boek is een spreadsheet te vinden waarin gewerkt wordt met een getallenvoorbeeld van een Pareto-analyse.
VOORBEELD 3.6 Een Pareto-analyse als start voor het besl issi ngsproces
Een groothandel in autornaterialen rnet een tiental filialen in Nederland hanteert als cornrnerciele filosofie, dat hij ieder gevraagd product wil kunnen leveren. Met kantoor huren per uur groningen andere woorden, neeverkopen zijn niet toegestaan. Wanneer rnen bedenkt dat er ongeveer 1 700 typen auto’s worden verkocht op de Nederlandse markt en dat dit aantal jaarlijks nog toeneemt, dan irnpliceert de genoernde cornrnerciele filosofie een gigantische voorraad producten per filiaal. Hierdoor werden de filialen dan ook voortdurend te klein, en ieder filiaal rnoest gerniddeld orn de twee jaar worden verplaatst naar een grotere behuizing. De ondernerning is er door de snel stijgende voorraadkosten van doordrongen dat al haar voorraden niet rneer volledig in de filialen rnoeten worden opgeslagen. Zij heeft dan ook besloten orn op een zwaartepuntlocatie in Nederland een centraal magazijn te bouwen. De organisatie worstelt echter rnet de vraag welke producten er centraal en welke producten er decentraal in de filialen in voorraad moeten worden gehouden. Deze vraag moet in samenhang rnet de leveringsfrequentie en het transportscherna naar de filialen worden beantwoord. De te hulp geroepen consultant is van rnening dat deze vragen pas kunnen worden beantwoord als
er inzicht is in de vraag op productniveau. Hij vraagt dus naar een Pareto-analyse. De directie antwoordt dat een dergelijke analyse nog nooit is gemaakt. Wel kantoor huren per uur eindhoven beschikt het bedrijf voor het assortiment van 160 000 productnummers over afzetgegevens die betrekking hebben op de afgelopen drie jaren. De Pareto-analyse kan dus wel gemaakt worden. De autornatiseringsafdeling wordt ge’lnstrueerd door de consultant en de directie en enige weken later ligt er een grafiek op tafel, die grote overeenkornsten vertoont rnet figuur 3.19. De resultaten van deze analyse rnaken zeer veel indruk op de directie. De cornrnercieel directeur is zelfs van plan om op basis van de Pareto-analyse zijn assortirnent drastisch te gaan inkrirnpen. De consultant is van rnening dat het gevaarlijk is om de Pareto-analyse voor deze kantoor huren per uur den haag saneringsbeslissing te gaan gebruiken, en wel orn de volgende redenen: Producten die aan het begin staan van hun levenscyclus, bevinden zieh gewoonlijk in categorie C. Door een onjuiste hantering van de Pareto-analyse zou rnen de levenscyclus van nieuwe producten dus kunstmatig afkappen. • Er kan een positieve sarnenhang bestaan tussen de vraag naar A-producten en die naar C-producten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *