Categorie ll

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Categorie ll verdient aparte vermelding: die betreft onder meer inrichtingen voor het storten of het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen. Tot afvalstoffen behoort (ernstig) verontreinigde grond. Bij veel infrastructuurwerken is sprake kantoor huren leeuwarden van het verplaatsen van grond, en soms van verontreinigde grond. Inrichtingen die zich met die activiteit bezig houden behoeven individuele voorschriften en zijn dus milieuvergunningplichtig. Van belang is dat veel werkzaamheden met bouwstoffen, grond of baggerspecie aangemerkt kunnen worden als het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie als ze voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3 en 4 van de AMvB ‘Besluit Bodemkwaliteit’ (Bbk) dat op 1 januari 2008 in werking trad. Het handelen met bouwstoffen, grond of kantoor huren groningen baggerspecie valt eveneens onder het Bbk als dat kan worden aangemerkt als het nuttig toepassen van afvalstoffen (art. 5 lid 1 onder c Bbk). Voorbeelden van het toepassen van grond of baggerspecie zijn (art. 35 Bbk): toepassing in bouw- en weg constructies, waaronder mede worden begrepen wegen, spoorwegen en geluidswallen;
9.5 Vergunningen voor inrichtingen 363
toepassing in kantoor huren eindhoven ophogingen van industrieterreinen, woningbouwlocaties en landbouw- en natuurgronden, met het oog op het verbeteren van de bodemgesteldheid; toepassing in ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van oppervlaktewater met het oog op de hoogwaterbescherming, de kantoor huren den haag doelstellingen (van art. 4) van de (Europese) Kaderrichtlijn water, de bevordering van de natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *