Bouwen, gebruiken en slopen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Lid 2 betreft de zorgplicht bij bouwen, gebruiken en slopen. De zorgplicht geldt niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor degene die laat gebruiken. Dus ook een (malafide) verhuurder die actief gelegenheid zou geven tot overtredingen van de kantoor huren barendrecht bouwverordening of zorgplicht of die omstandigheden creëert of in stand laat die tot overtreding leiden (bijvoorbeeld overbewoning of onhygiënische, onveilige of overlastgevende bewoning) kan daarop worden aangesproken, zonder dat deze persoon in eigen persoon dat met de bouwverordening of de zorgplicht strijdige gebruik van het bouwwerk maakt. De zorgplicht om gevaar te voorkomen of te beëindigen bij bouwen, gebruiken en slopen richt zich tot iedereen, zij het ‘voor zover dat in diens vermogen ligt’. De plicht is beperkt tot degene die kantoor huren doetichem feitelijk bevoegd en ook bij machte is het ontstaan of voortduren van een gevaar tegen te gaan.
De opneming van de zorgplicht in de wet benadrukt ook de verantwoordelijkheid van de burger zelf: hij moet de voorschriften naleven ook als bijvoorbeeld een handhavende instantie nalatig is op te treden. De zorgplicht dient ook als vangnetbepaling. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een gevaarzettende situatie die net niet onder de beschrijvingen van de bouwverordening valt maar waar de Woningwet wel betrekking op heeft, dan zal er een overtreding van de kantoor huren zutphen zorgplicht in art. la Wonw aan de orde zijn. Overtreding van de zorgplicht van art. la Wonw is strafbaar en is volgens art. la onder 2° WED een economisch delict.
De bepalingen van Bouwbesluit 2003 en bouwverordening zijn sinds april 2007 rechtsreeks verplichtend: er is geen aanschrijving op grond van de Woningwet meer voor nodig om de plicht tot stand te brengen aan deze bepalingen te voldoen. Een uitzondering daarop kwam aan de orde in paragraaf 5.3 Welstandseisen. Volgens art. 13a Wonw moet voor (o.a.) een bestaand bouwwerk eerst een aanschrijving door burgemeester en wethouders worden verzonden waarin de voorzieningen worden vermeld kantoor huren beverwijk die nodig zijn om te ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand op te heffen. Er zijn nog twee gevallen waarin de aanschrijving op grond van de Woningwet is blijven bestaan. Het betreft art: 13, voorzieningen ter verbetering (zie subparagraaf 5.6.1) en art. 14, de verplichting om gesloten gebouwen in gebruik of beheer te geven (subparagraaf 5.6.2).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *