Bestuursrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ingevolge het stelsel van afdeling 7 .1 Awb is de mogelijkheid om een bezwaarschrift als bedoeld in art. 7:1 lid 1 Awb in te dienen, alleen gegeven in de gevallen waarin zonder het bepaalde in dat artikellid beroep bij de bestuursrechter zou openstaan. Indien dit laatste niet het geval is, kan een bij de bestuursrechter ingesteld beroep niet leiden tot een beoordeling van de zaak ten kantoorruimte huren leeuwarden gronde. De bestuursrechter kan dan niet verder gaan dan het constateren dat het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard. Uit het vorenoverwogene volgde dat appellant het tegen het besluit van 20 november 1995 ingediende bezwaarschrift terecht, zij het op onjuiste gronden, niet-ontvankelijk had verklaard. Derhalve kwam de aangevallen uitspraak voor vernietiging in aanmerking. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, verklaarde de Afdeling het inleidende beroep alsnog kantoorruimte huren groningen ongegrond. Gelet op art. 8:71 Awb merkte de Afdeling op dat Van Vlodrop BV zich tot de burgerlijke rechter kon wenden terzake van de schadevergoeding die zij van appellant had gevorderd. (ABRvS 6 mei 1997, nr. HOl .96.0578/QOl)
Conclusie uit deze zeer belangwekkende uitspraak: een besluit op een verzoek om vergoeding van schade die is veroorzaakt binnen het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, is geen rechtshandeling naar burgerlijk recht, maar een besluit ex art. 1:3 Awb. Wil een dergelijk besluit vatbaar zijn voor beroep op de bestuursrechter, dan moet ook kantoorruimte huren eindhoven tegen het schadeveroorzakende besluit rechtstreeks beroep openstaan bij de bestuursrechter.
• Voorbeeld Burgemeester en wethouders besluiten een weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, door het nemen van een verkeersmaatregel. Als gevolg van dit besluit moet een inwoner van de gemeente omrijden en dus extra kosten maken. Deze kosten wil hij van de gemeente vergoed hebben en hij dient een schadeclaim in. Het verkeersbesluit is een besluit ex art. 1 :3 Awb. Hiertegen kan bezwaar worden ingediend. De schade is veroorzaakt door het verkeersbesluit, dus kantoorruimte huren den haag binnen het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid. De beslissing van de gemeente om de schadeclaim af te wijzen is ook een besluit ex art. 1 :3 Awb. Hiertegen kan dus eveneens een bezwaarschrift worden ingediend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *