Basis van een BAR

Als de waarde van een investering lager is dan het geïnvesteerd vermogen, dan noemen we het verschil de onrendabele top: het onrendabele deel van een investering. De waarde van de investering kan de DCF-waarde maar ook de waarde op basis van een BAR zijn. Marktpartijen zullen geen onrendabele toppen accepteren. Dat betekent dat de onrendabele top voor rekening van een andere partij komt zoals een woningcorporatie of een overheid. onrendabele top = investering – waarde kantoor huren leeuwarden investering Onrendabele toppen komen we vooral tegen in de sociale huursector. De investering in grondkosten, bouwkosten en opslagen bij nieuwbouw van sociale huurwoningen zijn hoger dan de DCF-waarde van deze investering. Dat komt enerzijds door de relatief lage huur en de hoge exploitatielasten maar anderzijds ook door de waarderingssystematiek die wordt toegepast. Woningcorporaties kunnen voordelig kantoor huren groningen financieren via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het WSW. Het WSW stelt eisen aan een waardering zoals een voor woningen hoge discontovoet en de voorwaarde dat als restwaarde alleen de huidige restwaarde van de grond mag worden meegenomen. Commerciële beleggers in woningen nemen als de restwaarde de vrije verkoopwaarde van de woning. Er is om die reden veel discussie over de status en feitelijkheid van de onrendabele top. Zoals gezegd moet de onrendabele top door iemand gefinancierd worden. Bij sociale huurwoningen zijn dat niet alleen de woningcorporaties, die vanuit hun sociale doelstellingen dergelijke investeringen moeten doen, maar ook gemeenten of andere overheden die bijvoorbeeld kortingen geven op de grondprijs of subsidies kantoor huren eindhoven verstrekken. Een onrendabele top komen we ook tegen bij gebouwde parkeervoorzieningen. De investeringen in vooral ondergrondse parkeervoorzieningen zijn hoog en kunnen niet altijd terugverdiend worden uit de inkomsten uit kort parkeren, abonnementen en de verkoop van parkeerplaatsen. We zien vaak dat gemeenten deze onrendabele top voor hun rekening nemen mede gevoed vanuit de gedachte dat de gemeente een parkeerbeleid voert en invloed heeft op de ontwikkeling van tarieven en abonnementsgelden. Tenslotte zien we een kantoor huren den haag onrendabele top bij gebouwen die geheel of gedeeltelijk functioneel specifiek zijn. We zien dit vooral bij overheidsgebouwen. De investeringen in specifieke voorzieningen zijn meestal erg hoog en worden niet afgedekt door een marktconforme waarde berekend op basis van een markthuur en een BAR of NAR. De financiering van de onrendabele top als gevolg van functionele specificiteit vindt op talloze manieren plaats. Een belegger kan de top financieren door een huuropslag in rekening te brengen, de gebruiker van het gebouw kan de onrendabele top zelf financieren of bij een andere partij financieren. Er kan rekening gehouden worden met toekomstige ombouw van de functioneel specifieke delen naar functioneel courante delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *