Aanwijzing als beschermde leefomgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanwijzing als beschermde leefomgeving Gedeputeerde Staten kunnen een plaats die van wezenlijke betekenis is als leefomgeving voor een winkel huren leeuwarden beschermde inheemse plantensoort of een beschermde inheemse diersoort, met het oog op instandhouding van die plaats ten behoeve van die soort, aanwijzen als beschermde leefomgeving. Het besluit bevat de kadastrale aanduiding van de percelen waarop de aangewezen plaats is gelegen en gaat vergezeld van een kaart waarop de plaats is aangegeven (art. 19 Flora- en faunawet).
336 8 Overige wetten voor winkel huren groningen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Het gevolg van deze aanwijzing is dat degene die het voornemen heeft een of meer van de in een besluit tot aanwijzing van een plaats als beschermde leefomgeving vermelde handelingen te verrichten of te doen verrichten, verplicht is van dat voornemen ten minste een maand, doch niet langer dan een jaar voor de dag van de voorgenomen uitvoering van die winkel huren eindhoven handeling of handelingen, kennis te geven aan Gedeputeerde Staten (art. 26 Flora- en faunawet). Het derde lid van art. 26 vervolgt met de bepaling dat het verboden’ is de handelingen te verrichten die Gedeputeerde Staten hebben vermeld in een besluit tot aanwijzing van een plaats als beschermde leefomgeving. Reeds bij de aanvang van de discussie over een plan of project van groot openbaar belang, moet worden ge├»nventariseerd wat de mogelijke gevolgen voor beschermde inheemse soorten zijn. In die fase moet worden onderzocht of er winkel huren den haag alternatieven zijn, wat de consequenties van die alternatieven zijn en wat de mogelijkheden van afdoende mitigerende en compenserende maatregelen zijn. Bovendien moet die informatie in het geval van plannen of projecten met een lange voorbereidingstijd regelmatig worden geactualiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *