Bevoegdheden van de provincie

Gerelateerde afbeelding

Bevoegdheden lagere rechtsgemeenschappen Hier volgt een bespreking van de bevoegdheden van de bestuursorganen die zojuist aan de orde zijn geweest.
Bevoegdheden van de provincie (algemeen) Het provinciaal bestuur is autonoom in het regelen en het besturen van de eigen aangelegenheden van de provincie (art. 105 Provw). Ook bepaalt art. 105 Provw dat van het provinciaal bestuur medewerking kan worden gevorderd bij of krachtens bijzondere wetten ter verzekering van de uitvoering daarvan (medebewind). Deze bepaling maakt niet duidelijk van welk bestuursorgaan het medebewind wordt gevorderd krachtens de bijzondere wetten. In het algemeen kan worden gesteld dat, indien het gaat om wetgevende taken, het medebewind wordt gevorderd van Provinciale Staten; gaat het om bestuurstaken, dan zijn doorgaans Gedeputeerde Staten bevoegd. Een belangrijke medebewindstaak is het toezicht op de gemeenten. Daarnaast wordt medebewind gevorderd op het gebied van ruimtelijke ordening (vaststelling streekplan, goedkeuring bestemmingsplannen) en milieu (vergunningverlening aan grote bedrijven).
Bevoegdheden van Provinciale Staten Provinciale Staten zijn het bevoegde orgaan tot het maken van verordeningen in het belang van de provincie (art. 145 Provw). Provinciale flexplek schiphol Staten kunnen hun bevoegdheden aan Gedeputeerde Staten delegeren, met uitzondering van een aantal met name opgesomde bevoegdheden (art. 152 Provw), waarvan de belangrijkste zijn de bevoegdheid tot: het vaststellen of wijzigen van de begroting en het vaststellen van de rekening; het stellen van straf op overtreding van provinciale verordeningen.
Bevoegdheden van Gedeputeerde Staten Het dagelijks bestuur van de provincie is aan Gedeputeerde Staten opgedragen (art. 158 lid 1 sub a Provw). Ook zijn zij belast met de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van Provinciale Staten (art. 158 lid 1 sub b Provw). Gedeputeerden kunnen de uitoefening van één of meer van hun bevoegdheden opdragen aan één of meer van hun leden. Dit is een mandaatsconstructie en geen delegatie, omdat de verantwoordelijkheid blijft berusten bij Gedeputeerde Staten (art. 166 Provw). Gedeputeerde Staten zijn, samen en ieder afzonderlijk, verantwoording schuldig aan Provinciale Staten voor het door hen gevoerde bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *