Kleine winkeliers

Gerelateerde afbeelding

Kleine winkeliers klonteren samen Detaillisten moeten kosten besparen. De kleintjes zoeken het vooral in samenwerking en inkoop van kennis. De ongebonden winkelier in het midden-en kleinbedrijf is duidelijk op zijn retour. Winkelstraten in Nederland vertonen in toenemende mate dezelfde aanblik. Achter al die gelijksoortige winkelpuien gaan overigens lang niet altijd de grootwinkelbedrijven schuil, want veel van de winkels zijn eigendom van zelfstandige ondernemers die hun toevlucht hebben genomen tot een franchiseformule of een inkoopcombinatie. Daarbij maken ze in meer of mindere mate gebruik van de voordelen van het gezamenlijk opereren, zoals gemeenschappelijk reclamecampagnes of inkopen. Een toenemende professionalisering is zichtbaar in de detailhandel. Ondernemen is tegenwoordig heel wat meer dan het op peil houden van vo.orraden en het bijhouden van de boekhouding. Als winkeliers zich aansluiten bij een landelijke of regionale formule, hebben ze meer mogelijkheden om zich te profileren. Een zelfstandige ondernemer kan in zijn eentje geen marketingman in dienst nemen. Als je met z’n tienen bent, kan dat wel. T Ontwikkeling marktaandeel 20
• Samenwerking tussen een benzinestation en de oliemaatschappij, die met name betrekking heeft op een oliedistributienet. • Samenwerking tussen de hardwarefabrikant en een software-house. Hierbij worden er complementaire producten aan een flexplek schiphol afnemer aangeboden, namelijk computers en programma’s. E Uit de media ‘De middenstand is aan de goden overgeleverd’ Voor sigarenspeciaalzaak Hagenaar in de Alkmaarse Langestraat is de lol er nu echt af. Dat de overname door Vendex van KBB nodig zou zijn vanwege de oprukkende concurrentie uit het buitenland wil er bij Hagenaar niet in. De Langestraat in Alkmaar is zo’n typische Nederlandse winkelstraat waar de grote concerns en de ketens de laatste jaren het heft definitief in handen hebben genomen. Zelfstandige winkeliers zijn er nog wel, maar ze zijn zwaar in de minderheid ten opzichte van de Blokkers, de Body Shops, de Trekpleisters en wat dies meer zij. Volgens de Nationale Winkel raad is ongeveer tweederde van alle winkels in de drukke winkelstraten in handen van grootwinkelbedrijven. Voor de zelfstandige winkeliers worden zulke toplocaties onbetaalbaar. Toch is de winkeliersvereniging van de Langestraat niet bang voor een machtsgreep. De grote ketens zouden belang hebben bij de vestiging van zelfstandige winkeliers. Die houden het leuk voor de consument, anders wordt het helemaal zo’n eenheidsworst. Bron: de Volkskrant

De structuur van de omgevingscomponenten

Gerelateerde afbeelding

Extern onderzoek heeft betrekking op de omgeving van de organisatie. Deze omgeving bestaat uit een aantal partijen en omgevingsfactoren. Het uitgangspunt van het extern onderzoek is niet om de invloed van elke individuele partij of omgevingsfactor bloot te leggen, maar juist de onderlinge verwevenheid tussen de verschillende partijen en factoren aan te tonen. Verder is het van belang te onderkennen dat de invloed van elke partij en omgevingsfactor niet even groot is op alle organisaties. Om hierin een goed inzicht te krijgen is het nodig structuur aan te brengen in de omgevingscomponenten (partijen en omgevingsfactoren). Binnen de structuur is namelijk sprake van een bepaalde groepering en hiërarchie van de omgevingscomponenten. In figuur 2.18 worden de omgevingscomponenten onderscheiden.
Interne omgeving De interne omgeving heeft betrekking op de organisatie zelf en wordt in belangrijke mate bepaald door de gekozen organisatiestructuur, procedures, overlegstructuren en de kwaliteit van het personeel. Wil een organisatie goed zijn afgestemd op de omgeving, dan vergaderruimte schiphol moet zij op een zodanige wijze zijn ingericht dat ze goed aansluit bij de externe omgeving. Met andere woorden: de externe omgeving stelt eisen aan de inrichting van de organisatie. Belangrijke succesfactoren zijn de slagvaardigheid, flexibiliteit en de effectiviteit van de organisatie. Enkele kansen en bedreigen met betrekking tot de interne omgeving kunnen zijn: kansen • beschikbaarheid van hoogwaardig gekwalificeerd personeel • hoge automatiseringsgraad bedreigingen • bureaucratische organisatie • gebrek aan ‘ondernemerschap’
Een organisatie oefent een of meer taken uit binnen een groter geheel taken en heeft door het uitoefenen van deze taken een bepaalde functie binnen een groter proces. De specifieke taken van een organisatie worden mede beïnvloed door de taken die andere organisaties uitoefenen. In figuur 2.19 wordt door middel van een bedrijfskolom de taakomgeving van verschillende organisaties weergegeven.

Economische factoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Economische factoren bepalen in belangrijke mate het succes van orga
Bron:C8S,S1atis1isch Zakboek, 1993
nisaties. Ontwikkelingen ten aanzien van de groei van het nationaal in- groei nationaal inkomen komen spelen hierbij een belangrijke rol. Groei van het nationaal inkomen levert veelal voor particulieren een hoger inkomen op en heeft daarmee een positief effect op de koopkracht. Voor organisaties die zich richten op de consumentenmarkt betekent dit dat de afzetmogelijkheden toenemen. De inkomensverdeling is een andere belangrijke factor inkomensverdeling (zie figuur 1.4). Veranderingen in de inkomensverdeling kunnen een belangrijke economische invloed op de omvang van bepaalde markten hebben.
Aangezien Nederland voor een groot gedeelte (ruim 30 procent) van zijn nationaal inkomen afhankelijk is van het buitenland, spelen internationale economische flexplek schiphol ontwikkelingen ook een belangrijke rol. Het gaat hier onder andere om: • de economische groei in verschillende landen; • valutaschommelingen; • ontwikkeling van de rentestand; • ontwikkeling van het buitenlandse loonpeil.
Besteedbaar inkomen (x 1000 gulden) Bron: CBS, Sta1istisch Zak boek. 1993 .à Figuur 1.4 Inkomensverdeling: huishoudens naar klasse van besteedbaar inkomen
Deze factoren kunnen van grote invloed zijn op de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen.
Internationale economische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Voor de Nederlandse regering is de werkgelegenheid een grote zorg. Na een periode van groei tussen 1995 en 1999 zien we dat de werkgelegenheidsgroei zich stabiliseert.
Hoofdstuk 1 1 Omgevingsinvloeden
Gevreesd moet worden dat de werkloosheid in de toekomst vooral van structurele aard zal zijn. Het Nederlandse bedrijfsleven zal geconfronteerd worden met een sterke concurrentie vanuit bijvoorbeeld landen uit Zuidoost-Azië. Goedkope arbeid in Zuidoost-Azië en het feit dat transport een steeds kleinere rol speelt, zullen een verschuiving van productie naar die landen met zich meebrengen. Van een toekomstige economische groei in Nederland kunnen dan ook geen wonderen op het gebied van de werkgelegenheid verwacht worden. In de toekomst zal naar alle waarschijnlijk ook geschoolde arbeid bedreigd worden.

Bevoegdheden van de provincie

Gerelateerde afbeelding

Bevoegdheden lagere rechtsgemeenschappen Hier volgt een bespreking van de bevoegdheden van de bestuursorganen die zojuist aan de orde zijn geweest.
Bevoegdheden van de provincie (algemeen) Het provinciaal bestuur is autonoom in het regelen en het besturen van de eigen aangelegenheden van de provincie (art. 105 Provw). Ook bepaalt art. 105 Provw dat van het provinciaal bestuur medewerking kan worden gevorderd bij of krachtens bijzondere wetten ter verzekering van de uitvoering daarvan (medebewind). Deze bepaling maakt niet duidelijk van welk bestuursorgaan het medebewind wordt gevorderd krachtens de bijzondere wetten. In het algemeen kan worden gesteld dat, indien het gaat om wetgevende taken, het medebewind wordt gevorderd van Provinciale Staten; gaat het om bestuurstaken, dan zijn doorgaans Gedeputeerde Staten bevoegd. Een belangrijke medebewindstaak is het toezicht op de gemeenten. Daarnaast wordt medebewind gevorderd op het gebied van ruimtelijke ordening (vaststelling streekplan, goedkeuring bestemmingsplannen) en milieu (vergunningverlening aan grote bedrijven).
Bevoegdheden van Provinciale Staten Provinciale Staten zijn het bevoegde orgaan tot het maken van verordeningen in het belang van de provincie (art. 145 Provw). Provinciale flexplek schiphol Staten kunnen hun bevoegdheden aan Gedeputeerde Staten delegeren, met uitzondering van een aantal met name opgesomde bevoegdheden (art. 152 Provw), waarvan de belangrijkste zijn de bevoegdheid tot: het vaststellen of wijzigen van de begroting en het vaststellen van de rekening; het stellen van straf op overtreding van provinciale verordeningen.
Bevoegdheden van Gedeputeerde Staten Het dagelijks bestuur van de provincie is aan Gedeputeerde Staten opgedragen (art. 158 lid 1 sub a Provw). Ook zijn zij belast met de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van Provinciale Staten (art. 158 lid 1 sub b Provw). Gedeputeerden kunnen de uitoefening van één of meer van hun bevoegdheden opdragen aan één of meer van hun leden. Dit is een mandaatsconstructie en geen delegatie, omdat de verantwoordelijkheid blijft berusten bij Gedeputeerde Staten (art. 166 Provw). Gedeputeerde Staten zijn, samen en ieder afzonderlijk, verantwoording schuldig aan Provinciale Staten voor het door hen gevoerde bestuur.

Recht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Internationaal publiekrecht Naast het beschreven nationale publiekrecht onderscheiden we het internationale publiekrecht, dat ook wel volkenrecht wordt genoemd. Het volkenrecht regelt de verhoudingen tussen de staten, de organisaties van de staten (bijvoorbeeld de Verenigde Naties) en de burgers in de staten. Staten kunnen overeenkomsten met elkaar sluiten, verdragen genoemd. Die kunnen op veel onderwerpen betrekking hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de belastingheffing van de burgers of bepalen welk recht moet worden toegepast als iemand voor de rechter komt in een andere dan zijn eigen staat. Een verdrag kan ook alleen gevolgen hebben voor de staten, bijvoorbeeld een verdrag dat gaat over samenwerking van de staten. Bij een verdrag kunnen ook internationale organisaties van staten worden opgericht, zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie (de Europese Gemeenschap). Zo’n organisatie kan een positie hebben tussen de staten, dan spreekt men van een internationale statengemeenschap, of een positie hebben bóven de staten, en dan spreekt men van een supranationale statengemeenschap. Het verschil tussen beide organisaties is dat bij de internationale gemeenschappen de staten alleen gebonden zijn aan een besluit van de organisatie als de staten er zelf mee instemmen. Bij de supranationale gemeenschappen vergaderruimte schiphol kan in het verdrag bepaald zijn dat een besluit de staten bindt, ook als niet iedere staat ermee instemt.
•Voorbeeld Zo hadden de maatregelen die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen Irak heeft genomen, zeker niet de instemming van dat land. Toch waren de maatregelen rechtsgeldig, omdat de staten bij het sluiten van het verdrag tot oprichting van de Verenigde Naties hebben bepaald dat de Veiligheidsraad bevoegd is maatregelen te treffen.
Staten die zich aansluiten bij het verdrag, onderwerpen zich aan de bepalingen ervan. Hoe intenser de internationale samenwerking wordt, hoe meer de burger de gevolgen ervan ondervindt. De Europese Unie beschikt onder andere in Brussel over een groot ambtelijk apparaat dat regelingen opstelt over vele onderwerpen. Voorbeelden zijn de prijzen die voor landbouwproducten worden vastgesteld, melk-, vlees- en mestquota, visvangstbeperkingen, standaardisatie van producten en technieken, en criminaliteitsbestrijding.

Een bijzonder ritueel

Gerelateerde afbeelding

Bij het afscheid nemen, ontvangen alle nieuwe leden een inlognaam en wachtwoord voor de streng beveiligde website, waarop alle verdere informatie over het genootschap staat beschreven en waar we met elkaar in contact kunnen treden. Langzaam stroomt de kerk leeg en waaieren de mensen over Londen uit. Nergens in de kerk blijft een spoor achter van wat zich tijdens deze avond heeft afgespeeld. Alleen de zoetige wierooklucht blijft nog een paar uur hangen, maar zal morgen zijn verdwenen. Dan is de kerk weer het domein van de toeristen die de parel van Londen bezoeken en geen flauw idee hebben van ons genootschap. Van al die miljoenen toeristen die jaarlijks de kerk bezoeken, zal niemand weten wat er hier op deze avond voor een bijzonder ritueel heeft plaatsgevonden. Het is zelfs de vraag of iemand van al die mensen een flauwe notie heeft dat er nog altijd Tempeliers bestaan. Nadat ik mijn koffer uit het voorportaal heb gepakt, verlaat ik samen met een groepje leden en Akihito als laatsten de kerk. De zware met koper beslagen kerkdeur flexplek schiphol valt met een klik achter ons in het slot. Ik neem afscheid van Akihito. Daarna loop ik het plein af richting de Temple Church Street en ga op zoek naar een hotel. Pas morgenochtend vroeg gaat mijn vliegtuig naar Schiphol. Ik voel me door de emoties bekaf, maar tegelijkertijd licht in mijn hoofd. Misschien is het de jetlag die me parten speelt. Het eerste het beste hotel dat ik tegenkom, ga ik binnen. Het blijkt een klein familiehotel te zijn waar gelukkig nog een kamer vrij is. Bij een aardige, oudere dame check ik in. Op mijn kamer bel ik Kathleen om haar iets over vanavond te vertellen en haar deelgenoot te maken van de meest bijzondere avond uit mijn leven. Ze staat door de telefoon niet afwijzend tegenover me en dat geeft me nog meer hoop. Ik vraag haar om me morgen op Schiphol op te komen halen en tot mijn verrassing stemt ze toe. Daarna bel ik mijn neef Renard om verslag te doen van deze avond. Ik spreek met hem af om hem volgende week te bezoeken in de abdij om daar uitgebreid verslag van mijn reis te doen. Hij was het tenslotte, die deze reis financieel mogelijk heeft gemaakt. Met alle liefde draag ik aan hem de kennis over die professor Markowitz mij heeft bijgebracht.

De metaforen

Gerelateerde afbeelding

Je intentie en je focus bepalen op welke tussenstations je uitstapt. In het onzichtbare veld kunnen we met verlangen en intentie toeval sturen en zo tussenstations bouwen op onze levensreis door het toeval op te roepen. Het doel van het leven met al die tussenstations en eindstations is om als mens te groeien. Als je de levenslessen niet oppakt, krijg je dezelfde lessen nogmaals. Eindstations met een gedwongen overstap op een andere trein zijn bedoeld om als mens van te leren. Natuurlijk is niet elk eindstation leuk. Pas na je faillissement kwam je in een trein terecht, waarbij je op zoek ging naar jezelf en wilde weten hoe je werkelijk een waardevolle bijdrage aan deze wereld kunt leveren. Zo is ieder mens zelfsturend op basis van wat hij of zij aantrekt.”
Inderdaad is de positieve wending in mijn leven te danken aan de laatste verschrikkelijke maanden, waarin ik zelfs aan zelfmoord heb gedacht. Maar ik ben niet blijven hangen in mijn ongeluk. Pas nu heb ik het idee dat ik iets van de vierde dimensie begrijp. De metaforen van het magische orgel en het spoornet hebben daar sterk aan bijgedragen. Door mijn intentie kan ik toeval sturen. De professor loopt een Starbucks binnen en bestelt twee koppen cappuccino. Als we aan het tafeltje zitten, is er ruimte om mijn meest brandende laatste vraag te stellen. Binnen een paar uur zit ik op het vliegveld en zal ik professor Markowitz voorlopig niet meer zien.” “Hoe zit het universum precies in elkaar?” “Dat is een mooie vraag zo op het einde van je opleiding,” antwoordt de professor. “Het universum is oneindig groot. Niemand heeft ooit de grenzen van ons heelal kunnen aantonen en naar mijn idee zijn deze er ook niet. We weten nog niet wat er zich achter de zwarte gaten in ons universum bevindt. Daar is misschien nog een nieuw zonnestelsel te ontdekken. In ons kantoorruimte almere onbegrensde universum ligt oneindig veel informatie opgeslagen. Vanuit deze informatie ontstaan zinvolle gebeurtenissen die mensen in hun dagelijkse levens treffen. Die toevallige gebeurtenissen kunnen in het verleden hebben plaatsgevonden, in het heden bestaan of voorbestemd zijn voor de toekomst. De factor tijd bestaat niet in het universum; daarin lopen verleden, heden en toekomst dwars door elkaar heen. Alle informatie uit het verleden, heden en toekomst is dus in feite al in het universum aanwezig. De mens maakt deel uit van dit immense informatiesysteem en wordt af en toe geraakt door bepaalde toevalligheden. Als je ervoor openstaat, kun je dat zelf ervaren en gaan herkennen. Je denkt aan iemand en het volgende ogenblik belt hij je op. Je moet een belangrijke keuze maken en ineens spreek je iemand die je advies geeft of lees je een artikel dat jou bij die keuze helpt. Dat is synchroniciteit in optima forma, oftewel zinvol toeval. Als synchroniciteit een rol gaat spelen in je leven, bevind je je vaak op een tussenstation en kun je zelf bepalen of je overstapt op een andere trein of dat je blijft zitten in je huidige trein. Maar soms tref je het toeval op een eindstation en moet je wel in een andere trein stappen.” “Hoe weet ik of ik op een tussenstation

Hoe sterk is onze geest eigenlijk?

Gerelateerde afbeelding

Er zijn indianenstammen die leven in de overtuiging dat het menselijk lichaam de capaciteiten in zich draagt om tegelijkertijd ziek en gezond te zijn. Als de geest breekt bij een verminderde weerstand, dan ontstaat er ruimte voor het ziek-zijn en kunnen kwalen toeslaan. Pas als het lichaam onder invloed van de geest besluit om weer gezond te zijn, zet de weg van de genezing zich in. Hoe sterk is onze geest eigenlijk? Vandaag hoop ik dat te ontdekken. Maar daar heb ik op het moment dat ik in de taxi naar Harvard zit, nog geen weet van. Op de universiteit ken ik inmiddels de weg. Ik groet de receptioniste en loop rechtstreeks door naar de bibliotheek, waar de professor aan een tafel zit te werken. Hij kijkt op en knikt naar me. “Goedemorgen Nick. Hoe vond je de film Million Dollar Baby?” “Indrukwekkend.” “En verder?” “Ik vond het jammer dat Claressa het leven geen kans gaf om zich voor haar te ontvouwen. Ook al was ze verlamd, had ze geen contact meer met haar familie en had ze een geamputeerd been, zelfs dan kan het leven waardevol zijn of een positieve wending nemen.” “Juist,” zegt professor Markowitz. “Je hebt de kern van mijn boodschap te pakken. De meeste mensen zijn teveel met de toekomst bezig. Ze denken: als ik eenmaal dit bezit of als ik dat heb bereikt, dan word ik vanzelf kantoorruimte almere gelukkig.”
Ik moet glimlachen. Deze manier van denken herken ik maar al te goed. “Denken in termen als bezit en status heeft geen zin,” gaat de professor verder. “De toekomst is onvoorspelbaar, omdat het leven voor ieder van ons een aantal verrassingen in petto heeft. Claressa wilde niet meer verder, maar zelfs met een dwarslaesie en een geamputeerd been kan het leven een onverwachte, positieve wending nemen. In plaats van te genieten van de warme vriendschap die ze met haar coach Bob had, dacht ze dat het nooit meer goed zou komen. Dat zijn gedachten over de toekomst en deze hoeven geen realiteit te worden. Levens kunnen in een flits veranderen: ten positieve of ten negatieve. Claressa had voor een andere weg kunnen kiezen om het leven een kans te geven. Hoe verschrikkelijk je omstandigheden ook zijn; als er hoop is, dan is er leven. Ik had haar gegund dat ze de hoop had weten vast te houden. Het is niet de bestemming waar het geluk ligt, maar de reis daarnaartoe.”

Laatste vooroordeel

Gerelateerde afbeelding

Het zijn juist de vooroordelen die mij belemmeren in het functioneren. Vooroordelen zijn te omschrijven als meningen die zo min mogelijk aan ervaringen zijn getoetst. Zo geloofde ik dat je alleen succesvol kunt zijn door hard te werken, maar ook dat het geluk afhing van je maatschappelijke carrière en rijkdom. Ik was er heilig van overtuigd dat toeval bestond en dat ik zelf sturing gaf aan mijn leven. Dat laatste vooroordeel ben ik kwijt. Er bestaat iets als een overkoepelend, intelligent veld, maar dit is nieuw voor me en moeilijk te vatten. Hier in Boston moet ik leren om nieuwe oordelen en meningen te vormen. Nog altijd ligt het boek met de uitdagende titel Break the rules voor me op tafel. “In het verre Rusland zit een arme familie op zondagmiddag aan tafel,” begint de professor met een verhaal. “Ze zijn arm maar gelukkig met elkaar. ‘Waar komt muziek vandaan, opa?’ vraagt een tienjarig jongetje aan zijn grootvader, die verdienstelijk viool speelt. ‘Ik zou het niet weten, mijn lieve kleinzoon,’ antwoordt de grootvader, met de heldere ogen en de lange grijze baard die hem zo kenmerken. ‘Er is niemand die dat weet. Mensen maken nu eenmaal muziek, maar hoe dat tot stand komt, is een groot raadsel. Grote mensen spelen klassieke muziek en kleine kinderen zingen kinderliedjes. Maar zelfs de beste muzikant ter wereld kan je niet vertellen waarom muziek bestaat
en waar de melodieën vandaan komen. Muziek bestaat gewoon! Elke dag wordt er nieuwe muziek geboren. Bij Wolfgang Amadeus Mozart was dat zelfs al op vierjarige leeftijd. Een klein melodietje kruipt uit het ei, groeit op en wordt langzaam groot. Dan krijgt het kantoorruimte almere vleugels en begint de melodie een reis door de wereld, op zoek naar oren die zijn geluid kunnen opvangen. Heeft de melodie het oor van een mens bereikt, dan groeit ze weer verder. Via het oor, de mond en het hart, van de ene mens naar de andere, al of niet met hulp van een muziekinstrument. De reis van de melodie eindigt nooit.’
Het jongetje luistert ademloos naar zijn opa, die vervolgens zijn viool pakt en een melodie begint te spelen. Het jongetje geniet intens van de klanken uit het instrument. Dan legt de grootvader zijn viool weg. ‘Ik zal je een bijzonder verhaal over de reis van een melodie vertellen,’ zegt de grootvader. ‘Misschien kan dat je vraag een beetje beantwoorden.’ Grootvader begint te vertellen, terwijl het jongetje aan zijn lippen hangt.

Het universum

Gerelateerde afbeelding

Heeft het universum grenzen? Dat is de vraag waar ik deze avond mee worstel. Zelfs met de krachtigste telescopen zijn de grenzen van het universum nog niet gevonden, dus is het aannemelijk dat het universum oneindig groot is. In dat oneindig grote universum leven wij ergens in een melkwegstelsel op een kleine planeet. Hoe nietig is de mensheid in vergelijking met het universum? Als een druppel in de oceaan. Mensen zijn bijzondere wezens. We zijn tijdreizigers door ruimte en tijd en dat maakt ons uniek. We ontmoeten in het dagelijks leven anderen die we soms vaag van weleer kennen, een enkele keer zelfs uit een vorig leven. Onze ziel reist blijkbaar door de tijd en door de ruimte heen. Er is niets in mij wat twijfelt om in te gaan op het voorstel van professor Markowitz. Hij gaat mij nieuwe inzichten en wijsheden bijbrengen, die ver voorbij mijn verwachtingen liggen. Door alles over de tijdsdimensie te leren, gaat het me misschien ooit lukken om bewust door de tijd heen te reizen naar vroegere tijden. Het gedachtegoed van Terra Nova ligt mij na aan het hart. Ook ik geloof dat we onze hebzucht moeten beteugelen en dat we anders moeten omgaan met moeder aarde om kantoorruimte almere als soort te kunnen overleven. De wereld is een rotzooi geworden, die ver afligt van het paradijs dat moeder aarde ooit was. Milieuvervuiling, oorlogen, armoede en ongelijkheid zijn aan de orde van de dag en daar is een steeds grotere weerstand tegen. De toename van natuurrampen is slechts een voorbode van wat ons staat te wachten, indien we op dezelfde voet verdergaan. Als we zo doorgaan, worden er straks de verschrikkelijkste oorlogen uitgevochten om het laatste water, olie, grondstoffen en voedsel op aarde. Zo vernietigen we uiteindelijk zelf de mensheid. We kunnen met straks meer dan tien miljard mensen niet op de huidige manier doorgaan. De aarde is gewoon niet bestand tegen de massaconsumptie van een steeds grotere groep mensen. Middels mijn lidmaatschap van Terra Nova ben ik later in staat om in de voorhoede deze ramp te voorkomen en door goed het vermogen te beleggen, hebben we de middelen om ons doel te realiseren. De nieuwe tijd is begonnen en het is een meer dan eervolle baan om deze nieuwe tijd bij mensen in Nederland te verkondigen. Het ongeluk heeft me hier gebracht, maar wellicht wordt mijn ongeluk uiteindelijk mijn redding. Zonder dat had ik hier niet gezeten en was ik met oogkleppen op bezig geweest met mijn carrière. Ik ga me met hart en ziel inzetten voor Terra Nova om op een ecologisch verantwoorde wijze met de aarde om te gaan. Het geeft me energie om mijn ziel en zaligheid te verkopen aan Terra Nova.
Na het eten klap ik mijn laptop open. Als ik later op de avond via Google naar Terra Nova zoek, kan ik helemaal niets over het genootschap vinden. Ik realiseer me dat dit genootschap niet voor niets in het geheim opereert. Een nieuwe aarde kan niet ontstaan zonder eerst de bestaande machtsstructuren af te breken, zodat de zeggenschap weer bij het volk komt te liggen. De huidige machthebbers zullen hun posities niet zonder slag of stoot opgeven en alles op alles zetten om het genootschap uit te schakelen. Om tien uur val ik doodmoe in slaap. Morgen is het een belangrijke dag.