Intrekking van de vergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien aldus een dergelijk verzoek wordt gedaan, moet nagegaan worden of de bevoegdheid bestaat tot wijzigen of intrekken. Vervolgens moet na een belangenafweging op het verzoek worden beslist.
Art. 8.24 Wm regelt het geval dat kantoor huren leeuwarden de vergunninghouder vraagt om de beperkingen waaronder de vergunning is verleend, en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, te wijzigen, aan te vullen of in te trekken, dan wel alsnog beperkingen aan te brengen of voorschriften aan een vergunning te verbinden. Voor de beslissing ten aanzien van de nieuwe beperkingen of voorschriften en voor de inhoud daarvan gelden dezelfde regels – art. 8.6 t/m 8.17 Wm als voor de kantoor huren groningen beslissing ten aanzien van een aanvraag milieuvergunning. Daartoe behoort het volgen van de afdeling 3.4 Awb-procedure (art. 8.24 lid 2 Wm).
De vergunning kan door een bestuursorgaan worden ingetrokken indien aan de in art. 8.25 Wm beschreven voorwaarden is voldaan. Het betreft de volgende gevallen: De inrichting veroorzaakt ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu en het actualiseren kantoor huren eindhoven van de vergunning biedt geen oplossing. Intrekking is noodzakelijk in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Gedurende drie jaar zijn geen handelingen verricht met gebruikmaking van de vergunning. De inrichting is geheel of gedeeltelijk verwoest. De vergunninghouder drijft de inrichting niet meer en het betreft een persoonsgebonden vergunning. Er bestaat ernstig gevaar dat criminele activiteiten door de kantoor huren den haag milieuvergunning mogelijk worden gemaakt. Een verdrag verplicht tot intrekking van de vergunning.

Categorie ll

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Categorie ll verdient aparte vermelding: die betreft onder meer inrichtingen voor het storten of het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen. Tot afvalstoffen behoort (ernstig) verontreinigde grond. Bij veel infrastructuurwerken is sprake kantoor huren leeuwarden van het verplaatsen van grond, en soms van verontreinigde grond. Inrichtingen die zich met die activiteit bezig houden behoeven individuele voorschriften en zijn dus milieuvergunningplichtig. Van belang is dat veel werkzaamheden met bouwstoffen, grond of baggerspecie aangemerkt kunnen worden als het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie als ze voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3 en 4 van de AMvB ‘Besluit Bodemkwaliteit’ (Bbk) dat op 1 januari 2008 in werking trad. Het handelen met bouwstoffen, grond of kantoor huren groningen baggerspecie valt eveneens onder het Bbk als dat kan worden aangemerkt als het nuttig toepassen van afvalstoffen (art. 5 lid 1 onder c Bbk). Voorbeelden van het toepassen van grond of baggerspecie zijn (art. 35 Bbk): toepassing in bouw- en weg constructies, waaronder mede worden begrepen wegen, spoorwegen en geluidswallen;
9.5 Vergunningen voor inrichtingen 363
toepassing in kantoor huren eindhoven ophogingen van industrieterreinen, woningbouwlocaties en landbouw- en natuurgronden, met het oog op het verbeteren van de bodemgesteldheid; toepassing in ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van oppervlaktewater met het oog op de hoogwaterbescherming, de kantoor huren den haag doelstellingen (van art. 4) van de (Europese) Kaderrichtlijn water, de bevordering van de natuurwaarden en de vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart.

Toepassing van wettelijke voorschriften

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitoefening van bevoegdheden of toepassing van wettelijke voorschriften In art. 5.16 lid 2 Wm zijn alle bevoegdheden en wettelijke voorschriften aangewezen, waarvan de uitoefening of toepassing gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. Het gaat om de Wet milieubeheer, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet ruimtelijke ordening, de Tracéwet, de Planwet verkeer winkel huren leeuwarden en vervoer en de Spoedwet wegverbreding: de wetten die bepalend zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen. De bestuursorganen mogen deze bevoegdheden en voorschriften slechts toepassen en uitoefenen inden (art. 5.16 lid 1 Wm): a er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van winkel huren groningen een grenswaarde; of b een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; of c een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreinigingen; of d het project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL waarvan de inwerkingtreding gepland is na het verlenen van uitstel voor het behalen van de grenswaarden door de EU.
De uitoefening van de belangrijkste bevoegdheden waarbij aan deze luchtkwaliteitsvoorwaarden moet worden voldaan, betreft: het nemen van elk winkel huren eindhoven besluit ten behoeve waarvan een MER moet worden gemaakt; het verlenen van een milieuvergunning; het vaststellen van een AMvB met regels ter bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die inrichtingen daarvoor kunnen veroorzaken; het vaststellen van de Wro-structuurvisies; het vaststellen van een bestemmingsplan en het nemen van een projectbesluit; het verlenen van een tijdelijke of Bra-ontheffing; het vaststellen winkel huren den haag van een provinciale verordening of een AMvB met regels omtrent de inhoud van een of meer bestemmingsplannen; het vaststellen van een tracébesluit of een wegaanpassingsbesluit (nodig om hoofdinfrastructuur aan te leggen of te wijzigen).

Aanwijzing als beschermde leefomgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanwijzing als beschermde leefomgeving Gedeputeerde Staten kunnen een plaats die van wezenlijke betekenis is als leefomgeving voor een winkel huren leeuwarden beschermde inheemse plantensoort of een beschermde inheemse diersoort, met het oog op instandhouding van die plaats ten behoeve van die soort, aanwijzen als beschermde leefomgeving. Het besluit bevat de kadastrale aanduiding van de percelen waarop de aangewezen plaats is gelegen en gaat vergezeld van een kaart waarop de plaats is aangegeven (art. 19 Flora- en faunawet).
336 8 Overige wetten voor winkel huren groningen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Het gevolg van deze aanwijzing is dat degene die het voornemen heeft een of meer van de in een besluit tot aanwijzing van een plaats als beschermde leefomgeving vermelde handelingen te verrichten of te doen verrichten, verplicht is van dat voornemen ten minste een maand, doch niet langer dan een jaar voor de dag van de voorgenomen uitvoering van die winkel huren eindhoven handeling of handelingen, kennis te geven aan Gedeputeerde Staten (art. 26 Flora- en faunawet). Het derde lid van art. 26 vervolgt met de bepaling dat het verboden’ is de handelingen te verrichten die Gedeputeerde Staten hebben vermeld in een besluit tot aanwijzing van een plaats als beschermde leefomgeving. Reeds bij de aanvang van de discussie over een plan of project van groot openbaar belang, moet worden geïnventariseerd wat de mogelijke gevolgen voor beschermde inheemse soorten zijn. In die fase moet worden onderzocht of er winkel huren den haag alternatieven zijn, wat de consequenties van die alternatieven zijn en wat de mogelijkheden van afdoende mitigerende en compenserende maatregelen zijn. Bovendien moet die informatie in het geval van plannen of projecten met een lange voorbereidingstijd regelmatig worden geactualiseerd.

Op grond van de Huisvestingswet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een besluit om een pand de status van monument toe te kennen beperkt de mogelijkheden van de eigenaar om het pand naar eigen goeddunken te verbouwen aanzienlijk. Een dergelijk besluit is ook medebepalend voor de waarde van het pand. Het publiekrecht winkel huren leeuwarden kent talloze mogelijkheden om onroerende zaken met beperkingen te belasten. Probleem daarbij is dat deze beperkingen vaak niet openbaar kenbaar zijn. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) moet de registratie van alle beperkingen van de overheid (publiekrechtelijke beperkingen) verbeteren, zodat kopers of eigenaren gemakkelijker inzicht hebben in de beperkingen die voor een gebouw of stuk grond gelden. Vooralsnog geldt de wet voor de volgende overheidshandelingen, waarbij winkel huren groningen beperkingen zijn opgelegd.
Op grond van de Gemeentewet: gemeentelijk monument; besluit tot het heffen van bouwgrondbelasting; besluit tot heffen van baatbelasting; sluiting van een woning of lokaal.
Op grond van de Waterstaatswet 1900: · besluit of bevel.
Op grond van de Opiumwet: · besluit tot sluiting van een lokaal of erf.
Op grond van de Huisvestingswet: splitsingvergunningsstelsel, appartementsrecht; · vordering tot woonruimte.
Op grond van de Wet winkel huren eindhoven bodemsanering: · Kennisgeving, bevel of beschikking.
Op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten: aanwijzing van gronden; voorstel tot aanwijzing van gronden.
8.7 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 323
Op grond van de Woningwet: plicht tot het treffen van een voorziening; plicht tot beheer of gebruik door een derde; sluiting van een gebouw, open erf of terrein; winkel huren den haag bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit.
8.7.2 Instrumenten
Om het doel van de Wkpb te kunnen bereiken zijn daarin de volgende instrumenten opgenomen: a registratie; b aansprakelijkheid.

Sloopvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien er sprake is van een beschermd stads- en dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet, maar er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld ter bescherming daarvan, dan dienen burgemeester en wethouders een aanvraag voor een aanlegvergunning ook winkel huren leeuwarden aan te houden indien er geen reden is om de aanlegvergunning te weigeren. Deze aanhouding van de aanvraag duurt totdat over de goedkeuring van een dergelijk bestemmingsplan onherroepelijk is beslist. Indien duidelijk is dat het werk of de werkzaamheid waarvoor de aanlegvergunning nodig is, niet strijdig is met het bestemmingsplan dat gericht is op het beschermde stads-of dorpsgezicht, dan kunnen burgemeester en winkel huren groningen wethouders de aanlegvergunning verlenen nadat Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben (art. 46 lid 5, 6 en 7 WRO). Ook kan onder bepaalde omstandigheden een aanlegvergunning worden verleend in strijd met het toekomstig planologische beleid (art. 46 lid 8 WRO).
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing In gebieden waarin een leefmilieuverordening geldt op grond van de WSDV, is volgens art. 20 van die wet slopen zonder vergunning van burgemeester en wethouders verboden. Burgemeester en wethouders weigeren deze winkel huren eindhoven sloopvergunning volgens art. 21 WSDV indien voor het slopen ook een sloopvergunning ingevolge de Monumentenwet of een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze sloopvergunning niet is verleend.
Op grond van art. 36 WSDV is het verboden te slopen in een gebied dat is gelegen in een stadsvernieuwingsplan. Ook in dit geval moet de sloopvergunning worden geweigerd ingevolge art. 21 Monw, indien voor het slopen ook een sloopvergunning ingevolge de winkel huren den haag Monumentenwet of een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze sloopvergunning niet is verleend.

Sancties van de minister

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Sancties van de minister Indien de instelling haar taken niet goed verricht, kan de minister: aanwijzingen geven over het handelen en nalaten van de corporatie (art. 41 Bbsh); voorschrijven dat de corporatie alleen met de voorafgaande instemming van een of meer door de minister aangewezen personen of instanties of van hem bepaalde handelingen mag verrichten (art. 43 Bbsh). Een gemeente kan niet zo’n instantie zijn; de toelating intrekken (art. 44 Bbsh).
De minister krijgt gegevens over winkel huren leeuwarden de instellingen door de samenvattingen van het voorgenomen beleid die de corporaties moeten opstellen, alsmede door de op te stellen verslagen. Van de gemeenten, van huurders of van zijn ambtenaren (inspecteurs) ontvangt de minister over de instellingen ook berichten die voor hem aanleiding kunnen zijn maatregelen te treffen.
7.1 Toegelaten instellingen en het Besluit beheer sociale-huursector 289
7.1.6 Centraal fonds voor de winkel huren groningen volkshuisvesting Op grond van art. 71 Wonw is er een Centraal fonds voor de volkshuisvesting. Het is een rechtspersoon die ten doel heeft de sanering van toegelaten instellingen te bevorderen door het verstrekken van subsidie aan toegelaten instellingen. Het fonds verstrekt subsidie voor deze sanering aan toegelaten instellingen die niet beschikken over de noodzakelijk te achten financiële middelen, of ter tegemoetkoming in de kosten van werkzaamheden van de instellingen. Het fonds houdt toezicht op de financiële aspecten van de werkzaamheden winkel huren eindhoven van die instellingen. Tot de taken kan behoren het aan de minister verschaffen van inzicht in de financiële situatie van die instellingen gezamenlijk. Het fonds stelt jaarlijks voor 1 december beleidsregels vast (art. 71b lid 1 Wonw), waarin wordt bepaald op welke wijze het fonds uitvoering geeft aan zijn taken. De beleidsregels zijn van toepassing op het eerstvolgende kalenderjaar. Omdat het fonds van de corporaties gegevens aangeleverd moet krijgen en inlichtingen mag opvragen, kan het fonds een rol spelen bij het financiële toezicht dat de minister uitoefent. Het winkel huren den haag bestuur van het fonds stelt elk jaar na goedkeuring van de minister zijn begroting vast voor het volgende kalenderjaar. Elke toegelaten instelling die op 1 januari van een kalenderjaar als zodanig bestaat, is over dat kalenderjaar een door de minister vast te stellen bijdrage aan het fonds verschuldigd (art. 7le Wonw).

De consequentie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De consequentie van het niet of niet langer aanhouden van de beslissing op de aanvraag is het verlenen van de bouwvergunning.
Ingeval een projectbesluit wordt genomen, is er wel winkel huren leeuwarden een weigeringsgrond: de strijdigheid met het bestemmingsplan. Dan wordt er dus niet aangehouden. Nadat het projectbesluit is genomen, is de strijdigheid opgeheven. De bouwvergunning kan dan nog niet worden verleend als de afloop van de aanvraag milieuvergunning nog niet duidelijk is. In dat geval moet na het nemen van het projectbesluit de beslissing op de bouwaanvraag (nog) worden winkel huren groningen aangehouden.
Overigens mag een ontheffings- of projectbesluitprocedure alleen worden gevolgd als verlening van de milieuvergunning in de lijn der verwachtingen ligt. Indien de verwachting bestaat dat de milieuvergunning niet verleend gaat worden, oordeelt de rechter (toen er sprake was van een vrijstellingsprocedure op grond van de voormalige Wet op de Ruimtelijke Ordening) ‘dat reeds hierom twijfels bestaan of te dezen voldoende klemmende redenen voor toepassing van de anticipatieprocedure aanwezig zijn’ (ARRv5 (Vz) 20 januari 1986, AB 1987/188).
Burgemeester en wethouders zijn verplicht tot aanhouden indien er sprake is van het oprichten of veranderen van een inrichting, waarvoor een vergunning winkel huren eindhoven op grond van de Wet milieubeheer is vereist. Dat wil zeggen dat de rechtbank die bij een conflict moet beoordelen of er terecht is aangehouden, een oordeel moet geven over de vraag of een milieuvergunning vereist is. Indien namelijk volstaan kan worden met een melding op grond van de Wet milieubeheer, geldt de aanhoudingsverplichting niet (zie bijvoorbeeld ARRv5 (Vz) 22 april 1993, nr. 503.93.1338, BR 1993, blz. 888 en AGRv5 (Vz) 27 augustus 1993, nr. 503.93.3272, BR 1994, blz. 49).
Als burgemeester en wethouders een winkel huren den haag gedoogbesluit ten aanzien van een inrichting hebben genomen en geen milieuvergunning hebben verleend (en dus in strijd met de bedoeling van de wet, het in werking zijn toelaten), geldt de aanhoudingsverplichting voor de bouwvergunning onverkort.

Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanhouding duurt totdat Gedeputeerde Staten met het saneringsplan hebben ingestemd of totdat zij hebben vastgesteld dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging. Het eventueel saneren van de bodem is een taak van de bouwer. Het kan zijn dat het bouwplan ten gevolge van een saneringsplan waarmee is ingestemd, moet worden gewijzigd. In dat geval stellen winkel huren leeuwarden burgemeester en wethouders de aanvrager binnen twee weken na de beëindiging van de aanhouding in de gelegenheid binnen vijf weken een gewijzigde bouwaanvraag in te dienen (art. 52a lid 3 Wonw). Als de aanvrager daar geen gebruik van maakt, is de vergunning van rechtswege geweigerd. Na beëindiging van de aanhouding beginnen weer de ‘gewone’ termijnen van art. 46 Wonw te lopen, binnen welke op een aanvraag bouwvergunning moet zijn beslist.
6.4.3 Bestemmingsplan Doordat geen bouwvergunning mag worden verleend als een regulier- of licht-bouwvergunningplichtig bouwplan niet aan het geldende bestemmingsplan voldoet, wordt bereikt dat deze bouwplannen aan de winkel huren groningen bestemmingsplaneisen voldoen. Door middel van het bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad hoe de
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 253
grond en de bebouwing in een bepaald gebied mag worden gebruikt; bijvoorbeeld ‘agrarische doeleinden zonder bebouwing’ of ‘woondoeleinden aaneengebouwde eengezinshuizen’.
Bij toetsing van een bouwplan aan het toegestane gebruik van de grond of van de bebouwing in het bestemmingsplan, moet het bestemmingsplan geïnterpreteerd worden. Hiervoor zijn de methoden beschikbaar zoals in subparagraaf 1.3.4 zijn beschreven. De vraag moet beantwoord worden of het bouwplan past in het toegestane gebruik volgens het bestemmingsplan. Hoe ruimer de bewoordingen van de artikelen of de begrenzingen op de bestemmingsplankaart, hoe meer er wordt toegestaan. Het principe van toelatingsplanologie betekent ook dat met een bouwvergunning of een ontheffing toestemming wordt gegeven voor een bepaald bouwwerk, maar niet dat de plicht wordt opgelegd tot realisering.
Hierna wordt ingegaan op bouwplan, bestemmingsplan, ontheffing en projectbesluit, toetsing aan ander bestemmingsplan dan geldt bij de winkel huren eindhoven bouwvergunning, dubbeltelbepaling en toetsing aan een bestemmingsplan en schadevergoeding.
Bouwplan, bestemmingsplan, ontheffing en projectbesluit De vraag doet zich voor of de bouwvergunning altijd geweigerd moet worden bij strijd met het bestemmingsplan. Strijdigheid met het bestemmingsplan is alleen relevant als het om een bouwvergunningplichtig bouwwerk gaat.
Bouwplan Om te bepalen in welke gevallen een bouwvergunning voor een bouwplan nodig is, moeten de volgende vragen worden beantwoord: Is het winkel huren den haag een vergunningsvrij bouwwerk als bedoeld in art. 43 lid 1 Wonw? Dat wil zeggen, betreft het: bouwen als gevolg van een gemeentelijke opdracht (aanschrijving of een handhavingsbesluit) of gewoon onderhoud of bouwen van beperkte betekenis volgens het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken?

Bouwvergunningplichtig

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In een gemeente ontstond een geschil of het aanbrengen van een witte stuclaag op een gevel bouwvergunningplichtig was. In haar uitspraak was de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel: ‘dat burgemeester en wethouders zich op goede gronden op het standpunt hebben gesteld dat het wit stuken van de gevels afbreuk doet aan de specifieke bouwstijl van de in dit gebied aanwezige (woon)boerderijen en daarmee een substantiële en ingrijpende inbreuk op de bestaande landelijke winkel huren leeuwarden omgeving vormt.’ (ABRvS 19 juni 2002, AB 2002/376)
Ad 3 Wa t geldt er als men van mening verschilt over de noodzaak van een bouwvergunning? Er kunnen zich problemen voordoen als de meningen over de noodzaak van een bouwvergunning verschillen. Gemeente, bouwer en derdebelanghebbende (bijvoorbeeld een buurman) kunnen het daarover oneens zijn. Uiteindelijk beslist de rechter als er door het bestuursorgaan een beschikking is gegeven. Onder beschikking verstaat de Awb in art. 1:3 lid 2 óók de afwijzing van een winkel huren groningen aanvraag.
232 6 Woningwet: nieuwbouw
Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 augustus 2004, (AB 2005/106) blijkt dat er twee manieren zijn om de bestuursrechter een oordeel te laten geven over de vraag of een vergunning nodig is: of door het aanvragen van de vergunning, of door een verzoek van een derde om bestuurlijke handhaving.
Bij het besluit van het bestuursorgaan op de aanvraag of op het verzoek, moet het de vergunningplicht als voorvraag behandelen. De rechter toetst het oordeel van het bestuursorgaan vervolgens indien beroep wordt ingesteld. De mededeling van een bestuursorgaan los winkel huren eindhoven van een vergunningaanvraag of een verzoek om handhaving is geen besluit. Alleen in uitzonderingsgevallen kan de mededeling wel als een besluit worden aangemerkt: als bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning onredelijk bezwarend is. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn, wordt niet van de aanvrager verwacht dat hij een vergunning aanvraagt om erachter te komen of een vergunning is vereist: als het bijvoorbeeld gaat om veel kleine bouwplannen, zou het aanvragen van de bouwvergunningen onredelijk belastend voor winkel huren den haag de bouwer kunnen zijn. Een andere uitzondering is de omstandigheid dat het wachten op een handhavingsbesluit tot een onomkeerbare situatie zou leiden: bijvoorbeeld als het bouwen een niet terug te brengen natuurwaarde aantast.