Latijns-Europees model

Gerelateerde afbeelding

Frankrijk, Griekenland, Portugal, Spanje en België (Latijns-Europees model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: twee- of drieledige structuur; syndicale (vakbonds-)vertegenwoordiging ondernemingsraad personeelsraad (F); geen instemmingsrechten (met uitzondering van de arbeidsvoorwaarden) informatie- en kantoorruimte huren leeuwarden adviesrecht: sociaal en economisch beleid, fondsbeheer, organisatie van de productie.
Deze structuren vallen te karakteriseren als onderhandelingsmodel (Engeland), oppositiemodel (Frankrijk) en integratiemodel (Bondsrepubliek Duitsland). Een combinatie van deze modellen komen we in Nederland tegen (het zogenaamde ‘Poldermodel’).
Bevoegdheden van de OR (in Nederland) De belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn: de adviesbevoegdheid met mogelijkheid kantoorruimte huren groningen van beroep; de adviesbevoegdheid bij directiebenoemingen; het instemmingsrecht; het medebestuur van sociale instellingen.
Adviesbevoegdheid In artikel 25 van de WOR heeft de OR bevoegdheid gekregen tot het geven van advies over een groot aantal voorgenomen besluiten van de ondernemer. Deze beslissingen raken het voortbestaan van het gehele bedrijf. Ze zijn veelal strategisch van aard, zoals:
Hoofdstuk 2 ORGANISATIE: THEORIE EN PRAKTIJK IN BEWEGING
overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan; wijziging in de zeggenschap in een andere onderneming; beëindiging van de werkzaamheden; wijziging van de werkzaamheden; wijziging in de organisatie van de onderneming; wijziging kantoorruimte huren eindhoven in de verdeling van bevoegdheden binnen de organisatie; verplaatsing van de onderneming; groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten; het doen van belangrijke investeringen; het aantrekken van een belangrijk krediet; het vragen van advies van een externe deskundige over een van de hiervoor genoemde punten.
adviesrecht Het adviesrecht van de ondernemingsraad is (met ingang van de WOR 1998) uitgebreid met vier onderwerpen. De ondernemer zal de OR voortaan ook advies moeten vragen over: het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming (zoals het geval is bij banken en verzekeringsmaatschappijen); de invoering kantoorruimte huren den haag of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (bijvoorbeeld kantoor- en procesautomatisering); belangrijke maatregelen in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu; daaronder vallen ook het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu; de vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het WAO-risico, bedoeld in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (artikel 7 5, lid 3).
Nieuw is ook dat de ondernemer het voorgenomen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad moet voorleggen.

Functie van cultuur

Gerelateerde afbeelding

Een eerste wezenlijke functie van cultuur is het geven van vaste patronen voor aanpak en oplossing van vraagstukken van externe aanpassing en interne afstemming en integratie. Reacties die in het verleden effectief ziJn gebleken voor het oplossen van problemen, worden opnieuw gegeven. De gemeenschappelijke verstandhouding wordt een verzameling van ‘recepten’ voor het kantoor huren leeuwarden oplossen van externe en interne afstemmingsproblemen. Een tweede functie van cultuur is het verminderen van onzekerheid bij de organisatieleden, wanneer deze organisatieleden met nieuwe situaties worden geconfronteerd. twee functies van cultuur De twee functies van cultuur, standaardisering van probleemoplossingen en onzekerheidsreductie, kristalliseren zich in de loop van de tijd uit. De vormgeving hieraan vloeit voort uit de wijze waarop ‘de leiders’ ooit oplossingen hebben gevonden voor problemen en uit de wijzen kantoor huren groningen waarop zij betekenis hebben gegeven aan gebeurtenissen en dingen om zich heen. Het reduceren van onzekerheden en het zin geven aan het dagelijks handelen kan alleen plaatsvinden indien een aansluiting bestaat tussen individuele waarden van leden van bedrijfscultuur een bedrijf en de kern van de bedrijfscultuur. Een bedrijf in West-Europa zal bijvoorbeeld ruimte moeten bieden aan het hier gangbare, relatief individualistische waardepatroon, vergeleken met het oosterse, relatief collectivistische waardepatroon. De waarden kantoor huren eindhoven die werknemers erop nahouden, zijn vooral bepaald door het soort mensen dat een bedrijf aantrekt: hun nationaliteit, opleiding en leeftijd. Slechts in beperkte mate vormt het bedrijf de waarden van mensen, nadat zij eenmaal zijn aangesteld. Een bedrijf kan zijn leden doorgaans niet opnieuw ‘opvoeden’ op het niveau van waarden. Immers de meeste waarden bij jonge mensen worden in de eerste tien levensjaren kantoor huren den haag ontwikkeld. Wat een bedrijf wel kan doen, is hen vertrouwd maken met – en hen doen aanpassen aan – de bestaande rituelen, helden en symbolen, opdat ze zich voegen in de bestaande gedragspraktijken inzake werkgedrag.

Strategische beslissingen

Gerelateerde afbeelding

Strategische beslissingen betreffen de vaststelling van de doelen van een organisatie, de keuze van de middelen en de weg waarlangs de doelen bereikt moeten worden. In hoofdstuk 4 komen we uitvoerig terug op dit soort beslissingen. Aangezien deze beslissingen de totale organisatie raken, behoren ze op het hoogste niveau in de organisatie te worden genomen. Dit wil kantoor huren leeuwarden echter niet zeggen dat men functionarissen op lagere leidinggevende niveaus hierbij niet kan betrekken. Integendeel, als bron van informatie zijn deze functionarissen noodzakelijk. De uiteindelijke beslissingen liggen evenwel bij de directie. Deze beslissingen kenmerken zich door een grote mate van onzekerheid en een gebrek aan beschikbare informatie. Het gaat bovendien veelal om beslissingen die een eenmalig karakter dragen, denk aan een grote investering in een nieuw productieprocédé, een fusie, het sluiten van een vestiging, het kantoor huren groningen gaan ontwikkelen van een nieuw product.
Organisatorische en tactische beslissingen Organisatorische beslissingen betreffen de keuze van de organisatieopbouw en de verdeling van de taken en bevoegdheden over de organisatieleden. In hoofdstuk 6 en 7 komt dit soort beslissingen nader aan de orde. De noodzaak tot het veranderen van de structuur van een organisatie kan voortkomen uit wijzigingen van de strategie, maar ook uit problemen in de fase van de eigenlijke uitvoering. Bij het zoeken naar de meest geschikte organisatiestructuur moet men kiezen uit de verschillende vormen van arbeidsverdeling en coördinatie. Taken en kantoor huren eindhoven bevoegdheden moeten misschien opnieuw worden verdeeld. Men moet wellicht een informatiesysteem opzetten of nieuwe procedures en richtlijnen ontwikkelen.
Operationele beslissingen Operationele beslissingen betreffen de dagelijkse regeling van de uitvoering in de organisatie. De beslissingen kunnen op lagere niveaus in de organisatie worden genomen. Zou dit niet gebeuren, dan is overbelasting van de hogere leiding het gevolg. Ook zou vertraging in de besluitvorming optreden. Bij deze beslissingen gaat het om de zich herhalende uitvoeringsproblemen, die in zekere mate een routinekarakter dragen. Men moet uitvoeringsnormen kantoor huren den haag vaststellen en een uitvoeringsplanning maken. Ten slotte moet voor de regeling en controle door periodieke vastlegging en rapportage zorg worden gedragen, bijvoorbeeld in termen van voorraadniveaus, verkoopcijfers en kostenbudgetten. Op deze aspecten wordt in hoofdstuk 1 0 ingegaan.

Maatschappelijke behoeften

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op deze manier bezien, is een organisatie een ‘instrument’ dat door toedoen van mensen ontstaat en dat vervolgens benut wordt om producten of diensten tot stand te brengen die in maatschappelijke behoeften en in behoeften van individuele mensen voorzien. Een organisatie ontstaat niet zo maar vanzelf. Organisaties als samenwerkingsverbanden van kantoor huren leeuwarden mensen en middelen ontstaan altijd als gevolg van doelbewust menselijk handelen. Dit menselijk ordenend handelen noemen we organiseren. Organiseren als activiteit is het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen beschikbare mensen en middelen en handelingen om bepaalde doeleinden te bereiken.
Een goede organisatie … effectief én efficiënt Door organiserend handelen ontstaat een organisatie waarbij mensen doelbewust en doelgericht werken en doelmatig gebruikmaken van de beschikbare middelen. In gevallen waar slecht georganiseerd is, zullen we merken dat mensen kantoor huren groningen langs elkaar heen werken, verschillende doelen nastreven of meer middelen en meer tijd opofferen dan nodig is. We spreken dan van ineffectief (niet doeltreffend) en inefficiënt (ondoelmatig) handelen. Gestelde doeleinden worden niet bereikt of voorzover ze bereikt worden, kost dit meer middelen en duurt het langer dan bij goede organisatie nodig zou zijn. effectief In gevallen waar er sprake is van goede organisatie wordt doeltreffend (effectief) en ook efficiênt doelmatig (efficiënt) gewerkt. Doelstellingen worden volgens plan bereikt en op tijd en tegen zo laag mogelijke kosten gerealiseerd, terwijl de daaraan werkende mensen de nodige tevredenheid in kantoor huren eindhoven hun werk beleven. Zij hebben zin in hun werk en ontlenen daar ook arbeidsvreugde aan.
Goed organiseren en een goede organisatie vormen daarmee een belangrijke voorwaarde voor succes.
Organisaties … in alle soorten en maten Er zijn zeer veel verschillende organisaties in alle soorten en maten: op winst gerichte ondernemingen en niet op winst gerichte bedrijven en instellingen, productiebedrijven en dienstverlenende instellingen, particuliere bedrijven en kantoor huren den haag overheidsbedrijven: grote, middelgrote en kleine bedrijven; nationale en multinationale ondernemingen; liefdadigheidsinstellingen, verenigingen, politieke organisaties enzovoort. Welke indeling we ook kiezen, steeds zien we voor ons de elementen die ‘organisaties’ kenmerken: mensen die samenwerken voor een bepaald doel.

De ‘rustende-boer-regeling’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De ‘rustende-boer-regeling’: Veel bestemmingsplannen voor agrarische gebieden hebben de voorziening dat op een agrarisch bouwperceel, waarop de bouw van burgerwoningen op zichzelf genomen niet is toegestaan, een woonhuis mag worden bijgebouwd voor de kantoorruimte huren leeuwarden voormalige bedrijfsleider. Het is voorgekomen dat, nadat de rustende boer het woonhuis had verlaten, en deze woning door een andere ‘burger’ in gebruik was genomen, er opnieuw behoefte ontstond aan een vergelijkbare voorziening voor de volgende vertrekkende bedrijfsleider. Een vergelijkbaar geval is de gebouwde tweede bedrijfswoning die vervolgens niet meer als bedrijfswoning wordt gebruikt. De anti-dubbeltelbepaling maakt de bouw van een nieuwe ‘rustende boer’-woning of tweede (derde) bedrijfswoning kantoorruimte huren groningen onmogelijk.
Geluidszones De Wet geluidhinder verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een geluidszone langs een industrieterrein of een weg, maximale geluidsbelastingswaarden in acht te nemen voor onder andere geluidsgevoelige gebouwen. Art. 3.3.1 Bro schrijft dan ook voor dat het bestemmingsplan aangeeft welke ligging en afmetingen de kantoorruimte huren eindhoven geluidsgevoelige bestemmingen in een zone hebben; welke functie de voornaamste wegen hebben en welk dwarsprofiel en aantal rijstroken (of welke ligging de as van de) weg heeft waarmee gerekend is.
Voor zover een bestemmingsplan op kantoorruimte huren den haag grond van art. 3.6 Wro moet worden uitgewerkt dan wel kan worden gewijzigd, kan worden volstaan met het aangeven van de maximale geluidsbelasting die bij de uitwerking of wijziging van het plan in acht moet worden genomen.

Een onderscheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de overheid die handelt op dezelfde voet als een particulier en de overheid die als zodanig (dus als overheid) optreedt. Vaak treedt de overheid als particulier op, bijvoorbeeld bij het verpachten of verkopen van grond of het aangaan van huurovereenkomsten. Ontstaat tussen een particulier en de overheid een conflict over zo’n kantoorruimte huren leeuwarden aangelegenheid, dan wordt dit geschil bij de burgerlijke rechter ter beslissing neergelegd op dezelfde wijze als een geschil tussen twee burgers.
In een zogenoemd administratief proces is sprake van een geschil tussen algemeen (rijks-, provinciaal en gemeentelijk) belang dat staat tegenover het individuele belang van de burger. De overheid beschikt over regelgevende en uitvoerende bevoegdheden en verkeert daardoor ten opzichte van de burger in een veel sterkere positie. Om deze reden is het een goede kantoorruimte huren groningen  zaak dat het Nederlandse rechtssysteem beschikt over uitgebreide rechtsbeschermingsmogelijkheden, die de burger ten opzichte van de overheid ter beschikking staan.
Met de term ‘rechtsbescherming’ worden de rechtsgangen voor de burger bedoeld om een uitspraak over de juistheid of rechtmatigheid van een bestuurshandeling te verkrijgen. Door het gebruik van de term ‘bestuurshandeling’ vallen ook de privaatrechtelijke rechtshandelingen en de feitelijke handelingen van de overheid binnen het begrip ‘rechtsbescherming’. Bij geschillen over deze handelingen is de burgerlijke rechter bevoegd en is er geen sprake van een ‘administratief’ geschil. Niettemin gaat kantoorruimte huren eindhoven het bij deze geschillen ook over ‘rechtsbescherming’ die men zoekt tegen de overheid.
Rechtsbescherming tegen het bestuur wordt verleend zowel door rechterlijke instanties (administratieve rechtspraak) als door het bestuur zelf (bezwaar en administratief beroep). Hierna worden de verschillen tussen beide vormen van rechtsbescherming besproken en de gevolgen van die verschillen voor de mate waarin de bestreden bestuurshandeling beoordeeld kan worden. Achtereenvolgens komen aan de orde de rechtsbescherming door de rechter en het bestuur, het onderscheid in kantoorruimte huren den haag bestuurshandelingen en mogelijkheden voor rechtsbescherming, de uitzonderingen op de normale Awb-procedure, en de klachtenbehandeling als mogelijkheid wanneer de overheid een burger niet fatsoenlijk behandelt.

Bestuursrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ingevolge het stelsel van afdeling 7 .1 Awb is de mogelijkheid om een bezwaarschrift als bedoeld in art. 7:1 lid 1 Awb in te dienen, alleen gegeven in de gevallen waarin zonder het bepaalde in dat artikellid beroep bij de bestuursrechter zou openstaan. Indien dit laatste niet het geval is, kan een bij de bestuursrechter ingesteld beroep niet leiden tot een beoordeling van de zaak ten kantoorruimte huren leeuwarden gronde. De bestuursrechter kan dan niet verder gaan dan het constateren dat het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard. Uit het vorenoverwogene volgde dat appellant het tegen het besluit van 20 november 1995 ingediende bezwaarschrift terecht, zij het op onjuiste gronden, niet-ontvankelijk had verklaard. Derhalve kwam de aangevallen uitspraak voor vernietiging in aanmerking. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, verklaarde de Afdeling het inleidende beroep alsnog kantoorruimte huren groningen ongegrond. Gelet op art. 8:71 Awb merkte de Afdeling op dat Van Vlodrop BV zich tot de burgerlijke rechter kon wenden terzake van de schadevergoeding die zij van appellant had gevorderd. (ABRvS 6 mei 1997, nr. HOl .96.0578/QOl)
Conclusie uit deze zeer belangwekkende uitspraak: een besluit op een verzoek om vergoeding van schade die is veroorzaakt binnen het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, is geen rechtshandeling naar burgerlijk recht, maar een besluit ex art. 1:3 Awb. Wil een dergelijk besluit vatbaar zijn voor beroep op de bestuursrechter, dan moet ook kantoorruimte huren eindhoven tegen het schadeveroorzakende besluit rechtstreeks beroep openstaan bij de bestuursrechter.
• Voorbeeld Burgemeester en wethouders besluiten een weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, door het nemen van een verkeersmaatregel. Als gevolg van dit besluit moet een inwoner van de gemeente omrijden en dus extra kosten maken. Deze kosten wil hij van de gemeente vergoed hebben en hij dient een schadeclaim in. Het verkeersbesluit is een besluit ex art. 1 :3 Awb. Hiertegen kan bezwaar worden ingediend. De schade is veroorzaakt door het verkeersbesluit, dus kantoorruimte huren den haag binnen het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid. De beslissing van de gemeente om de schadeclaim af te wijzen is ook een besluit ex art. 1 :3 Awb. Hiertegen kan dus eveneens een bezwaarschrift worden ingediend.

Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Gedeputeerde Staten leggen het opgestelde programma van maatregelen onverwijld voor aan de minister van VROM (art. 63 WGH). Deze stelt voor de woningen waarop het programma betrekking heeft, binnen zes maanden na ontvangst daarvan de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, van de gevel vast, met dien verstande dat deze kantoorruimte huren leeuwarden waarde de 65 dB(A) niet te boven mag gaan. Hij stelt ook de treffen maatregelen vast om te bereiken dat de vastgestelde waarde wordt bereikt. Boven de 65 dB(A) moet in ieder kantoorruimte huren groningen geval gesaneerd worden.
· Zonering langs wegen Langs wegen liggen van rechtswege zones (art. 74 WGH), die afhankelijk zijn van de breedte van de wegen en van de ligging binnen of buiten de bebouwde kom. Woonerven of wegen waar een maximumsnelheid van 30 km per kantoorruimte huren eindhoven uur geldt hebben geen zone (art. 74 lid 2 WGH) Ook bij de zones langs wegen geldt een onderscheid tussen ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ situaties. Van Hoofdstuk VI (WGH) ‘Zones langs wegen’ heet kantoorruimte huren den haag Afdeling 2 ‘Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones’. Afdeling 3 heet ‘Bestaande situaties’ waarin saneringssituaties bij wegen aan de orde komen.

Openbaarheid van milieu-informatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij constatering van het strafbare feit kan een opsporingsambtenaar een proces-verbaal opmaken, op basis waarvan de officier van justitie de overtreder voor de (strafrechtelijke kamer van de) rechtbank kan dagvaarden. Hij vordert dan om een straf of een kantoorruimte huren leeuwarden maatregel op te leggen (de eis), waarna de rechtbank de overtreder kan veroordelen, bijvoorbeeld met hechtenis, gevangenisstraf of een geldboete. De WED geeft de officier van justitie ruime mogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld eisen dat een bijkomende straf of een maatregel wordt opgelegd, zoals het doen stilleggen van een kantoorruimte huren groningen onderneming, verbeurdverklaring van voorwerpen, rechten van het bedrijf (bijvoorbeeld recht op subsidie) ontzeggen, en het bedrijf verplichten een bepaalde toestand te herstellen.
Op grond van het Verdrag van Aarhus en de Europese Richtlijn 2003/4/EG is onder andere de Wet milieubeheer aangepast ten behoeve van de toegang tot milieu-informatie voor het publiek. Hoofdstuk 19 van de Wm heeft als onderwerp: Openbaarheid van milieuinformatie. Volgens de Wm (art. 19.a Wm) is milieu-informatie onder meer: informatie over lucht, atmosfeer, water, bodem, land, landschappen, natuurgebieden en biologische diversiteit (inclusief genetisch gemodificeerde kantoorruimte huren eindhoven organismen of ggo’s); informatie over afval, lozingen, stoffen, geluid, straling en emissies die het milieu aantasten; informatie over gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld gegevens over uitlaatgassen), levensomstandigheden en cultureel waardevolle gebieden en bouwwerken voor zover sprake is van een band met het milieu (bijvoorbeeld informatie over de aantasting van monumentale gebouwen door kantoorruimte huren den haag luchtverontreiniging).
Het verdrag regelt: de openbaarheid van milieu-informatie; de inspraak bij milieubesluiten; de rechtsbescherming.

De verplichtingen uit het Protocol

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De verplichtingen uit het Protocol bestonden reeds op grond van de Europese (rechtstreeks werkende) verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. Om de bepalingen van het gemeenschapsrecht van de Europese Unie in overeenstemming te brengen met het PRTR-protocol, is de EG-verordening PRTR vastgesteld. De lidstaten van de EU hebben een jaarlijkse rapportageplicht in het kader van kantoor huren leeuwarden de EG-verordening PRTR. Nederland is daardoor verplicht om door de inrichtingen geleverde gegevens door te geleiden aan de Europese Commissie. De eerste openbaarmaking in het Europese register zal in 2009 plaatsvinden over het jaar 2007. Op grond van de EG-verordening PRTR zijn in Neder land circa 2500 inrichtingen verplicht om een meet- en registratiesysteem te hebben voor de emissies en overbrengingen van verontreinigende stoffen. Daarvan zijn circa 1200 inrichtingen verplicht hierover te rapporteren. Dit zijn ongeveer 700 industriële kantoor huren groningen inrichtingen en 500 inrichtingen voor de intensieve veeteelt.
De belangrijkste elementen van een nationaal register (PRTR) zijn dat: a het een gestructureerde, geautomatiseerde database is die voor het publiek langs elektronische weg toegankelijk is; b het betrekking heeft op emissies en overbrengingen van verontreinigende stoffen vanuit specifieke, merendeels grote, inrichtingen (bijvoorbeeld chemische fabrieken of afvalverwerkingsbedrijven); c het de beschikbare gegevens bevat over de emissies van diffuse bronnen (bijvoorbeeld vervoer en kantoor huren eindhoven landbouw); d het gegevens bevat over de emissies en overbrengingen van verontreinigende stoffen, waaronder broeikasgassen, stoffen die zure neerslag veroorzaken, ozonafbrekende stoffen, zware metalen en bepaalde kankerverwekkende stoffen zoals dioxines; e de rapportage door inrichtingen ten behoeve van het nationale PRTR per kalenderjaar plaatsvindt en betrekking heeft op meerdere milieucompartimenten (lucht, water en bodem); f de rapportage verplicht is voor de drijver van een inrichting die onder het toepassingsbereik van een kantoor huren den haag nationaal PRTR valt; g het dusdanig ontworpen is dat het gebruiksvriendelijk is voor het publiek; h een of meer bevoegde instanties zijn aangewezen voor het bijhouden van het nationale PRTR.