Taken staf- en hulpdiensten

Gerelateerde afbeelding
In groter wordende bedrijven en instellingen worden op een bepaald moment in de eigen organisatie specialisten aangetrokken. De organisatie bereikt dan een zodanige omvang en vraagstukken doen zich zodanig veelvuldig voor dat de leiding de nodige deskundigheden zelf ‘in huis’ wil hebben bij het bestuderen en aanpakken van de steeds ingewikkelder wordende vraagstukken op aspecten van beleid en/ of van uitvoering. Als er doorlopend voldoende werk is, is het goedkoper hiervoor kantoorruimte huren leeuwarden eigen deskundigen te hebben dan steeds gebruik te moeten maken van externe deskundigen. Als daarbij het accent komt te liggen op gespecialiseerde kennis ten behoeve van analyse en oplossing van beleidsvraagstukken, ontstaan de zogenoemde staffuncties. Denk bijvoorbeeld aan economisch onderzoek, marktonderzoek, langetermijnplanning, juridische zaken. Bij het instellen van stafdiensten gaat het eerst en vooral om het overdragen van denkwerk in de fase van beleidsformulering en beslissingsvoorbereiding. Door het inzetten kantoorruimte huren groningen van gespecialiseerde kennis kunnen problemen in verschillende aspecten worden uitgediept. Uiteindelijk dient dit ertoe te leiden dat ‘de lijn’ meer afgewogen en inhoudelijk betere beslissingen kan nemen. gespecialiseerde kennis De inzet van gespecialiseerde kennis moet steeds gericht zijn op het effectiever (doeltreffender) en efficiënter (doelmatiger) werken van lijnfunctionarissen. Dit kan worden bereikt door de specialistische kennis aan te wenden bij verbetering van werkmethoden, ten behoeve van planning en ‘con trol’, en ook bijvoorbeeld bij opleiding en training van personeel. staf- en hulpdiensten Staf-en kantoorruimte huren eindhoven hulpdiensten kunnen op verschillende niveaus in de organisatie worden ingebouwd. Het verschil tussen stafdienst en hulpdienst ligt dan allereerst in de sfeer van de bevoegdheden en niet in de specialistische kennis als zodanig. Het karakter van een afdeling ‘naast de lijn’ kan niet zomaar uit een organisatieschema worden afgelezen, hoogstens worden vermoed.
Zodra een bedrijfsjurist of een afdeling Juridische Zaken zich ten behoeve van de lijn ook met de uitvoering van taken en behandeling van gevallen gaat bezighouden, verandert zijn functie van karakter. Er is dan niet langer sprake van een zuiver adviserende rol maar
tevens van een uitvoerend element in de taakvervulling. In deze functie wordt dan een ‘hulpdienst’ -element ingebouwd. Of er in de praktijk sprake is van een staf- of hulpdienst is pas te zeggen als naast de werkzaamheden en vereiste kennis de bijbehorende bevoegdheden zijn nagegaan. Gesteld kan worden dat de staf beïnvloedend werkt ten opzichte van de lijn. Via de lijn kantoorruimte huren den haag werkt dit in op het werk van anderen. De staf verstrekt gegevens of ongevraagd advies en verricht niet zelf (een deel van) de uitvoerende taken_ Hulpdiensten geven dwingend advies aan de lijn en verrichten daarnaast zelf ook uitvoerende taken ten behoeve van de lijn. Als het zwaartepunt van de dienstverlening van de specialist in de organisatie ligt op vraagstukken van uitvoering in meerdere afdelingen in de organisatie, spreken we van de zogenoemde hulpdiensten_ Denk hierbij aan personeelszaken, Administratie & Financiën, onderhoud, werkvoorbereiding en dergelijke.

Creatieve organisatie: enkele kenmerken

Gerelateerde afbeelding

Creatieve organisatie: enkele kenmerken
Wat is het verschil tussen een creatieve organisatie en een organisatie die werkt onder een creatieve leiding?
Om het genoemde verschil te kunnen onderzoeken is het allereerst belangrijk te bepalen welke specifieke kenmerken bijdragen aan de creativiteit van een organisatie. Hiertoe kan men uitgaan van het totale beeld van een organisatie. Als een onderneming een uitstekende kantoorruimte huren leeuwarden naam heeft op het gebied van groei, productontwikkeling, vernieuwing en probleemoplossing, kan dit het beeld oproepen van een zeer creatieve instelling. Of dit totaalbeeld nu het gevolg is van de invloed van enkele individuen, het resultaat is van de creatieve bijdrage van allen of een meerderheid van de leden, lijkt niet relevant: de organisatie wordt over het algemeen als creatief gezien. Hierna wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van creativiteit, zoals die gelden voor het individu en voor de organisatie.
kan snel een groot aantal ideeën produceren; is origineel; heeft ongewone ideeën; bekijkt ideeën op basis van hun verdienste, niet op hun afkomst; wordt gemotiveerd door het probleem zelf; volgt het, waarheen het ook leidt; stelt zijn oordeel uit, vermijdt te snelle kantoorruimte huren groningen tevredenheid met een oplossing; besteedt veel tijd aan analyse en verklaring; is niet autoritair; is flexibel; accepteert eigen impulsen;
onderzoekt vaak zonder te veel discipline; is onafhankelijk in zijn oordeel; is geen conformist; wijkt vaak af van gevestigde ideeën; ziet zichzelf als anders; heeft een rijke en grillige fantasie en een duidelijk inzicht in de realiteit.
De creatieve organisatie
heeft mensen met ideeën; heeft open communicatiekanalen; bevordert contacten met hulpbronnen buiten de omgeving; neemt verschillende kantoorruimte huren eindhoven typen in dienst; laat niet-specialisten meehelpen bij het oplossen van problemen; staat toe dat men excentriek is; heeft een objectieve, op feiten gebaseerde benadering; evalueert ideeën op hun verdienste, niet op de status van hun schepper; selecteert en promoveert slechts op verdienste; vertoont geen snelle tevredenheid met financiële en materiële aspecten van huidige producten en beleid; investeert in fundamenteel onderzoek; heeft flexibele planning op langere termijn; experimenteert met nieuwe ideeën en loopt niet op oordeel hierover vooruit op rationele gronden; geeft alles een kans; is meer gedecentraliseerd; voorziet in tijd en hulpbronnen om fouten te absorberen; tolereert en verwacht het nemen van risico’s; heeft medewerkers in dienst die veel plezier in hun werk hebben, de vrijheid hebben om problemen te kiezen en eraan te werken, en vrij zijn om kantoorruimte huren den haag ideeën te bediscussiëren; is autonoom en onafhankelijk; heeft originele doelstellingen; vindt niet dat de leider door dik en dun gevolgd moet worden; vindt voldoende zekerheid in vaste regels; geeft gelegenheid aan groepen om ideeën te genereren en te evalueren.

Het onderkennen en het omgaan met weerstand

Gerelateerde afbeelding

Vanuit de psychologie worden globaal drie manieren onderscheiden om uitingen van weerstand te verminderen c.q. weg te nemen. rarionele overwegingen Ten eerste het overtuigen met behulp van rationele overwegingen. Zo bezien bestaat weerstand bij de betrokkene uit onbekendheid met de voordelen die de nieuwe strategie te bieden heeft. De weerstand tegen de implementatie is dan weg te nemen door voorlichting. Een tweede benadering veronderstelt dat weerstand voortvloeit uit de kantoorruimte huren leeuwarden strijdigheid van het strategische plan met de waarden en normen van de betrokkenen. Deze vorm van opleidingen en trainingen weerstand kan worden gehanteerd door opleidingen en trainingen gericht op gedragsverandering te (laten) organiseren. Tevens is hier een ruime participatie van belanghebbenden in het strategieformuleringsproces van belang. Dit kan onder meer worden gedaan door de bottom-up-benadering van de planningscyclus. In dit verband is er een link tussen strategieformulering en de ‘lerende organisatie’ (zie hoofdstuk 5). beloningen en straffen Ten slotte kan men implementatie afdwingen met behulp van beloningen en straffen. Deze tactiek kantoorruimte huren groningen wordt met name gehanteerd ten opzichte van de verzetshaarden die na toepassing van de twee eerder besproken technieken resteren. Uiteraard speelt de daadwerkelijk ondervonden houding van de topleiding ten opzichte van de strategische plannen bij alle drie de technieken een kantoorruimte huren eindhoven grote rol.
Het onderkennen en het omgaan met weerstand behoort onderdeel te zijn van het strategieformuleringsproces, vooruitlopend op de implementatie van de plannen. Als zodanig maakt het ook deel uit van het stappenplan. In het schema van figuur 4.1 8 hoort dit vraagstuk te worden onderzocht bij het intern onderzoek en bij de criteria om tot een keuze tussen alternatieven te komen. Men kantoorruimte huren den haag dient zich onder meer bij het criterium timing af te vragen welke weerstanden te verwachten zijn.

Concurrentiestrategieën

Gerelateerde afbeelding

Alternatieven binnen de huidige activiteiten (marktpenetratie) Ten aanzien van strategische alternatieven binnen het kader van de huidige activiteiten kan voortgebouwd worden op het krachtenveld dat inspeelt op de concurrentie. Dit krachtenveld is in subparagraaf 4.2.2 uiteengezet bij de analyse van kansen en bedreigingen op bedrijfstakniveau. Mogelijke strategieën zijn: a concurrentiestrategieën: • concurrentievermindering; • positieverbetering; strategieën gericht op afnemers; strategieën kantoorruimte huren leeuwarden gericht op leveranciers; d strategieën gericht op substituutproducten; strategieën gericht op nieuwe toetreders.
Concurrentiestrategieën In grote lijnen kunnen ten aanzien van concurrentiestrategieën twee groepen worden onderscheiden, namelijk: groepen die de concurrentie verminderen en groepen die de positie verbeteren. In beide gevallen is het beoogde effect het verkrijgen van betere resultaten.
Concurrentievermindering Door het verminderen van de concurrentie neemt veelal de hevigheid af, met als gevolg betere economische resultaten. Het verminderen van de bestaande concurrentie kan op een aantal manieren totstandkomen. Zo kan door fusies of overnames het aantal concurrenten in een bedrijfstak afnemen, met als gevolg een geringere intensiteit van de kantoorruimte huren groningen concurrentie. Door een reeks van fusies of overnames kan ook de concurrentiepositie van het overnemende bedrijf verbeteren.
Zo was een buitenlands bedrijf op het gebied van lassen in verschillende Europese landen lasbedrijven aan het overnemen. Enerzijds vermindert hierdoor de concurrentie, anderzijds wordt het door de grotere omvang moge
lijk onderzoeksactiviteiten te kantoorruimte huren eindhoven starten die de concurrentiepositie verbeteren. De andere bedrijven in de branche kunnen door hun kleine omvang dit onderzoek ten behoeve van productontwikkeling niet doen.
Soms ziet men ook dat marktafspraken gemaakt worden teneinde de concurrentie te beperken. Dit kan bereikt worden door middel van kartels. Voorbeelden kantoorruimte huren den haag van kartels liggen onder meer op het gebied van transport (IATA, conferences), bankdiensten (minimum voorwaarden Nederlandse Bankiersvereniging). Ook vele fysieke goederen vallen onder kartels (bijvoorbeeld fietsen).

Een toenemende vergrijzing

Gerelateerde afbeelding

Een toenemende vergrijzing van de bevolking of een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd zal op den duur invloed hebben op het draagvlak voor de sociale voorzieningen. multiculturele samenleving Daarnaast speelt de multiculturele samenleving een belangrijke rol. Feit is dat in Nederland etnische minderheidsgroepen leven, die zich de laatste jaren als zodanig ook kantoorruimte huren leeuwarden duidelijk zijn gaan manifesteren. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit particuliere organisaties en bedrijven vergt dit voorzieningen, onder meer met betrekking tot onderwijs, sociaal, cultureel en maatschappelijk werk, het leidinggeven en het uitoefenen van medezeggenschap in de bedrijven. Een ander aspect betreft de plaats waar de bevolkingsconcentraties zich bevinden, alsmede de veranderingen die daarin optreden. Voor het grootwinkelbedrijf is het bijvoorbeeld van belang de trek van de bevolking uit de grote steden naar kantoorruimte huren groningen kleinere plaatsen te volgen met vestigingen, teneinde het marktaandeel te behouden.
Nederland wordt een multiculturele samenleving. Bedrijven die zich daar in hun marketingstrategie en personeelsbeleid op voorbereiden, kunnen straks beter concurreren. ‘Diversity management’ heet het benutten van de culturele en etnische verscheidenheid binnen en buiten het bedrijf.
Het uit de Verenigde Staten overgewaaide begrip diversity management is simpel te omschrijven als het optimaal inzetten van de verschillende capaciteiten, talenten en kennis van mensen. Het doel is dat iedereen, ongeacht etnische of culturele afkomst, binnen de kantoorruimte huren eindhoven organisatie tot zijn recht komt. Daarin moet je als bedrijf investeren.
Economische factoren vormen steeds een belangrijk aandachtsveld voor het management, zowel nationaal als internationaal gericht. Geschat wordt dat over 30 jaar het aandeel van Oost-Aziatische landen in de wereldproductie – ondanks de huidige crisis – zal stijgen van ± 15% tot ± 25 %. Bijna een verdubbeling van het percentage, terwijl de absolute omvang ook nog stijgt. Door deze en andere ontwikkelingen speelt internationaal economisch overleg een steeds grotere rol, bijvoorbeeld in EU-verband of in kantoorruimte huren den haag het kader van GATT-regelingen. In de laatste jaren is het overleg tussen Japan en westerse landen omtrent een beperking van de Japanse export van auto’s en elektronische artikelen op gang gekomen. Ook de zogenoemde Noord-Zuiddialoog tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden zal in de toekomst nog tot uitkomsten leiden waarmee overheden en bedrijven rekening zullen moeten gaan houden.

Toeleveranciers van het Amerikaanse Nike

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Toeleveranciers van het Amerikaanse Nike moeten een gedragscode van het concern ondertekenen. Shell vraagt dit van zijn zakenpartners niet, maar Shell meldt wel dat in het afgelopen boekjaar 1 06 contracten met partners en twee joint ventures zijn beëindigd, omdat hun activiteiten niet strookten met Shells uitgangspunten. C&A heeft recent in een jaarverslag melding gemaakt van vele overtredingen van de gedragscode die het C&A-concern had opgelegd aan zijn leveranciers (vele gevallen kantoorruimte huren leeuwarden van kinderarbeid – jonger dan 14 jaar -en onveilige werk- en arbeidsomstandigheden). In geval van overtredingen werden orders opgeschort. Alleen het hebben van een ethische code draagt echter niets bij aan een betere bedrijfsethiek, zo wijst onderzoek uit. Ethiekprogramma’s hebben effect wanneer deze gericht zijn op waarden in plaats van op ‘naleving’. Programma’s hebben meer effect wanneer deze ·geïntegreerd’ zijn (in plaats van ·ontkoppeld’), met andere woorden: ethisch beleid werkt beter als het geïntegreerd is in de overige structuren kantoorruimte huren groningen en regels van het bedrijf, zoals beloningssystemen, en wanneer mensen die bepaalde posities bezetten ter verantwoording worden geroepen. Moraliteit en geld ontmoeten elkaar dus steeds uitdrukkelijker. Welbegrepen eigenbelang maakt dat ondernemingen, – daartoe veelal toch gedwongen door acties van consumentengroepen en milieugroeperingen – zich in hun gedrag aanpassen. Dil staat in zeker opzicht op gespannen voet met ontslag van zogenaamde klokkenluiders die het niet naleven van regels uit organisaties, als een ·cri de coeur’ naar buiten menen te moeten brengen als organisaties dit zelf verhullen of gewoonweg niet doen, denk aan het systematisch overtreden van veiligheidsvoorschriften (kernreactor Petten) of het kantoorruimte huren eindhoven zich schuldig maken aan vriendjespolitiek, overtreding van aanbestedingsregels, eigenmachtig optreden of mismanagement. Vraagstukken die daarbij onder andere aan de orde zijn worden hierna kort beschreven.
Groene kwestie: het milieu In een bedrijfsorganisatie kunnen we bijvoorbeeld denken aan de groene kwestie, dus aan de milieuproblematiek. Concreter gaat het dan om het denken en beslissen over grenzen bij de verwerking of lozing of storting van afval, het gebruik van kantoorruimte huren den haag energie, de keuze van materialen enzovoort. In hoeverre beinvloedt de milieuproblematiek het feitelijke organisatiegedrag of erkennen we wel het probleem maar verwachten we de oplossing ervan van de kant van de overheid? Blijven we als bedrijf tot nader order afvalstoffen lozen, waarvan een ieder weet dat deze schadelijk zijn7 Via duurzaam ondernemen (zie subparagraaf 3.4.2) zien we de laatste jaren de eerste constructieve antwoorden.

Meer training

Gerelateerde afbeelding

Meer training maakt de medewerker natuurlijk ook mobieler. De mobiliteit zal evenwel zeer waardevol worden gevonden als medewerkers uit hun functies en teams groeien, ook al zijn deze zeer ruim opgezet. Bevorderingen kunnen inhouden dat ervaring en kennis moet zijn verkregen in bepaalde technologieën en werkterreinen. Dit veronderstelt mobiliteit en acceptatie van carrièrepaden in (platte en) netwerkorganisaties waar het motto is ‘horizontaal kantoorruimte huren leeuwarden omhoog’ (zie hoofdstuk 8) en aldus toegevoegde waarde leveren.
Netwerken binnen één concern Bij een netwerk van verschillende business units binnen één concern dienen evenzeer alle onderdelen werkelijk op elkaar afgestemd te zijn en wordt gebruikgemaakt van de capaciteiten van elke eenheid om de gezamenlijke prestaties te verbeteren. Programma’s of personen die daaraan een bijdrage kunnen leveren worden dan bijeengebracht. Onder een business unit verstaan we voorlopig elke bedrijfseenheid die op een eigen markt opereert. Daarnaast beschikt elke eenheid over richtlijnen in de vorm van bedrijfsprocedures, centrale prioriteiten en investeringsbeslissingen die kantoorruimte huren groningen zijn vastgelegd door de centrale directie. In een netwerkstructuur binnen één concern zal de duidelijkheid van de bedrijfseenheden moeten toenemen en zullen gegevens over de prestaties moeten worden uitgewisseld. Het verkeer en de communicatie tussen de verschillende bedrijfseenheden zullen eveneens toenemen. Bovendien zal van het management een groter aantal vaardigheden worden verlangd, want men dient eveneens te beschikken over de proces- en communicatiecapaciteiten die  nodig zijn om een organisatie te leiden waarvan de eenheden op elkaar zijn afgestemd. In het netwerkmodel is de kantoorruimte huren eindhoven centrale leiding belast met de kwesties die altijd het beste door de hoofddirectie kunnen worden afgehandeld. Het gaat daarbij om zaken als de belastingen, de financiële administratie, het collectief inkopen (indien nodig), de relatie met de aandeelhouders, de PR van de onderneming en belangrijke groepsinitiatieven (zoals het overnemen of het afstoten van bedrijven). De centrale directie houdt zich bezig met kwesties die beter door één centrale instantie kunnen worden geregeld dan door een combinatie van organen binnen de organisatie. De centrale directie functioneert daarnaast vooral ook als een soort ‘schakelaar’, een tussenpersoon die de kantoorruimte huren den haag verantwoordelijkheid voor bepaalde kwesties delegeert aan de afzonderlijke managers of aan een combinatie van lokale managers omdat zij dichter bij de klanten, de concurrenten en de productieprocessen staan dan de staf op het hoofdkantoor.

De OESO

Gerelateerde afbeelding

Als het internationaal gezien om Nederland gaat in de rangschikking van landen voor wat betreft concurrentiekracht, dan wordt Nederland van de kant van de OESO opgeroepen om te werken aan productiviteitsgroei oftewel aan een stijging van de productie per kantoorruimte huren leeuwarden gewerkt uur. Er is de laatste jaren (tot 200 1) zelfs sprake van een daling in arbeidsproductiviteit. Nederland plukt overigens onvoldoende de vruchten van de informatie- en communicatieteclmologie (ICT). Nederland geeft ruim 5% van het bruto nationaal product (BNP) uit aan informatie- en communicatietechnologie. Tegelijkertijd kantoorruimte huren groningen dragen deze bestedingen ‘weinig ‘ bij aan de groei van de arbeidsmarktproductiviteit. Qua concurrentiekracht scoorde Nederland in de internationale vergelijking tot 2001 redelijk hoog. In 2002 zakte Nederland sterk weg (zie figuur 3.4). Nieuw is dat ondernemers ook veiligheid en criminaliteitsbestrijding kantoorruimte huren eindhoven noemen als kritische factor bij het kiezen en handhaven van hun vestigingsplaats.
ecolog1sche factoren Een van de ecologische factoren is de zorg voor het milieu. Deze zorg is de laatste jaren veel belangrijker geworden. Reden hiervoor is de toenemende water-, bodem- en luchtvervuiling. Het ligt in de lijn der verwachting dat voorschriften steeds scherper zullen worden. De ontdekking van grote hoeveelheden giftige stoffen in de bodem en op vuilstortplaatsen speelt kantoorruimte huren den haag daarbij een belangrijke rol. Strengere milieueisen hebben gevolgen voor productieprocessen. Voor bepaalde producten, zoals chloor-fluorkoolwaterstoffen, kan een en ander zelfs leiden tot een fabricageverbod. Aan de andere kant leveren strengere eisen ook kansen op. Voor bedrijven op het gebied van de milieutechnologie en het bestrijden van geluidshinder betekenen strengere voorschriften meer afzetmogelijkheden.

De huidige mondialisering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ook andere ontwikkelingen wijzen erop dat de huidige mondialisering niet erg duurzaam is. Fussler verwijst naar de dreiging van Zuid-Afrika enige tijd geleden om goedkope medicijnen tegen HIV en aids te importeren en zo de octrooibescherming te omzeilen. De farmacel!lischc industrie dreigde met processen, maar bond uiteindelijk toch in. ‘De farmaceutische industrie moet goed nadenken over hun manier van kantoorruimte huren leeuwarden zakendoen. Als zij octrooien louter zien als middel 0111 hun winstgevende producten veilig te stellen, dan hebben ze nog niet helemaal door hoc de wereld zich ontwikkelt. Niel alleen zij, maar ook bijvoorbeeld leveranciers van zaaizaad moelen zich realiseren dat de octrooibescherming steeds vaker zal \\·orden uitgedaagd. Ik denk dat de strategie van ‘hoge \\·insLen, kleine volumes’ van kantoorruimte huren groningen veel biotechnologieondernemingen aan herziening Loc is. Deze bedrijven moeten hun beleid bijstellen in de richting van ‘lagere \\·insten en grotere volumes’. Dat debat zal de komende tijd met de nodige heftigheid worden gevoerd.’
Managers Fussler denkt dat alle bedrijven hun strategie voor de komende jaren kritisch moeten bekijken in bet licht van de mondiale ontwikkelingen. Niel zozeer vanuit defensieve ovcrn·cgingcn, zoals angst voor sociale veiligheid
Bron: Oe Ingenieur, 24 mei 2002, p. 42-43
of de ondermijning van octrooibescherming, maar vooral omdat daar nieuwe kansen liggen. ‘Michael Porter heeft eens gezegd dat er Lwcc soorten kantoorruimte huren eindhoven managers 7ijn. Type 1 doel zijn best om tegen de laagste kosten aan vooraf geformuleerde doelstellingen te voldoen. Zij vormen de meerderheid; zij ambiëren binnen het geplande budget Le blijven. Gelukkig is er ook een minderheid, de type II-managers; zij ziJn de vernieuwers, de gedrevenen die vormge\·en aan maatschappelijke verandering. Ze bedienen niet in de eerste plaats hun aandeelhouders, maar zien de samenleving als klant. Her grappige is dat deze ondernemers her op de beurs helemaal niet slechter doen. Van de vijfduizend ondernemingen van de DO\\. Jones Global Index gelden 236 ondernemingen als ‘duurzaam’. Ze betrachten in elk geval een vorm van maatschappelijk wra11l\\·oord ondernemen. De bedrijven die zijn opgenomen in de Dow Jones SusLainabiliLy Duurzaamheidsindex, doen het beter dan hel Dow Jones-gemiddelde. Maatschappelijk vcramwoord ondernemen vcrdicnL zichzelf terug. ook in hel aandelenverloop.’
omgevingsfactoren In dit hoofdstuk gaan we in op omgevingsfactoren die organisaties in hun functioneren beïnvloeden. Organisaties zijn altijd kantoorruimte huren den haag onderhevig aan invloeden van partijen en situaties in markten en maatschappij. Omgekeerd oefenen organisaties op hun beurt zelf invloed uit op partijen in de bedrijfsomgeving. Organisaties moeten de omgevingsfactoren die invloed hebben op de manier waarop ze functioneren in kaart brengen en inspelen op veranderde eisen en wensen. relevante trends Relevante trends in de omgeving moeten worden onderkend en gevolgen voor het toekomstige functioneren moeten worden doordacht.

Goodwill

Gerelateerde afbeelding

Goodwill is het extra bedrag dat bij overname van een bedrijf betaald wordt voor de goede naam van het over te nemen bedrijf, onder meer ontstaan door het unieke product of de verleende service. Er worden, afhankelijk van de branche, verschillende kantoorruimte huren leeuwarden goodwill rekenmethoden toegepast; de hoogte van het voor de goodwill te betalen bedrag wordt bepaald door de mogelijkheden om met het over te nemen bedrijf ook in de toekomst een (over)winst te behalen. De totale winst moet dan blijven uitkomen boven een normale ondernemersbeloning (in de betreffende branche) plus een normale vergoeding over het eigen vermogen. Deze extra winstcapaciteit vormt de meerwaarde (goodwill), die tot ‘extra’ waarde en betaling aanleiding geeft als dit winstbeeld ook in de toekomst kan worden kantoorruimte huren groningen voortgezet. De te betalen overnameprijs is uiteindelijk een kwestie van onderhandelen. Naast factoren als vestigingspunt, klantenbestand, opdrachtgevers, afzetmarkt, product, machinepark, spelen hierbij ook subjectieve zaken een rol; het gaat met name ook om verwachtingen.
Nadat een bedrijf eenmaal is gestart en een zekere mate van groei vertoont, of wanneer eP.n bedrijf een gevestigde positie heeft verkregen, komen (beleids )vragen kantoorruimte huren eindhoven op over wijze van uitbreiding, groeitempo, wijziging van rechtsvorm, wijze van financiering (eventueel via notering aan de effectenbeurs), al of niet samenwerken met andere bedrijven (partieel of volledig via overname of fusie). Immers, als een bedrijf niet zelf over alle benodigde middelen beschikt (denk aan financiën, nieuwe producten, distributiekanalen), kunnen bijvoorbeeld financiële middelen van buiten worden aangetrokken, maar er kan ook samenwerking met een ander bedrijf worden gezocht. Deze vraagstukken kunnen kantoorruimte huren den haag we nader bezien door stadia in groei en ontwikkeling van bedrijven te onderscheiden en na te gaan aan welke factoren in een bepaald ontwikkelingsstadium met name aandacht dient te worden besteed.