Geen verplichting tot toepassen bestuursdwang

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geen verplichting tot toepassen bestuursdwang Er bestaat voor de overheid _in het algemeen geen verplichting tot het toepassen van bestuursdwang. Het is een min of meer vrije bevoegdheid. De vrijheid wordt echter beperkt door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechter toetst het besluit tot toepassing van bestuursdwang aan deze beginselen. Met name in kantoor huren barendrecht gevallen waar het initiatief tot toepassing van bestuursdwang niet van de overheid zelf uitgaat maar van derdebelanghebbenden, dient de overheid de conflicterende belangen degelijk af te wegen. De vrijheid van de overheid om van toepassing van bestuursdwang af te zien staat dan haaks op het recht van de burger op handhaving van overheidsvoorschriften. In principe heeft de burger er recht op dat de overheid handhavend optreedt tegen overtreding van haar voorschriften: De Afdeling bestuursrechtspraak heeft als oordeel: ‘Indien door een belanghebbende derde uitdrukkelijk is verzocht 9m tegen de illegale situatie op te treden, kan van kantoor huren doetichem handhavend optreden alleen in bijzondere gevallen worden afgezien’ (ABRvS 6 april 1999, nr. H.01.98.1327). Zo’n bijzonder geval doet zich voor indien concreet zicht bestaat op legalisering op korte termijn van een geconstateerde illegale situatie. Toepassing van bestuursdwang is in deze situatie onredelijk.
Wanneer de overheid wordt geconfronteerd met een illegale situatie en afziet van het toepassen van bestuursdwang, gebeurt er in feite niets: de illegale situatie wordt gedoogd. Wanneer wordt verzocht om toepassing van bestuursdwang en de overheid besluit bij een afweging van belangen expliciet ervan af te zien, wordt dit beschouwd als een actief gedogen. Vaak wordt er bij de kantoor huren zutphen overheid bewust en beleidsmatig gedoogd en geeft men gedoogbeschikkingen af. Tegen zo’n beschikking staan de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb open. . Passief gedogen is te beschouwen als een (impliciete) weigering om bestuursdwang toe te passen. Op basis van de Awb is dit te beschouwen als een weigering om te beschikken. Aangezien zo’n weigering gelijkstaat met een besluit, kan een belanghebbende kantoor huren beverwijk tegen ‘het passief gedogen’ een bezwaarschrift indienen en in beroep gaan. De rechter zal het gedogen van de overheid toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *