De bestuurlijke slagvaardigheid

Door te organiseren rond processen, in plaats van rond functies neemt de bestuurlijke slagvaardigheid complexiteit af. Voordelen hiervan zijn dat de slagvaardigheid toeneemt en dat marktsignalen sneller kunnen worden omgezet in producten. Tevens is er minder voorraadvorming en zijn er kortere wachttijden, hetgeen bijdraagt aan een verbetering van de efficiency. Op weg naar meer procesgerichte […]

Pink Floyd op tournee

Pink Floyd op tournee: een zuiver project Pink Floyd op tournee: een zuiver project Voor managers van middelbare leeftijd herleven weer even de dagen van weleer. Voor hun kinderen is het de kennismaking met een goed geolied miljoenenbedrijf: Pink Floyd op tournee. Ditmaal is Volkswagen de sponsor, de overheadkosten bedragen de lieve som van één […]

Taken staf- en hulpdiensten

In groter wordende bedrijven en instellingen worden op een bepaald moment in de eigen organisatie specialisten aangetrokken. De organisatie bereikt dan een zodanige omvang en vraagstukken doen zich zodanig veelvuldig voor dat de leiding de nodige deskundigheden zelf ‘in huis’ wil hebben bij het bestuderen en aanpakken van de steeds ingewikkelder wordende vraagstukken op aspecten […]

Creatieve organisatie: enkele kenmerken

Creatieve organisatie: enkele kenmerken Wat is het verschil tussen een creatieve organisatie en een organisatie die werkt onder een creatieve leiding? Om het genoemde verschil te kunnen onderzoeken is het allereerst belangrijk te bepalen welke specifieke kenmerken bijdragen aan de creativiteit van een organisatie. Hiertoe kan men uitgaan van het totale beeld van een organisatie. […]

Het onderkennen en het omgaan met weerstand

Vanuit de psychologie worden globaal drie manieren onderscheiden om uitingen van weerstand te verminderen c.q. weg te nemen. rarionele overwegingen Ten eerste het overtuigen met behulp van rationele overwegingen. Zo bezien bestaat weerstand bij de betrokkene uit onbekendheid met de voordelen die de nieuwe strategie te bieden heeft. De weerstand tegen de implementatie is dan […]

Concurrentiestrategieën

Alternatieven binnen de huidige activiteiten (marktpenetratie) Ten aanzien van strategische alternatieven binnen het kader van de huidige activiteiten kan voortgebouwd worden op het krachtenveld dat inspeelt op de concurrentie. Dit krachtenveld is in subparagraaf 4.2.2 uiteengezet bij de analyse van kansen en bedreigingen op bedrijfstakniveau. Mogelijke strategieën zijn: a concurrentiestrategieën: • concurrentievermindering; • positieverbetering; strategieën […]

Een toenemende vergrijzing

Een toenemende vergrijzing van de bevolking of een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd zal op den duur invloed hebben op het draagvlak voor de sociale voorzieningen. multiculturele samenleving Daarnaast speelt de multiculturele samenleving een belangrijke rol. Feit is dat in Nederland etnische minderheidsgroepen leven, die zich de laatste jaren als zodanig ook kantoorruimte huren leeuwarden […]

Toeleveranciers van het Amerikaanse Nike

Toeleveranciers van het Amerikaanse Nike moeten een gedragscode van het concern ondertekenen. Shell vraagt dit van zijn zakenpartners niet, maar Shell meldt wel dat in het afgelopen boekjaar 1 06 contracten met partners en twee joint ventures zijn beëindigd, omdat hun activiteiten niet strookten met Shells uitgangspunten. C&A heeft recent in een jaarverslag melding gemaakt […]

Meer training

Meer training maakt de medewerker natuurlijk ook mobieler. De mobiliteit zal evenwel zeer waardevol worden gevonden als medewerkers uit hun functies en teams groeien, ook al zijn deze zeer ruim opgezet. Bevorderingen kunnen inhouden dat ervaring en kennis moet zijn verkregen in bepaalde technologieën en werkterreinen. Dit veronderstelt mobiliteit en acceptatie van carrièrepaden in (platte […]

De OESO

Als het internationaal gezien om Nederland gaat in de rangschikking van landen voor wat betreft concurrentiekracht, dan wordt Nederland van de kant van de OESO opgeroepen om te werken aan productiviteitsgroei oftewel aan een stijging van de productie per kantoorruimte huren leeuwarden gewerkt uur. Er is de laatste jaren (tot 200 1) zelfs sprake van […]