De huidige mondialisering

Ook andere ontwikkelingen wijzen erop dat de huidige mondialisering niet erg duurzaam is. Fussler verwijst naar de dreiging van Zuid-Afrika enige tijd geleden om goedkope medicijnen tegen HIV en aids te importeren en zo de octrooibescherming te omzeilen. De farmacel!lischc industrie dreigde met processen, maar bond uiteindelijk toch in. ‘De farmaceutische industrie moet goed nadenken […]

Goodwill

Goodwill is het extra bedrag dat bij overname van een bedrijf betaald wordt voor de goede naam van het over te nemen bedrijf, onder meer ontstaan door het unieke product of de verleende service. Er worden, afhankelijk van de branche, verschillende kantoorruimte huren leeuwarden goodwill rekenmethoden toegepast; de hoogte van het voor de goodwill te […]

Latijns-Europees model

Frankrijk, Griekenland, Portugal, Spanje en BelgiĆ« (Latijns-Europees model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: twee- of drieledige structuur; syndicale (vakbonds-)vertegenwoordiging ondernemingsraad personeelsraad (F); geen instemmingsrechten (met uitzondering van de arbeidsvoorwaarden) informatie- en kantoorruimte huren leeuwarden adviesrecht: sociaal en economisch beleid, fondsbeheer, organisatie van de productie. Deze structuren vallen te karakteriseren als onderhandelingsmodel (Engeland), […]

Functie van cultuur

Een eerste wezenlijke functie van cultuur is het geven van vaste patronen voor aanpak en oplossing van vraagstukken van externe aanpassing en interne afstemming en integratie. Reacties die in het verleden effectief ziJn gebleken voor het oplossen van problemen, worden opnieuw gegeven. De gemeenschappelijke verstandhouding wordt een verzameling van ‘recepten’ voor het kantoor huren leeuwarden […]

Strategische beslissingen

Strategische beslissingen betreffen de vaststelling van de doelen van een organisatie, de keuze van de middelen en de weg waarlangs de doelen bereikt moeten worden. In hoofdstuk 4 komen we uitvoerig terug op dit soort beslissingen. Aangezien deze beslissingen de totale organisatie raken, behoren ze op het hoogste niveau in de organisatie te worden genomen. […]

Maatschappelijke behoeften

Op deze manier bezien, is een organisatie een ‘instrument’ dat door toedoen van mensen ontstaat en dat vervolgens benut wordt om producten of diensten tot stand te brengen die in maatschappelijke behoeften en in behoeften van individuele mensen voorzien. Een organisatie ontstaat niet zo maar vanzelf. Organisaties als samenwerkingsverbanden van kantoor huren leeuwarden mensen en […]