De ‘rustende-boer-regeling’

De ‘rustende-boer-regeling’: Veel bestemmingsplannen voor agrarische gebieden hebben de voorziening dat op een agrarisch bouwperceel, waarop de bouw van burgerwoningen op zichzelf genomen niet is toegestaan, een woonhuis mag worden bijgebouwd voor de kantoorruimte huren leeuwarden voormalige bedrijfsleider. Het is voorgekomen dat, nadat de rustende boer het woonhuis had verlaten, en deze woning door een […]

Een onderscheid

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de overheid die handelt op dezelfde voet als een particulier en de overheid die als zodanig (dus als overheid) optreedt. Vaak treedt de overheid als particulier op, bijvoorbeeld bij het verpachten of verkopen van grond of het aangaan van huurovereenkomsten. Ontstaat tussen een particulier en de overheid een […]

Bestuursrecht algemeen

Ingevolge het stelsel van afdeling 7 .1 Awb is de mogelijkheid om een bezwaarschrift als bedoeld in art. 7:1 lid 1 Awb in te dienen, alleen gegeven in de gevallen waarin zonder het bepaalde in dat artikellid beroep bij de bestuursrechter zou openstaan. Indien dit laatste niet het geval is, kan een bij de bestuursrechter […]

Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten leggen het opgestelde programma van maatregelen onverwijld voor aan de minister van VROM (art. 63 WGH). Deze stelt voor de woningen waarop het programma betrekking heeft, binnen zes maanden na ontvangst daarvan de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, vanwege het industrieterrein, van de gevel vast, met dien verstande dat deze kantoorruimte […]