Openbaarheid van milieu-informatie

Bij constatering van het strafbare feit kan een opsporingsambtenaar een proces-verbaal opmaken, op basis waarvan de officier van justitie de overtreder voor de (strafrechtelijke kamer van de) rechtbank kan dagvaarden. Hij vordert dan om een straf of een kantoorruimte huren leeuwarden¬†maatregel op te leggen (de eis), waarna de rechtbank de overtreder kan veroordelen, bijvoorbeeld met […]

De verplichtingen uit het Protocol

De verplichtingen uit het Protocol bestonden reeds op grond van de Europese (rechtstreeks werkende) verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. Om de bepalingen van het gemeenschapsrecht van de Europese Unie in overeenstemming te brengen met het PRTR-protocol, is de EG-verordening PRTR vastgesteld. De lidstaten van […]

Intrekking van de vergunning

Indien aldus een dergelijk verzoek wordt gedaan, moet nagegaan worden of de bevoegdheid bestaat tot wijzigen of intrekken. Vervolgens moet na een belangenafweging op het verzoek worden beslist. Art. 8.24 Wm regelt het geval dat kantoor huren leeuwarden de vergunninghouder vraagt om de beperkingen waaronder de vergunning is verleend, en de voorschriften die daaraan zijn […]

Categorie ll

Categorie ll verdient aparte vermelding: die betreft onder meer inrichtingen voor het storten of het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen. Tot afvalstoffen behoort (ernstig) verontreinigde grond. Bij veel infrastructuurwerken is sprake kantoor huren leeuwarden van het verplaatsen van grond, en soms van verontreinigde grond. Inrichtingen die zich met die activiteit bezig […]

Toepassing van wettelijke voorschriften

Uitoefening van bevoegdheden of toepassing van wettelijke voorschriften In art. 5.16 lid 2 Wm zijn alle bevoegdheden en wettelijke voorschriften aangewezen, waarvan de uitoefening of toepassing gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. Het gaat om de Wet milieubeheer, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet ruimtelijke ordening, de Trac√©wet, de Planwet verkeer winkel huren leeuwarden […]

Aanwijzing als beschermde leefomgeving

Aanwijzing als beschermde leefomgeving Gedeputeerde Staten kunnen een plaats die van wezenlijke betekenis is als leefomgeving voor een winkel huren leeuwarden beschermde inheemse plantensoort of een beschermde inheemse diersoort, met het oog op instandhouding van die plaats ten behoeve van die soort, aanwijzen als beschermde leefomgeving. Het besluit bevat de kadastrale aanduiding van de percelen […]