Op grond van de Huisvestingswet

Een besluit om een pand de status van monument toe te kennen beperkt de mogelijkheden van de eigenaar om het pand naar eigen goeddunken te verbouwen aanzienlijk. Een dergelijk besluit is ook medebepalend voor de waarde van het pand. Het publiekrecht winkel huren leeuwarden kent talloze mogelijkheden om onroerende zaken met beperkingen te belasten. Probleem […]

Sloopvergunning

Indien er sprake is van een beschermd stads- en dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet, maar er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld ter bescherming daarvan, dan dienen burgemeester en wethouders een aanvraag voor een aanlegvergunning ook winkel huren leeuwarden aan te houden indien er geen reden is om de aanlegvergunning te weigeren. Deze aanhouding van […]

Sancties van de minister

Sancties van de minister Indien de instelling haar taken niet goed verricht, kan de minister: aanwijzingen geven over het handelen en nalaten van de corporatie (art. 41 Bbsh); voorschrijven dat de corporatie alleen met de voorafgaande instemming van een of meer door de minister aangewezen personen of instanties of van hem bepaalde handelingen mag verrichten […]

De consequentie

De consequentie van het niet of niet langer aanhouden van de beslissing op de aanvraag is het verlenen van de bouwvergunning. Ingeval een projectbesluit wordt genomen, is er wel winkel huren leeuwarden een weigeringsgrond: de strijdigheid met het bestemmingsplan. Dan wordt er dus niet aangehouden. Nadat het projectbesluit is genomen, is de strijdigheid opgeheven. De […]

Gedeputeerde Staten

De aanhouding duurt totdat Gedeputeerde Staten met het saneringsplan hebben ingestemd of totdat zij hebben vastgesteld dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging. Het eventueel saneren van de bodem is een taak van de bouwer. Het kan zijn dat het bouwplan ten gevolge van een saneringsplan waarmee is ingestemd, moet worden gewijzigd. In dat […]

Bouwvergunningplichtig

In een gemeente ontstond een geschil of het aanbrengen van een witte stuclaag op een gevel bouwvergunningplichtig was. In haar uitspraak was de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel: ‘dat burgemeester en wethouders zich op goede gronden op het standpunt hebben gesteld dat het wit stuken van de gevels afbreuk doet aan de specifieke bouwstijl van de […]