Bouwen, gebruiken en slopen

Lid 2 betreft de zorgplicht bij bouwen, gebruiken en slopen. De zorgplicht geldt niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor degene die laat gebruiken. Dus ook een (malafide) verhuurder die actief gelegenheid zou geven tot overtredingen van de kantoor huren barendrecht bouwverordening of zorgplicht of die omstandigheden creëert of in stand laat die […]

lnbrengwaarden

lnbrengwaarden De verwerving van de gronden is voor de exploitatie een kostenpost. Veelal is de verwerving gedaan door particulieren. De inbrengwaarde zal moeten worden getaxeerd, bij voorkeur in het gehele exploitatiegebied door dezelfde onafhankelijke kantoor huren barendrecht deskundigen. Daarbij wordt uitgegaan van de verkeerswaarde van gronden en opstallen, die bepaald wordt aan de hand van […]

De beheersverordening

De beheersverordening heeft een geheel ander rechtskarakter dan het bestemmingsplan: het is een ‘algemeen verbindend voorschrift’ als bedoeld in art. 8:2 Awb en is daarom niet vatbaar voor beroep. Een burger die bezwaar heeft tegen een beheersverordening kantoor huren barendrecht kan deze niet rechtstreeks bij de rechter aanvechten. Wel kan hij bezwaar maken tegen een […]

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt niet na afloop van de beroepstermijn in werking indien een door Gedeputeerde Staten of de inspecteur ingediende zienswijze niet volledig is overgenomen of het bestemmingsplan anders dan het ontwerp is vastgesteld. (Indien het bestemmingsplan anders dan het ontwerp is vastgesteld omdat de gemeenteraad juist gevolg geeft aan de ingediende zienswijze van Gedeputeerde […]

De totstandkoming van een structuurvisie

De totstandkoming van een structuurvisie kan ook beïnvloed worden door de Wet milieubeheer (Wm), die in hoofdstuk 7 regels stelt voor de milieueffectrapportage. Dat is het geval wanneer de (voorgenomen) structuurvisie kaderstellend is of randvoorwaarden stelt voor een of meer later te nemen m.e.r-plichtige besluiten, of waarin ontwikkelingen zijn voorzien die kantoor huren barendrecht mogelijke […]

Geen verplichting tot toepassen bestuursdwang

Geen verplichting tot toepassen bestuursdwang Er bestaat voor de overheid _in het algemeen geen verplichting tot het toepassen van bestuursdwang. Het is een min of meer vrije bevoegdheid. De vrijheid wordt echter beperkt door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechter toetst het besluit tot toepassing van bestuursdwang aan deze beginselen. Met name in […]

Een redelijke termijn

Een belastingplichtige voldoet niet aan zijn verplichting om een aangiftebiljet in te vullen. In dat geval hoeft de Belastingdienst hem niet te horen voordat ambtshalve een aanslag wordt opgelegd. Art. 4:9 Awb geeft belanghebbende flexplek huren leeuwarden de keuze om de zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Art. 4:11 Awb bepaalt dat het […]

Een schriftelijke beslissing

Zoals gezegd omschrijft de Awb het begrip ‘besluit’ als een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een beschikking is een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip flexplek huren leeuwarden van de afwijzing van een aanvraag daarvan (art. 1:3 Awb). In deze omschrijvingen vallen een paar dingen op. Een besluit […]