Bouwen, gebruiken en slopen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Lid 2 betreft de zorgplicht bij bouwen, gebruiken en slopen. De zorgplicht geldt niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor degene die laat gebruiken. Dus ook een (malafide) verhuurder die actief gelegenheid zou geven tot overtredingen van de kantoor huren barendrecht bouwverordening of zorgplicht of die omstandigheden creëert of in stand laat die tot overtreding leiden (bijvoorbeeld overbewoning of onhygiënische, onveilige of overlastgevende bewoning) kan daarop worden aangesproken, zonder dat deze persoon in eigen persoon dat met de bouwverordening of de zorgplicht strijdige gebruik van het bouwwerk maakt. De zorgplicht om gevaar te voorkomen of te beëindigen bij bouwen, gebruiken en slopen richt zich tot iedereen, zij het ‘voor zover dat in diens vermogen ligt’. De plicht is beperkt tot degene die kantoor huren doetichem feitelijk bevoegd en ook bij machte is het ontstaan of voortduren van een gevaar tegen te gaan.
De opneming van de zorgplicht in de wet benadrukt ook de verantwoordelijkheid van de burger zelf: hij moet de voorschriften naleven ook als bijvoorbeeld een handhavende instantie nalatig is op te treden. De zorgplicht dient ook als vangnetbepaling. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een gevaarzettende situatie die net niet onder de beschrijvingen van de bouwverordening valt maar waar de Woningwet wel betrekking op heeft, dan zal er een overtreding van de kantoor huren zutphen zorgplicht in art. la Wonw aan de orde zijn. Overtreding van de zorgplicht van art. la Wonw is strafbaar en is volgens art. la onder 2° WED een economisch delict.
De bepalingen van Bouwbesluit 2003 en bouwverordening zijn sinds april 2007 rechtsreeks verplichtend: er is geen aanschrijving op grond van de Woningwet meer voor nodig om de plicht tot stand te brengen aan deze bepalingen te voldoen. Een uitzondering daarop kwam aan de orde in paragraaf 5.3 Welstandseisen. Volgens art. 13a Wonw moet voor (o.a.) een bestaand bouwwerk eerst een aanschrijving door burgemeester en wethouders worden verzonden waarin de voorzieningen worden vermeld kantoor huren beverwijk die nodig zijn om te ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand op te heffen. Er zijn nog twee gevallen waarin de aanschrijving op grond van de Woningwet is blijven bestaan. Het betreft art: 13, voorzieningen ter verbetering (zie subparagraaf 5.6.1) en art. 14, de verplichting om gesloten gebouwen in gebruik of beheer te geven (subparagraaf 5.6.2).

lnbrengwaarden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

lnbrengwaarden De verwerving van de gronden is voor de exploitatie een kostenpost. Veelal is de verwerving gedaan door particulieren. De inbrengwaarde zal moeten worden getaxeerd, bij voorkeur in het gehele exploitatiegebied door dezelfde onafhankelijke kantoor huren barendrecht deskundigen. Daarbij wordt uitgegaan van de verkeerswaarde van gronden en opstallen, die bepaald wordt aan de hand van de systematiek van de onteigeningswet. Tot de inbrengwaarde behoren ook andere kosten, bijvoorbeeld de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kantoor huren doetichem kabels en leidingen in het exploitatiegebied. Bro staan 14 kostensoorten genoemd die in aanmerking mogen worden genomen. Daartoe horen ook kosten van voorzieningen die in art. 6.2.5 Bro zijn benoemd. Het gaat bijvoorbeeld om aanleg van nutsvoorzieningen, riolering, wegen en openbare verlichting. De voorzieningen kunnen zich in en buiten het plangebied bevinden. Buiten het plangebied zijn het bovenwijkse voorzieningen. Belangrijk is dat er een duidelijke relatie is met het plangebied: de particuliere grondexploitanten mogen niet geconfronteerd worden met algemene kostenposten die voor rekening van de gemeente horen te zijn. Als criteria gelden de volgende begrippen: Profijt: de grondexploitatie moet nut hebben van de werken en maatregelen. Toerekenbaarheid: de kosten moeten mede ten behoeve van het plan worden gemaakt. Proportionaliteit: de kosten moeten naar rato worden verdeeld over de exploitatiegebieden die door de kantoor huren zutphen bovenwijkse voorziening worden gebaat.
In de Wro is de eis gesteld dat er sprake moet zijn van een vastgestelde structuurvisie die aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen. Art. 6.13 lid 6 en 7 Wro regelt hierover:
‘6 Kosten in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan worden naar evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet. 7 Bovenplanse kosten kunnen kantoor huren beverwijk voor meerdere locaties of gedeeltes daarvan in de exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een fondsbijdrage, indien er voor deze locaties of gedeeltes daarvan een structuurvisie is vastgesteld welke aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen.’

De beheersverordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De beheersverordening heeft een geheel ander rechtskarakter dan het bestemmingsplan: het is een ‘algemeen verbindend voorschrift’ als bedoeld in art. 8:2 Awb en is daarom niet vatbaar voor beroep. Een burger die bezwaar heeft tegen een beheersverordening kantoor huren barendrecht kan deze niet rechtstreeks bij de rechter aanvechten. Wel kan hij bezwaar maken tegen een besluit tot weigering of verlening van een ontheffing of een bouwvergunning: volgens art. 44 lid 1 onder f Wonw is ook een beheersverordening een bestemmingsplan, waar een bouwplan dus aan getoetst moet worden. Pas bij een rechterlijke toets van bijvoorbeeld een besluit op een bouwaanvraag kan blijken of de beheersverordening aan de wet voldoet. Mocht bijvoorbeeld het bestaande gebruik niet juist in de verordening zijn getoond, dan zou de rechter de verordening onverbindend kunnen verklaren.
Ook in gebieden waar een beheersverordening kantoor huren doetichem geldt, kunnen gemeente, provincie of Rijk een project willen realiseren van gemeentelijk, provinciaal of nationaal belang, dat afwijkt van de beheersverordening. Op grond van art. 3.40, 3.41 en 3.42 Wro kunnen de gemeenteraad, Provinciale Staten of de minister van VROM besluiten dat de beheersverordening dan buiten toepassing blijft. Dat besluit heeft dezelfde werking als een projectbesluit voorafgaand aan een bestemmingsplan, zij het dat in plaats van een bestemmingsof inpassingsplan binnen een jaar ook een wijziging kantoor huren zutphen van de beheersverordening kan worden vastgesteld (art. 3.40 lid 2, 3.41 lid 2 en 3.42 lid 2 Wro).
Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kan de provincie een verordening vaststellen met regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, projectbesluiten, de bijbehorende toelichting of onderbouwing en op beheersverordeningen (art. 4.2 lid 1 Wro). Indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kunnen bij AMvB ook regels worden gesteld omtrent de inhoud van kantoor huren beverwijk bestemmingsplannen en provinciale inpassingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen. Over provinciale en rijksregels handelen subparagraaf 4.5.1 en 4.5.3. Tevens kunnen Gedeputeerde Staten respectievelijk een minister bepaalde aanwijzingen geven. Deze worden in subparagraaf 4.5.2 en 4.5.4 behandeld.

Het bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestemmingsplan treedt niet na afloop van de beroepstermijn in werking indien een door Gedeputeerde Staten of de inspecteur ingediende zienswijze niet volledig is overgenomen of het bestemmingsplan anders dan het ontwerp is vastgesteld. (Indien het bestemmingsplan anders dan het ontwerp is vastgesteld omdat de gemeenteraad juist gevolg geeft aan de ingediende zienswijze van Gedeputeerde Staten of de inspecteur, treedt het bestemmingsplan wel in werking)
Het niet in werking treden heeft als doel belanghebbenden gedurende de gebruikelijke termijn van zes weken in geval van beroep de gelegenheid te geven een voorlopige voorziening aan te vragen voordat het gewijzigde bestemmingsplan in werking treedt; Gedeputeerde Staten of de minister van VROM de gelegenheid te geven aan de gemeenteraad een aanwijzing te geven.
Deze aanwijzing-ook wel kantoor huren barendrecht reactieve aanwijzing genoemd -heeft de strekking dat het onderdeel waarop de zienswijze betrekking heeft geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld (art. 3.8 lid 6 Wro). Zie omtrent aanwijzingen paragraaf 4.5. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt na de aanwijzing met uitsluiting van dat onderdeel, samen met het aanwijzingsbesluit bekendgemaakt. Dat gebeurt dan zeven kantoor huren doetichem weken na de vaststelling van het bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten en de minister hebben een speciale motiveringsplicht bij het geven van de aanwijzing: in de redengeving vermelden zij de aan het besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die hen beletten het betrokken provinciaal of nationaal belang met inzet van andere aan hen toekomende bevoegdheden te beschermen. Andere bevoegdheden zijn bijvoorbeeld het stellen van algemene regels bij of in een provinciale verordening of AMvB omtrent de inhoud van bestemmingsplannen (zie paragraaf 4.5) of het vaststellen van een provinciaal of kantoor huren zutphen rijksinpassingsplan (zie subparagraaf 4.2.5).
Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt het aanwijzingsbesluit onherroepelijk, dan vervalt het vaststellingsbesluit voor dat onderdeel van het bestemmingsplan: dan staat immers vast dat dat onderdeel terecht door Gedeputeerde Staten of de minister is bestreden.
Art. 3.9 Wro maakt duidelijk dat de afwijzing van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen een besluit is. Tot een afwijzing als bedoeld in het eerste lid besluit de gemeenteraad zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen acht weken na ontvangst kantoor huren beverwijk van de aanvraag (art. 3.9 lid 2 Wro). Daartegen kan bij de gemeenteraad een bezwaarschrift worden ingediend en tegen het besluit op het bezwaarschrift staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 8.2 lid 1 onder a Wro).

De totstandkoming van een structuurvisie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De totstandkoming van een structuurvisie kan ook beïnvloed worden door de Wet milieubeheer (Wm), die in hoofdstuk 7 regels stelt voor de milieueffectrapportage. Dat is het geval wanneer de (voorgenomen) structuurvisie kaderstellend is of randvoorwaarden stelt voor een of meer later te nemen m.e.r-plichtige besluiten, of waarin ontwikkelingen zijn voorzien die kantoor huren barendrecht mogelijke nadelige effecten voor Natura 2000-gebieden kunnen hebben. In die gevallen zal de besluitvormingsprocedure over de structuurvisie moeten voldoen aan de eisen die de Wet milieubeheer daaraan stelt. Daarin is ook de grotere betrokkenheid van publiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming vastgelegd: de m.e.r.-procedure is in de Wet milieubeheer opgenomen. Op het moment dat een ontwerp voor zo’n structuurvisie ter inzage wordt gelegd, moet het daarop betrekking hebbende milieueffectrapport gereed zijn. Voordat met de opstelling van dat rapport wordt begonnen, moet overleg zijn gevoerd met andere betrokken bestuursorganen over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die in het m.e.r.-rapport zal kantoor huren doetichem worden opgenomen. Verder gelden er verplichtingen met betrekking tot de kennisgeving dat met het opstellen van de structuurvisie wordt begonnen.
Hét instrument in de ruimtelijke ordening waarmee het planologisch beleid gestalte krijgt, is het bestemmingsplan. Men kan stellen dat een bestemmingsplan de uiteindelijke juridische neerslag is van alle belangen binnen de ruimtelijke ordening in een kantoor huren zutphen tegen elkaar afgewogen en gecoördineerde vorm. Het bestemmingsplan is zowel voor de overheid als voor de burger bindend. De belangrijke juridische status van het bestemmingsplan blijkt onder meer uit art. 44 Wonw: een bouwvergunning mag alleen worden verleend als het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan.
Hierna wordt ingegaan op de kantoor huren beverwijk inhoud van het bestemmingsplan (subparagraaf 4.2.1), de procedure van het bestemmingsplan (subparagraaf 4.2.2), het projectbesluit (subparagraaf 4.2.3), uitvoering en afwijking van het bestemmingsplan (subparagraaf 4.2.4) en inpassingsplannen van provincie en Rijk en projectbesluiten (subparagraaf 4.2.5).

Geen verplichting tot toepassen bestuursdwang

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geen verplichting tot toepassen bestuursdwang Er bestaat voor de overheid _in het algemeen geen verplichting tot het toepassen van bestuursdwang. Het is een min of meer vrije bevoegdheid. De vrijheid wordt echter beperkt door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechter toetst het besluit tot toepassing van bestuursdwang aan deze beginselen. Met name in kantoor huren barendrecht gevallen waar het initiatief tot toepassing van bestuursdwang niet van de overheid zelf uitgaat maar van derdebelanghebbenden, dient de overheid de conflicterende belangen degelijk af te wegen. De vrijheid van de overheid om van toepassing van bestuursdwang af te zien staat dan haaks op het recht van de burger op handhaving van overheidsvoorschriften. In principe heeft de burger er recht op dat de overheid handhavend optreedt tegen overtreding van haar voorschriften: De Afdeling bestuursrechtspraak heeft als oordeel: ‘Indien door een belanghebbende derde uitdrukkelijk is verzocht 9m tegen de illegale situatie op te treden, kan van kantoor huren doetichem handhavend optreden alleen in bijzondere gevallen worden afgezien’ (ABRvS 6 april 1999, nr. H.01.98.1327). Zo’n bijzonder geval doet zich voor indien concreet zicht bestaat op legalisering op korte termijn van een geconstateerde illegale situatie. Toepassing van bestuursdwang is in deze situatie onredelijk.
Wanneer de overheid wordt geconfronteerd met een illegale situatie en afziet van het toepassen van bestuursdwang, gebeurt er in feite niets: de illegale situatie wordt gedoogd. Wanneer wordt verzocht om toepassing van bestuursdwang en de overheid besluit bij een afweging van belangen expliciet ervan af te zien, wordt dit beschouwd als een actief gedogen. Vaak wordt er bij de kantoor huren zutphen overheid bewust en beleidsmatig gedoogd en geeft men gedoogbeschikkingen af. Tegen zo’n beschikking staan de normale rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb open. . Passief gedogen is te beschouwen als een (impliciete) weigering om bestuursdwang toe te passen. Op basis van de Awb is dit te beschouwen als een weigering om te beschikken. Aangezien zo’n weigering gelijkstaat met een besluit, kan een belanghebbende kantoor huren beverwijk tegen ‘het passief gedogen’ een bezwaarschrift indienen en in beroep gaan. De rechter zal het gedogen van de overheid toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Een redelijke termijn

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een belastingplichtige voldoet niet aan zijn verplichting om een aangiftebiljet in te vullen. In dat geval hoeft de Belastingdienst hem niet te horen voordat ambtshalve een aanslag wordt opgelegd.
Art. 4:9 Awb geeft belanghebbende flexplek huren leeuwarden de keuze om de zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.
Art. 4:11 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan toepassing van art. 4:7 en 8 Awb achterwege kan laten, indien: a de vereiste spoed zich daartegen verzet; b de belanghebbende al in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze bij een eerdere beschikking of een ander bestuursorgaan naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; of c het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt als de belanghebbende daarvan niet reeds tevoren in kennis is gesteld.
Dit artikel heeft betrekking op flexplek huren groningen beschikkingen die niet het beoogde effect zouden hebben als de belanghebbende daarvan tevoren op de hoogte is.
•Voorbeeld De memorie van toelichting bij de Awb noemt als voorbeelden: last tot binnentreden van een woning en machtiging tot het afluisteren van een telefoongesprek.
Beslistermijn Na verzameling flexplek huren eindhoven van de gegevens, het afwegen van de belangen en nadat de nodige adviezen zijn uitgebracht, dient het bestuursorgaan een beslissing te nemen. Art. 4:13 t/m 15 Awb geven voorschriften voor de termijn waarbinnen een beslissing op een aanvraag om een beschikking moet zijn genomen. Het is in het belang van de aanvrager om binnen een redelijke en duidelijke termijn uitsluitsel te krijgen over zijn aanvraag. Art. 4:13 Awb bepaalt dat een flexplek huren den haag beschikking dient te worden gegeven binnen de termijn van het desbetreffende wettelijke voorschrift waarop de beschikking steunt, of indien zo’n termijn ontbreekt, binnen een redelijke termijn.

Een schriftelijke beslissing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zoals gezegd omschrijft de Awb het begrip ‘besluit’ als een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een beschikking is een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip flexplek huren leeuwarden van de afwijzing van een aanvraag daarvan (art. 1:3 Awb).
In deze omschrijvingen vallen een paar dingen op. Een besluit is een publiekrechtelijke rechtshandeling. Privaatrechtelijke rechtshandelingen vallen dus buiten het begrip ‘besluit’. Dat wil echter niet zeggen dat de Awb op deze rechtshandelingen niet van toepassing is. Het houdt alleen in dat niet alle bepalingen van de Awb van toepassing zijn. De bepalingen van afdeling 2.1 Awb (Algemene bepalingen) zijn bijvoorbeeld wel op privaatrechtelijke rechtshandelingen van toepassing. De bestuursorganen dienen hun taken altijd zonder vooringenomenheid te vervullen, ongeacht flexplek huren groningen of het privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtshandelingen betreft. Een beschikking is niet van algemene strekking. De Awb zegt alleen wat een beschikking niet is, namelijk dat een beschikking niet van algemene strekking is. Een positieve omschrijving van het begrip ‘beschikking’ zou kunnen luiden: een beschikking is een besluit dat geldt voor een concrete persoon, geval of situatie (of groep van personen, gevallen of situaties) en is niet voor herhaalde toepassing vatbaar.
• Voorbeeld Een rijbewijs is flexplek huren eindhoven slechts voor een bepaalde persoon geldig, en een milieuvergunning geldt voor een bepaald bedrijf en een verkeersmaatregel voor een bepaald kruispunt.
In afwijking van beschikkingen kunnen besluiten van algemene strekking dus wel voor herhaalde toepassing vatbaar zijn. De algemene plaatselijke verordening van de gemeenten wordt gezien als een besluit van algemene strekking (en als een algemeen verbindend voorschrift).
Een plan kan worden omschreven als flexplek huren den haag in onderlinge samenhang genomen beleidsbeslissingen, zoals een bestemmingsplan.
Onder een beleidsregel verstaat de Awb in art. 1:3 lid 4: ‘een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.’

Bevoegdheden van de burgemeester

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bevoegdheden van de burgemeester Behalve dat de burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad, zonder stemrecht (art. 9 Gemw), en van het college van burgemeester en wethouders, met stemrecht (art. 34 Gemw), is hij ook nog een afzonderlijk gemeentelijk bestuursorgaan met eigen bevoegdheden. Art. 170 Gemw bepaalt dat de burgemeester toeziet op een tijdige flexplek huren leeuwarden voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid; een goede samenwerking met andere overheden; de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie en op een zorgvuldige behandeling van klachten en bezwaarprocedures. Ook moet de burgemeester een burgerjaarverslag uitbrengen. Deze bepaling kan gezien worden als de basis voor de bestuurlijk coördinerende rol van de burgemeester als voorzitter van de raad en van het college. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte (art. 171 Gemw). Het gaat hier om de vertegenwoordiging van de gemeente als rechtspersoon, niet om de vertegenwoordiging van de gemeentelijke bestuursorganen als de raad en het college van burgemeester en flexplek huren groningen wethouders. Wanneer de gemeente als rechtspersoon in een privaatrechtelijke procedure wordt betrokken, bijvoorbeeld als iemand de gemeente aansprakelijk stelt voor geleden schade, dan vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente bij het voeren van de procedure. Voeren de raad of burgemeester en wethouders als bestuursorganen van de gemeente een beroepsprocedure voor de administratieve rechter, dan regelen zij zelf hun vertegenwoordiging via machtiging. De belangrijkste taak van de burgemeester ligt op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Het gaat hierbij om de volgende bevoegdheden: – het handhaven van de openbare orde (art. 172 lid 1 Gemw). Het gaat hier om de zorg voor het voorkomen van strafbare feiten, en voor de naleving van regels bij niet-naleving waarvan de orde en rust in het openbare leven kan worden verstoord; – het met behulp flexplek huren eindhoven van de politie beletten of beëindigen van overtredingen van wettelijke voorschriften betreffende de openbare orde (art. 172 lid 2 Gemw); – het geven van bevelen die bij (ernstige vrees voor) verstoring noodzakelijk zijn te achten voor de handhaving van de openbare orde (art. 172 lid 3 Gemw); – het opperbevel bij brand en andere ongevallen en het geven van de daarbij nodige bevelen (art. 173 Gemw); – het uitoefenen van toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden en op de voor het publiek openstaande gebouwen (art. 174 Gemw); – het sluiten van een woning of een erf bij verstoring van de openbare orde (art.174a Gemw); – het geven van noodbevelen (art. 175 Gemw) en het uitvaardigen van noodverordeningen (art. 176 Gemw) in geval van oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of rampen of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan; kortom in noodsituaties; – de burgemeester kan de uitvoering van zijn besluiten op het terrein van de flexplek huren den haag openbare orde niet delegeren aan een ondergeschikte ambtenaar (art. 177 Gemw). Wel kan hij hier mandaat toepassen.
Financieel beleid Het financiële beleid van de gemeente kent drie aspecten: de begroting, de rekening en de belastingen.

De Hoge Raad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Hoge Raad fungeert primair als cassatierechter van vonnissen van andere rechters. In uitzonderlijke gevallen functioneert de Hoge Raad als rechter in eerste aanleg, met name bij strafbare feiten gepleegd door ministers, staatssecretarissen en leden van de flexplek huren leeuwarden Staten-Generaal. Anders dan bij hoger beroep wordt bij cassatie niet onderzocht of de feiten waarop de vonnissen zijn gebaseerd juist zijn, maar wordt uitsluitend beoordeeld of het recht juist is toegepast op de vaststaande feiten.
Administratieve rechter Naast civiele en strafrechters zijn in verschillende wetten speciale rechters aangewezen ter berechting van bepaalde soorten geschillen tussen overheid en burgers. Dit zijn de zogenoemde administratieve rechters. Per categorie geschil is gewoonlijk een administratiefrechtelijke instantie in het leven geroepen. In bepaalde gevallen heeft de wetgever de flexplek huren groningen beslissing van administratiefrechtelijke geschillen opgedragen aan de gewone (civiele) rechter. Zo zijn bij de rechtbanken aparte afdelingen (kamers) ingesteld voor het behandelen van en beslissen over bestuursrechtelijke zaken in eerste instantie.
Tegen beslissingen van de administratieve kamers van de rechtbanken,de zogenoemde sector bestuursrecht, kan in hoger beroep worden gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die beslist dan in tweede instantie. Daarnaast beslist deze Afdeling ook in eerste instantie over een groot aantal zaken, zoals bij het beroep tegen milieuvergunningen en tegen goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten over bestemmingsplannen. In dat geval beslist de Afdeling dus flexplek huren eindhoven direct op een beroep, als eerste rechter, en is er geen uitspraak van de rechtbank. Bij de behandeling van de desbetreffende wetten in dit boek zal op deze materie dieper worden ingegaan.
De administratieve kamers van de rechtbanken nemen ook kennis van geschillen in ambtenarenzaken en geschillen op het terrein van de sociale verzekering. Als hogerberoepsorgaan treedt de Centrale Raad van Beroep op als hoogste instantie bij deze geschillen.
In rijksbelastingzaken fungeert in eerste instantie de Inspecteur van belastingen als beslissend orgaan. Bij geschillen over gemeentelijke belastingen beslist in eerste instantie het college van burgemeester en wethouders. Als beroepsrechters zijn aangewezen de flexplek huren den haag belastingkamers van de gerechtshoven. Als cassatierechter fungeert de belastingkamer van de Hoge Raad.
Tuchtrechter Tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door bijzondere colleges in gevallen dat door beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld artsen en advocaten, de normen van het beroep worden overtreden. Deze rechtspraak kan wettelijk zijn vastgelegd of op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst van toepassing zijn.