Een hardnekkig Jage arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit in de verwerkende industrie, 1960-1995 (Verenigde Staten = 100)
Japan VS
Tot ver in de jaren zestig waren de kantoorruimte huren leeuwarden Verenigde Staten de onbetwiste koploper in (industriele) productiviteit, een positie die het land dankte aan zijn grootschaligheid en zijn leidende rol in de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien hebben de overige gelnd ustrialiseerde landen een inhaalslag geleverd. Deze grafiek bevat twee opmerkelijke gegevens. Ten eerste de relatieflage productiviteit van Japan, het productiviteitswonder van de jaren tachtig. De Japanse industrie blijkt helemaal niet zo productief te zijn als we toen dachten. Wel is in de jaren zestig en zeventig een zeer snelle stijging gerealiseerd, maar komend vanaf een heel laag niveau. In feite is de faam van Japan gebaseerd op slechts een bedrijfstak: de auto-industrie. Binnen Europa is Groot-Brittannie een geval apart. Dit land kampt al decennialang kantoorruimte huren groningen met een hardnekkig Jage arbeidsproductiviteit.
Binnen Groot-Brittannie ontstond aan het eind van de jaren negentig zelfs een publiek debat over de arbeidsproductiviteit nadat het Amerikaanse organisatie-adviesbureau McKinsey een uiterst kritisch rapport had uitgebracht over het prestatieniveau van de Britse werknemers, dat in vergelijking met hun Duitse en Franse collega’s erg laag was.4 De onderzoekers van McKinsey constateerden een verschil in arbeidsproductiviteit van 20%. ‘Werkgevers tolereren eenvoudig de lage productiviteit en belonen deze met lagere lonen’, aldus McKinsey. Vanuit deze constatering zou men verwachten dat de analyse zieh zou richten op de binnenkant van het werk. Maar McKinsey zocht de oorzaken aan de kantoorruimte huren eindhoven buitenkant: in de mate van overheidsregulering die de marktwerking verstoort. De onderzoekers zullen hebben verwacht dat dit vertrekpunt van hun analyse hier en daar een paar wenkbrauwen zou doen fronsen. Was Engeland sinds Thatcher niet de voorloper in de deregulering? Dat mocht zo zijn, maar met name waar het de arbeidsmarkt betrof, schreven de doktoren van McKinsey meer voor van dezelfde medicijn. De reactie van de vakcentrale TUC (Trades Union Congress) lijkt de spijker op de kop te slaan. ‘McKinsey hanteert een cirkelredenering: wat ook het probleem is, de oorzaak ligt in verstoring van de markt. Dus in Groot-Brittannie veroorzaakt de verstoorde marktwerking een te lage productiviteit, maar in Duitsland een te geringe werkgelegenheid.’ De vakcentrale wijst kantoorruimte huren den haag als de werkelijke oorzaken van het lage prestatieniveau aan: onderinvestering, een laag kwalificatieniveau van de Britse beroepsbevolking en siechte arbeidsverhoudingen.5 Door heel het Verenigd Koninkrijk staan fabrieken zoals Stanley, die zieh hebben gespecialiseerd in ‘Taiwanese productie

De tijdsonafhankelijkheid

De tijdsonathankelijkheid houdt in, dat grote hoeveelheden gegevens automatisch kunnen worden verwerkt: 24 uur per dag en 7 dagen per week is er communicatie mogelijk tussen leveranciers en afnemers. In een winkelorganisatie betekent dit bijvoorbeeld, dat aan het einde van iedere dag automatisch alle verkoopgegevens worden overgenomen uit de kassa’s. Op basis daarvan weet het kantoorruimte huren leeuwarden hoofdkantoor aan het einde van iedere dag precies wat er in het gehele land verkocht is. Voor een aantal productgroepen betekent dit zelfs dat men automatisch tot herbevoorrading kan overgaan. ED! maakt het dus mogelijk om just in time te leveren. De betrouwbaarheid heeft betrekking op een sterke reductie van het aantal fouten in gegevens. In de praktijk is gebleken dat het aantal fouten zeer groot is, als men dezelfde gegevens op verschillende plaatsen (leverancier, transporteur, afnemer) steeds opnieuw invoert. Door ED! behoeven gegevens in de gehele keten nog slechts eenmaal te worden ingevoerd, waardoor de kans op fouten sterk wordt verminderd. De drie besproken voordelen resulteren automatisch in het efficiencyvoordeel. Het slechts op een kantoorruimte huren groningen plaats in de keten invoeren van de gegevens, waardoor het aantal handelingen sterk wordt ingeperkt, leidt tot grote besparingen. 12.4.3 Besturingsintegratie Bij integratie op ‘besturingsniveau’ wordt op systematische wijze gebruikgemaakt van stuurinformatie uit andere schakels binnen de keten. Het doel van besturingsintegratie is om naast het realiseren van kostenvoordelen ook Besturingseen verbetering van het customer-serviceniveau te bereiken. Door koppe- integratie ling van de stuurinformatie tussen de schakels in de keten, kan de totale keten sneller en effectiever inspelen op ontwikkelingen aan de marktzijde.
Er zijn afspraken tussen Grolsch en Albert Heijn. Grolsch krijgt ten behoeve van de aansturing van zijn eigen processen de beschikking over de voorraadhoogte van Grolsch bier bij Albert Heijn. Verder kunnen samenwerkingsverbanden zoals co-makership kantoorruimte huren eindhoven en just in time vormen van ketenintegratie op besturingsniveau zijn.
12.4.4 Grondvormintegratie Bij grondvormintegratie wordt een gedeelte van de aansturende activiteiten bij een andere partij in de schakel gelegd. Dit betreft meer dan het uitbesteden van uitvoerende activiteiten. Het gaat hierbij om het overdragen van logistieke-planningstaken. Grondvormintegratie zien we bij een Duitse meubelketen, die met een leverancier een afspraak heeft gemaakt dat de voorraad in het magazijn van de klant op peil wordt gehouden door de leverancier. De fabrikant is daarmee verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van zijn producten binnen de ‘muren’ van zijn afnemer. Hetzelfde zien we bij het Medisch Centrum in Alkmaar. Hier is de bevoorrading van de operatiekamer uitbesteed aan een toeleverancier, inclusief de verantwoordelijkheid voor de interne distributie en beschikbaarheid daarvan. Op basis van de aanwezige voorraad en het verwachte verbruik beslist de leverancier wanneer en hoeveel hij aanvult.
12.4.5 Voordelen van elk van de vier vormen van ketenintegratie Samenvattend kan gesteld worden, dat zowel bij fysieke integratie als bij informatie-integratie het te realiseren voordeel voornamelijk een efficienter proces is en daarmee een verlaging van de kosten. In beide gevallen blijft het logistieke proces op zichzelf gelijk. De inspanningen concentreren zieh op het onderling afstemmen van de activiteiten op het uitvoerende niveau. Bij integratie op besturingsniveau en integratie op grondvormniveau is verbetering van de customer service het belangrijkst. Daarnaast levert deze vorm van integratie ook een verlaging van kosten op. Bij grondvormintegratie gaat de toeleverancier een duidelijk ander product leveren. De kantoorruimte huren den haag nadruk ligt bij deze vorm veel meer op: • vereenvoudiging van de grondvorm; • afstoting van niet-kernactiviteiten; • uitbesteding van logistieke besturingsfuncties aan bedrijven die hiervoor de juiste middelen hebben.
Het volgende stappenplan is tot stand gekomen vanuit de ervaringen van Centraal Boekhuis, Technische Unie en andere bedrijven die lid zijn van EVO (Eigen Vervoerders Organisatie).
Grondvormintegratie

Technologische ontwikkelingen

De vraag is echter hoe het publiek op deze technologische ontwikkelingen reageert. Privacy zal een belangrijk punt van discussie blijven. Onderzoek heeft uitgewezen dat er meer gevaren kleven aan het gebruik van deze technologie dan we in eerste instantie verwacht hadden. De in 2001 met veel
tamtam geopende winke! van Prada kantoorruimte huren leeuwarden in New York, die voor 40 miljoen dollar uitgerust was met RFID en intelligente spiegels, grijpt weer terug op oude technieken. Dat was een early adopter. Daar is veel van geleerd.
RFID heeft vele gezichten. Er vallen veel voor-en nadelen op te sommen. Het is echter een toepassing die telkens weer beoordeeld moet worden op de aspecten die gelden voor een bepaalde branche. RFID zal een belangrijke plaats als hulpmiddel in de logistieke keten gaan innemen.
TUSSENVRAAG 11.4 Bij welke soort kantoorruimte huren groningen retailketens zal de invoering van RFID vergelijkbaar zijn met die bij Selexyz? HE Agents en andere technieken
Agent technology Intelligent agents (IA)
Agents
Automatisch geleide voertuigen (AGV’s)
Wat kunnen intelligent agents doen voor de logistiek?
RFID is een zichtbare en vrij concrete technologie. Dat ligt bij de agent technology wel wat anders. Men spreekt in de literatuur ook over intelligent agents (IA). Eenvoudig gezegd is het een slim stukje software dat iets doet voor de gebruiker. We gaan in deze paragraaf nader in op intelligent agents. Een voorbeeld van intelligent agents is het via het internet boeken van een transport van een bedrijf in Rotterdam naar een klant in Amsterdam, dat automatisch wordt afgehandeld via een webrobot. Een nauwere definitie van een agent wordt hierna omschreven.
Agents kunnen worden gedefinieerd als autonome softwaremodules die zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Men kan er ook informatie mee verzamelen. Tevens kantoorruimte huren eindhoven kan de agent onderhandelen en/of reageren op gebeurtenissen. Dat kan plaatsvinden binnen een bestaand bedrijfssysteem of binnen een netwerk van bedrijfssystemen. Deze agents zijn in staat te identificeren, te optimaliseren en te anticiperen. Agents kunnen zelfs beschikken over een soort van lerend vermogen.
Op dit moment zijn intelligent agents veelal leuke speeltjes voor wetenschappers. Agents hebben zodoende een hoog sciencefictiongehalte. Het lijkt dat ze zieh gedragen als mensen. Dat staat in nauw contrast tot RFID. Er zijn namelijk nog maar weinig concrete toepassingen voor het gebruik van agent-technologie in de logistieke sector. De rol die agents nu speien in de logistieke systemen is vaak een voorgeprogrammeerde rol voor het uitvoeren van een deeltaak uit het proces. Daarnaast is er vaak een communicatieen een monitoringfunctie toegevoegd aan het takenpakket van de agent. In de logistiek is de toepassing veelbelovend, vooral als snel reageren belangrijker is dan het nemen van optimale (maar te late!) beslissingen. Onderzoek aan de Universiteit van Twente heeft laten zien dat intelligent agents goed kunnen worden ingezet bij het maken kantoorruimte huren den haag van de transportplanning van automatisch geleide voertuigen (AGV’s). Het ging daarbij om AGV’s die reden in een fictief ondergronds logistiek systeem, tussen de Aalsmeerse bloemenveiling en Schiphol. Elke transportorder kreeg daarbij zijn eigen virtuele agent, die een veiling organiseerde waarop de voertuigen mochten bieden. De order werd daarbij toegewezen aan het voertuig met het gunstigste aanbod, in dit geval de kortste rijafstand.

De verschillende verbetermethoden

Scania op zoek naar bottlenecks
Bij de Scania-vrachtwagenfabriek in Zwolle heeft men het gehele productieproces doorgelicht op bottlenecks. Ten eerste werden de stations in de productielijn getraceerd die een verhoging van het tempo in de weg standen. Per deelbewerking is nagegaan welke kantoor huren leeuwarden belemmeringen er waren en welke maatregelen er nodig waren om dat tempo te verhogen. Externe consultants werden er desgewenst bij gehaald om met geavanceerde technieken de doorstroom te vergroten. In andere gevallen bleek dat de lopende band onderbroken moest worden,
TUSSENVRAAG 10.6
omdat die een te starre situatie opleverde. De mensen in de lijn hadden kans gezien om door extra inzet een hoger tempo uit de lijn te halen dan met machines mogelijk bleek. Door het balanceren bleek het bij Scania mogelijk het productieproces stapsgewijze tot een maximaal tempo uit te bouwen. Met verhoudingsgewijs beperkte investeringen werd er een veel grotere opbrengst uit de productielijn kantoor huren groningen gehaald. In dit voorbeeld werd de in de openingscasus beoogde efficientie op een praktische manier nagestreefd en uitgewerkt.
Wat is het principiele verschil tussen de theory of constraints (TOC) en MRP en JIT? f!!E Keuze van een verbetermethode
Hoe kun je een goede keuze maken uit de verschillende verbetermethoden?
We geven tot besJuit van dit hoofdstuk een overzicht van de verschillen en overeenkomsten van de besproken verbetermethoden. Een keuze is niet eenvoudig te maken. Het hangt van verschillende factoren af. Als de organisatie nog weinig gedaan heeft aan verbetersituaties is het verstandig eerst eens orde op zaken te stellen. Kaizen is een methode die aJ in een vroeg stadium toegepast kan worden. Ook ISO is vaak eenvoudig uit te voeren. Daarmee kan vaak duidelijk worden gemaakt waar onvoJkomenheden in de kantoor huren eindhoven procedures zitten. We hebben de beJangrijkste aspecten van kaizen, Jean, agile, Six Sigma en TOC in figuur 10.11 weergegeven.
Uit figuur 10.11 blijkt dat er vooraJsnog weinig overeenkomsten bestaan tussen de verschillende methoden. De schijn bedriegt echter. Bij een nadere beschouwing zien we dezeJfde methoden op verschillende plaatsen terugkomen. Zo zien we 5S en de zeven verspillingen terug bij kaizen en Jean. Bij een nadere vergelijking tussen Jean en Six Sigma blijkt dat Jean gericht is op het weghalen van de verspillingen van een proces. Dat kan bijvoorbeeld een doorlooptijdverkorting voor levering aan klanten kantoor huren den haag inhouden. Bij Six Sigma ligt het accent meer op het terugdringen van de variatie. Dan komt het neer op het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid. In figuur 10.12 zien we tot welke verbeteringen dat kan leiden.

Belonen in plaats van straffen

Belonen in plaats van straffen Het gaat er niet om dat de medewerkers gepakt worden als er iets fout gaat. Het gaat erom de processen aan te pakken en die te verbeteren. Een fout verzwijgen is dus veel erger dan er een te maken. Medewerkers moeten niet bang zijn om de fouten te maken. Maar als men een fout maakt moeten we er allemaal van leren. Als er dan ook iets fout gaat, dan zal kantoor huren leeuwarden dat bij Japanse bedrijven breeduit gecommuniceerd worden. Bij productielijnen haalt men bijvoorbeeld de auto waar het misgegaan is uit de lijn. Dan wordt in een breed comite besproken wat de oorzaak is. Meestal volgen er twee soorten acties: een correctieve en een preventieve. De correctieve actie is bedoeld om het probleem ter plekke op te lassen. De preventieve is bedoeld om te voorkomen dat het ooit nog plaats gaat vinden.
Kijk op de werkvloer De tijd dat de werkvloer alleen voor de blauwe overalls is ligt achter ans. De witte boorden dienen zieh ook op operationeel vlak te bewegen, want daar kantoor huren groningen wordt het geld gegenereerd in de onderneming. ‘Terug naar de werkplek’ was een populaire serie op de tv. Daar zagen we dat directies vaak niet wisten wat er allemaal gebeurde. Dan is het ook niet goed mogelijk dat zo’n proces aangestuurd wordt vanuit de directiekamer. De afstand was letterlijk en figuurlijk te groot geworden. Nu beseft men dat het zinnig is te weten wat er leeft. Door van die situaties foto’s te nemen wordt vaak duidelijk waar het aan schort.
Werk met harde informatie Naast de reeds genoemde foto’s kan er nog veel meer vastgelegd worden. De bekende SMART-criteria zijn hier ook van toepassing: specifiek, meetbaar, SMART-criteria acceptabel, resultaatgedreven en tijdgericht. Een grafiek met metingen over het temperatuursverloop in een vrachtwagen zegt meer dan goederen die siecht ruikend worden afgeleverd.
10.2.2 Drie Mu’s Vanuit de vier standpunten in subparagraaf 10.2.l stelt Imai dat er in elke organisatie op drie aspecten moet worden geiet. Ze worden kantoor huren eindhoven ook wel de drie Mu’s genoemd: 1 Muda (voorkomen van verspilling); 2 Muri (optimale inspanning); 3 Mura (beperken afwijkingen).
We bespreken deze drie Mu’s en geven een aan de drie Mu’s gerelateerde checklist.
Voorkomen van verspilling (Muda) Een van de allerbelangrijkste zaken die we moeten onderkennen is het ontdekken van activiteiten die geen waarde toevoegen.
Verspilling (waste) is alles wat geen waarde toevoegt aan het product of de dienst in de ogen van onze klant. Het betreft activiteiten die eigenlijk geen nut hebben voor die klant. Dat geldt zowel voor interne als externe klanten. Door die verspilling uit het proces te verwijderen, wordt het voor de onderneming gemakkelijker om zieh te concentreren op de echte waardetoevoegende activiteiten. We moeten verspillingen dus voorkomen (Muda). Er zijn verschillende categorieen verspilling te onderkennen. De zeven kantoor huren den haag verspillingen werden oorspronkelijk beschreven door Taiichi Ohno. Hij was medewerker van automobielfabrikant Toyota in Japan. In een enigszins aangepaste vorm komt dat nu neer op de volgende zeven plus een verspillingen.

Dimensies in reverse logistics

Prestatie-indicatoren Als laatste element van het IRLC hebben we de prestatie-indicatoren Prestatiegenoemd. Evenals bij de voorwaartse logistiek is het ook bij reverse Iogisties indicatoren belangrijk om de prestaties te meten. De prestaties kunnen vergeleken kantoor huren leeuwarden worden met de planning, zodat ze eventueel bijgestuurd kunnen worden. ßovendien kunnen, door de prestaties te kwantifieeren, resultaten ziehtbaar worden gemaakt aan de klanten van de onderneming en kunnen de werknemers worden gemotiveerd. Zij worden zieh bewust van de situatie en zien dat hun inspanningen niet voor niets zijn geweest. De vraag die zieh voordoet is of de prestatie-indieatoren uit de produetie- en kantoor huren groningen distributielogistiek al dan niet in gewijzigde vorm kunnen worden toegepast bij reverse logistics.
Willen de reeyclables met nieuwe produeten en materialen kunnen eoneurreren, dan dienen de prestaties met betrekking tot prijs en kwaliteit vergelijkbaar te zijn. Dit betekent dat dezelfde prestatie-indieatoren moeten worden toegepast, waarbij tevens de normen met betrekking tot het hergebruikte produet niet te veel mogen afwijken van de normen voor nieuwe produeten.
Conclusie: op basis van voorgaande omsehrijving zijn wij van mening dat het Iogistieke eoneept onverkort toepasbaar is op reverse logisties.
TUSSENVRAAG 9.3 Welke problemen kantoor huren eindhoven kunnen ontstaan als de bareode van gebruikte produeten of onderdelen van produeten niet meer leesbaar/verminkt is?
Volgens De Brito (2003) zijn er vijfversehillende vragen die gesteld kunnen worden bij reverse logistics: • Waarom wordt er iets geretourneerd? (klantperspeetief): de mogelijke redenen waarom een klant iets retourneert. • Waarom wordt er iets ontvangen? (bedrijfsperspeetief): de oorzaken waarom bedrijven zieh bezighouden met reverse logisties. • Wat wordt er geretourneerd: welke produetkarakteristieken en produettypen bezitten de retourprodueten?
• Hoe wordt er waarde gecreeerd aan de geretourneerde kantoor huren den haag producten: de processen en mogelijkheden voor reverse logistics? • Wie zijn er bij de verschillende retourstromen betrokken: welke actoren en wat zijn hun functies?

Labour Management

Een WMS zorgt voor een optimaal pickingproces. Zo kunnen productie- en verkooporders gegroepeerd naar de geografische locatie van een klant of productievestiging worden behandeld en kunnen bulkpicklijsten worden gegenereerd die maximale efficiency garanderen. Als bij een uitslag een opgegeven locatie onverhoopt toch niet de juiste artikelen blijkt te bevatten, dan wordt deze locatie automatisch aangemerkt voor de eerstvolgende verzamelronde. Ondertussen genereert het WMS een nieuwe pickopdracht. Moeten artikelen worden omgepakt of samengevoegd voordat ze het magazijn verlaten, dan wordt dat op de paklijsten aangegeven. Daarbij wordt rekening gehouden met de ideale volgorde. Als de artikelen eenmaal zijn omgepakt of samengevoegd, dan komt er automatisch een nieuwe opdracht kantoor huren leeuwarden voor transport naar de expeditieruimte.
Taakverdeling magazijnmedewerkers Voor het aansturen van de magazijnmedewerkers en voor het plannen en evalueren van de verrichtingen biedt een WMS veel mogelijkheden.
Natuurlijk kunnen concrete opdrachten worden verdeeld over de medewerkers die voor een bepaalde locatiegroep ofvoor een bepaald werkgebied verantwoordelijk zijn. Bij het verdelen van de taken kunnen vooraf al prioriteiten worden toegekend, zodat de activiteiten met de hoogste prioriteit ook als eerste worden uitgevoerd. Van iedere uitgevoerde opdracht wordt vastgelegd door wie hij werd uitgevoerd en of de opdracht succesvol is afgerond. Als er bovendien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden kantoor huren groningen om met barcodering te werken, wordt automatisch het tijdstip waarop de opdracht werd uitgevoerd ende tijd die daaraan werd besteed, geregistreerd. Een WMS biedt uitstekende hulpmiddelen bij het plannen van activiteiten. Op basis van verwachte inkooporders, productieorders, verkooporders en herbevoorradingen maakt het systeem verschillende overzichten van de bezetting van diverse medewerkers. Vergelijkingen van planningen met de gerealiseerde werkzaamheden bieden per medewerker, per artikel(groep) of per order een schat aan informatie.
Samengevat kan worden gezegd kantoor huren eindhoven dat WMS-pakketten in het algemeen de volgende hoofdfunctionaliteiten bezitten: • Het ondersteunen en aansturen van de fysieke activiteiten: de ontvangst van goederen, inslag, de opslag (locatiebeheer) ende uitslag; dit geldt zowel voor de mensen als de middelen. • Het plannen en optimaliseren van de activiteiten en beschikbare capaciteit; voorbeelden hiervan zijn Pareto-analyse, value added logistics, docktoewijzing en het berekenen van de benodigde capaciteit voor het orderpicken. • Het genereren van managementinformatie voor voorraadadministratie en -beheer. • Het ondersteunen van activiteiten op het gebied van productie, facturering, expeditie en douane. • Koppelingsmogelijkheden met andere geautomatiseerde systemen, zowel intern kantoor huren den haag als extern, zoals financiele pakketten en transportmanagementsystemen.
TUSSENVRAAG 8.11 Labour Management is een belangrijke activiteit binnen WMS. Maar betekent dit dat een WMS niet kan worden toegepast in een volledig automatisch/gemechaniseerd magazijn?

LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN

De fysieke voortgang van het product door het magazijn is eveneens athankelijk van de volgorde van bewerkingen en handelingen. Het zijn daarom ook de bewerkingen als functie van hun volgorde die in dit kader relevant zijn. • Steunverlenende diensten. Een aantal kantoor huren leeuwarden serviceafdelingen verschaft steunverlenende diensten. In zeker opzicht bepalen deze hulpdiensten de gang van zaken in het magazijn, want zonder deze ondersteuning zouden apparatuur en personeel niet naar behoren kunnen functioneren. Steunverlenende diensten zijn bijvoorbeeld: de energievoorzieningen, de hulpafdelingen en overige aanverwante activiteiten of functies die beschikbaar moeten zijn om het doelmatig functioneren van het magazijn mogelijk te maken. Deze diensten omvatten onderhoud, reparatie, gereedschappenmagazijn, toiletten, kleedruimten, kantine, EHBO, zijwissel- en rangeerspoor, ontvangststations, pakkerij kantoor huren groningen en expeditie en vaak een centrale ruimte voor binnenkomend en uitgaand goederenverkeer. Almet al nemen de steunverlenende diensten maar al te vaak meer ruimte in beslag dan het magazijn zelf. Daarom moet voldoende aandacht aan deze diensten worden besteed. • Tijd. Een ander basiselement van de sleutel tot het oplossen van lay-out problemen is de factor tijd. Tijd be’invloedt alle vier overige elementen. Tijd Bij ‘tijd’ moet men ook denken aan het tijdstip waarop de producten zullen worden verwerkt. Met andere woorden: hebben de plannen betrekking op de huidige goederenstroom, de goederenstromen van volgend jaar of misschien op die van pas kantoor huren eindhoven over tien of vijftien jaar? Hetzelfde kan worden gezegd over hoeveelheden. Wordt de lay-out gebaseerd op de hoeveelheden die dit jaar nodig zijn, of op een voorspelling voor twee, vijf of tien jaar vooruit? Ook bij het bepalen van de volgorde van de bewerkingen en handelingen zal het primaire element tijd nodig zijn voor het op elkaar afstemmen van bewerkingen en handelingen, apparatuur en personeel. Zelfs bij de
steunverlenende diensten is de tijd van belang, want de kantoor huren den haag afstand tussen deze diensten en bepaalde andere activiteiten zal gedeeltelijk worden bepaald door de tijd die het personeel nodig zal hebben om zieh van de ene plaats naar de andere te begeven.

De globale keuze van een vestigingsplaats

In Nederland wordt het gridmodel vaak toegepast als hulpmiddel bij de globale keuze van een vestigingsplaats voor een nieuw distributiecentrum. Maar het kan ook voor de locatie van een brandweerkazerne als we de brandrisico’s van alle objecten in de omgeving kennen. Onderzoek kantoor huren leeuwarden ten behoeve van drie samenwerkende vervoerscentra heeft uitgewezen dat een besparing van 10% op de totale transportkosten kon worden gerealiseerd indien centralisatie zou plaatsvinden op de zwaartepuntlocatie. Met nadruk wijzen we erop dat ook veel andere variabelen een rol speien bij de keuze van een definitieve vestigingsplaats. Zander compleet te willen zijn, noemenwe: de situatie op de lokale arbeidsmarkt; de situatie op de lokale woningmarkt; eisen en wensen van medewerkers in het geval van overplaatsing; de kantoor huren groningen aanwezigheid van lokale of regionale toeleveranciers; de sociale en culturele infrastructuur (schalen, theater enzovoort); lokale financieringsmogelijkheden en investeringspremies; de natuurlijke gesteldheid van bouwterreinen en/of de beschikbaarheid van bestaande gebouwen; de verkeersinfrastructuur, aansluiting op spoor-, water-, weg- en luchtvaartverbindingen; milieuaspecten.
Bij de afweging van alle bij de uiteindelijke locatiebeslissing te betrekken factoren, kan men onder andere gebruikmaken van de gewogenfactorscoremethode; zie Van Goor e.a. (2005).
TUSSENVRAAG 8.1 In de openingscasus kantoor huren eindhoven wordt gesproken over het WMS-systeem van een logistiek dienstverlener. In hoeverre verschilt zo’n systeem tussen een verlader en een dienstverlener?
Muther (1979) staat bekend als de geestelijk vader van twee nog steeds veelvuldig toegepaste methoden, te weten de systematische lay-outplanning (SLP) en de systematische handlinganalyse (SHA). SHA heeft betrekking op de opsporing van mogelijkheden tot verbetering van de kantoor huren den haag bewegingen van goederenstromen binnen een bestaande lay-out. SLP is met name gericht op situaties waarin een nieuwe lay-out van een bestaande of nieuwe ruimte ontworpen moet worden. Beide methodieken zijn toepasbaar in productiehallen, magazijnen, kantoren, ziekenhuizen enzovoort.

Value added logistics (VAL)

Financiele voordelen Uitbesteding kan de financiele ratio’s be”invloeden: dezelfde omzet met minder mensen betekent een hagere omzet per werknemer, en uitbesteden van voertuigen en gebouwen zal de balans verkarten en het rendement op eigen vermogen doen groeien.
Ad 4 Vaste kosten variabel maken Veel ondernemingen hebben nauwelijks inzicht in de werkelijke logistieke kosten; veel kosten zijn verborgen in kostensoorten die niet direct met logistieke handelingen te maken hebben. Veel logistiek dienstverleners werken met een open kantoor huren leeuwarden calculatiesysteem dat laat zien welke kosten voor elke handeling gemaakt worden. Hierdoor worden de vaste kosten variabel gemaakt; men betaalt voor wat men nodig heeft. Op deze wijze worden de werkelijke kosten zichtbaar en kunnen ze op eenvoudige wijze in de calculatie meegenomen worden.
Ad 5 Lagere investeringen Door het logistieke proces niet zelf meer uit te voeren kunnen investeringen in ICT lager uitvallen. In de praktijk blijkt dat beperkte aanpassingen in de eigen software moeten plaatsvinden en dat interfaces met de automatisering van de logistiek dienstverlener kantoor huren groningen moeten worden gerealiseerd om een effectieve uitbesteding mogelijk te maken. Door gebruik te maken van pieken en dalen van andere ondernemingen, levert uitbesteding in een public warehouse synergie op in het gebruiken van magazijnruimte. De logistiek dienstverlener weet beter om te gaan met seizoensgevoelige producten. Er zijn dus geen investeringen in overcapaciteit nodig. Ad 6 Hagere logistieke kwaliteit Uitbesteden betekent gebruikmaken van de deskundigheid van de logistiek dienstverlener. Ad 7 Minder groot afbreukrisico Ondernemen is risico’s nemen. Risico’s moeten echter beheersbaar worden gemaakt. Als logistiek niet tot de kernactiviteiten behoort, dan schept uitbesteding meer zekerheid. De operationele en financiele risico’s worden kantoor huren eindhoven bij de logistiek dienstverlener neergelegd.
7.4.2 Toegevoegde waarde door de logistiek dienstverlener Bij uitbesteden is het de logistiek dienstverlener die zorg draagt voor het toevoegen van waarde aan een product. Door Nederland Distributieland (NDL) wordt in dit verband veelvuldig gesproken over value added logistics (VAL). Voortbouwend op het transformatiebegrip uit de inleiding, definieren wij toegevoegde waarde (value added) als ‘de meerwaarde, die een product krijgt in een logistieke keten als gevolg van transformaties naar vorm, plaats en tijd’. De kantoor huren den haag toegevoegde waarde kan verkregen worden door het verrichten van fysieke handelingen, maar ook door het vervullen van de informatiefunctie. In tabel 7.5 geven we enige voorbeelden van beide functies.