In extreme vorm

Normaal gesproken is het niet moeilijk, aangenaam zelfs, om tijdens het wandelen na te denken, maar in extreme vorm moeten deze activiteiten vechten voor de beperkte middelen van Systeem 2. U kunt dit met een eenvoudig experiment zelf ontdekken. Ga wandelen met een vriend en vraag hem om in zijn hoofd 23 met 78 te vermenigvuldigen, en wel direct. De kans flexplek huren leeuwarden is groot dat hij stil zal gaan staan. Mijn eigen ervaring is dat ik tijdens het wandelen kan nadenken, maar niet als de belasting op het kortetermijngeheugen te groot wordt. Als ik snel een ingewikkelde argumentatie moet bedenken, sta ik liever stil, en zit ik liever dan dat ik sta. Uiteraard vereisen niet alle vormen van langzaam denken dergelijke concentratie en bedachtzame berekeningen – mijn beste ideeën kreeg ik tijdens mijn ontspannende wandelingen met Amos. Door sneller te gaan lopen dan mijn gebruikelijke wandeltempo wordt de ervaring geheel anders, aangezien de overstap op een sneller tempo
48 Deel 1 – Twee systemen
mijn vermogen om samenhangende gedachten te vormen aanzienlijk beperkt. Als ik sneller ga lopen, wordt mijn aandacht verlegd naar de loopervaring zelf en het onderhouden van het hogere tempo. Mijn vermogen om een bepaalde gedachtegang tot een goed flexplek huren groningen einde te brengen, wordt navenant minder. Op mijn hoogst mogelijke wandeltempo, ongeveer negen minuten per kilometer, probeer ik zelfs niet meer aan andere dingen te denken. Behalve de fysieke inspanning van het zo snel mogelijk voortbewegen van mijn lichaam moet ik cognitieve inspanning verrichten om de neiging tot vertragen te weerstaan. Zelfbeheersing en weloverwogen gedachten putten blijkbaar uit dezelfde (beperkte) bron. Het onderhouden van een coherente gedachtegang en incidentele inspannende gedachten flexplek huren eindhoven omvat voor de meesten van ons dikwijls ook enige zelfbeheersing. Hoewel ik hier geen systematisch onderzoek naar heb gedaan, vermoed ik dat frequente afwisseling van taken en snelle mentale processen niet direct plezierig zijn en dat mensen ze indien mogelijk proberen te vermijden. Dit is waarom de wet van de minste weerstand een wet is geworden. Zelfs zonder tijdsdruk vereist een samenhangende gedachtegang discipline. Als u zou zien flexplek huren den haag hoe vaak ik tijdens mijn werk e-mailberichten lees of naar de koelkast loop, zou u de indruk krijgen dat ik werkvermijdend gedrag vertoon en concluderen dat werk meer zelfbeheersing vereist dan we dikwijls kunnen oproepen.

Direct een exact antwoord klaar

U heeft niet direct een exact antwoord klaar en u bent u bewust van uw keuze om de som wel of niet op te lossen. Als u de som nog niet hebt opgelost, kunt u dit nu alsnog doen, in elk geval deels.

U ervaart nu langzaam denken en doorloopt een reeks van stappen. Allereerst flexplek huren leeuwarden moet u uit uw geheugen het cognitieve programma voor ver­menigvuldigen opdiepen, destijds op school geleerd, en op de som toepas­sen. De berekening verloopt niet al te gemakkelijk. U moet bepaalde gegevens in uw geheugen opslaan, omdat u moet bijhouden waar u bent in de berekening en wat u nog moet doen, en tegelijkertijd moet u be­paalde tussenuitkomsten onthouden. Het proces is een mentale taak: weloverwogen, inspannend en ordelijk – kenmerken van langzaam den­ken. De berekening flexplek huren groningen vindt niet alleen in uw hersenen plaats, ook uw li­chaam doet mee. Uw spieren spannen zich iets aan, uw bloeddruk stijgt en uw hartslag loopt op. Als iemand u nauwlettend in de gaten houdt, zal hij zien dat uw pupillen groter worden. Zodra u de juiste uitkomst (408 overigens) hebt gevonden of uw poging hebt gestaakt, krijgen uw pupillen weer hun normale omvang.

 

Twee systemen

Psychologen zijn al enkele tientallen jaren zeer geïnteresseerd in deze twee manieren van denken: de manier die wordt opgeroepen door de foto van de boze vrouw en de manier die we voor het vermenigvuldigingsprobleem gebruiken. Er worden diverse namen voor deze flexplek huren eindhoven manieren van denken gebruikt.1 Ikzelf kies voor de termen die bedacht zijn door de psychologen Keith Stanovich en Richard West: Systeem 1 en Systeem 2.

•      Systeem 1 werkt automatisch en snel, met weinig of geen inspanning en geen gevoel van controle.

•      Systeem 2 omvat bewuste aandacht voor de mentale inspanningen die worden verricht, waaronder ingewikkelde berekeningen. De werking van Systeem 2 wordt vaak gekoppeld aan de subjectieve ervaring van handelingsvermogen, keuze en concentratie.1

De termen flexplek huren den haag Systeem 1 en Systeem 2 worden veel gebruikt in de psycholo­gie, maar ik zal in dit boek een stapje verdergaan. Zie dit boek als een psychologisch verhaal met twee hoofdpersonen.

Mensen voelen zich vooral aangetrokken tot Systeem 2, het bewuste, rationele zelf dat meningen heeft, keuzen maakt en nadenkt over wat te doen en wat te denken. Hoewel Systeem 2 onze voorkeur heeft.

Posttransactie-elementen

Posttransactie-elementen De service na de transactie blijkt vooral uit het optreden van de producent bij defecten en problemen. Hoe snel, tegen welke kosten en met welke kwaliteit worden defecten en problemen verholpen? Ook de wijze waarop de afhandeling van flexplek huren leeuwarden retouren plaatsvindt, bepaalt het serviceniveau. Bij alle drie de elementen geldt dat de prestatie van de onderneming hard gemaakt moet worden. Dit kan door een prestatie-indicator (PI) te berekenen, bijvoorbeeld betrouwbaarheid van leveren: 93% van de orderregels wordt afgeleverd in de toegezegde leverweek; voor de factor bereikbaarheid: 90% van de inkomende telefoongesprekken wordt binnen 10 seconden opgenomen.
TUSSENVRAAG 2.12 Welke inhoud moeten de drie elementen van customer service hebben bij het aankoopproces van een nieuwe geluidsinstallatie? .n Van elektronisch bestellen naar slim leveren
\ \!elke inuloed hee.fi e-business op flexplek huren groningen de logistiek?
E-business kan worden omschreven als het elektronisch uitvoeren van transacties met behulp van moderne informatietechnologie. Op zieh is dat niet nieuw. Want electronic data interchange (EDI) maakt het ondernemingen al jarenlang mogelijk om op elektronische wijze order, vrachtbrieven, facturen enzovoort uit te wisselen. Maar voor ED! zijn er veel afspraken nodig over de standaardisatie van berichten. Daarmee is ED! weinig flexibel. Het gebruik van internet is wel voor iedereen toegankelijk en flexibel genoeg am zowel binnen de organisatie (intranet) als tussen ondernemingen (extranet) te functioneren. Een brede omschrijving van e-business is die van Donkersloot en Van Geest (2001):
‘E-business is de toepassing van nieuwe flexplek huren eindhoven technologie die de waardeketens tussen bedrijven en consumenten en tussen bedrijven onderling verbindt en transparant maakt, zodat service verbeterd, kosten verlaagd en nieuwe marktkanalen geopend kunnen worden, en waardoor de concurrentieverhoudingen een transformatie zullen ondergaan:
In deze omschrijving wordt voortgeborduurd op het begrip waardeketen, zoals het door Porter ( 1985) is ge’introduceerd. Naast het verbeteren flexplek huren den haag van de marktpositie blijkt kostenbesparing een belangrijke reden te zijn voor ondernemingen om aan e-business te gaan doen. In figuur 2.13 worden deze motieven weergegeven. Het blijkt dat kostenbesparing de belangrijkste reden is voor e-business.

Producten ontwerpen en vermarkten

Producten ontwerpen en vermarkten
Hoe kunnen we reeds vanafh et produc/onlwerp uandacht schenken aan marketing en !ogistiek?
Marktinstrumenten kunnen het gedrag van flexplek huren leeuwarden afnemers belnvloeden. In deze paragraafbehandelen we het product- en assortimentsbeleid.
2.3.1 Productlevenscyclus Een product kan men vanuit technisch ofvanuit economisch gezichtspunt bekijken. Technisch gezien ontstaat een eindproduct door de combinatie van een aantal grond- en hulpstoffen tot een geheel. Vanuit economisch of marketinggezichtspunt moet een product echter worden opgevat als een verzameling eigenschappen waarmee een afnemer in staat is zijn behoeften te bevredigen. Het nut dat een consument ontleent aan het bezit of gebruik van een product flexplek huren groningen wordt dan ook bepaald door het nut dat hij aan de eigenschappen van dat product kan ontlenen. Vandaar dat het product- en assortimentsbeleid van een onderneming kan worden opgevat als het totaal van overwegingen die ertoe leiden het product (de producten) zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van flexplek huren eindhoven huidige en potentiele afnemers, rekening houdend met de doelstellingen van de onderneming. Productbeslissingen verschillen naarmate men te maken heeft met bestaande producten of nieuwe producten. De problematiek van bestaande
producten kan het beste worden geYllustreerd met behulp van de zogenoemde productlevenscyclus (PLC) van een product. Elk product flexplek huren den haag heeft een eindige levensduur, die in vijf fasen kan worden onderverdeeld. De fasen introductie, groei, rijping, verzadiging en verval vormen gezamenlijk de productlevenscyclus. In figuur 2.4 worden deze fasen weergegeven.

Mars lanceert Green Order

Mars lanceert Green Order voor minder C02
De CO[uitstoot vermelden op de vrachtbrief. Dat moet de afnemers van Mars Nederland bewuster maken van hun bestelgedrag. Het concept ‘Green Order’ betekent slimmer bestellen, een ander afleverpatroon en minder vrachtwagenbewegingen door kantoorruimte huren leeuwarden gecombineerde ritten. Vooral als meer bedrijven ermee aan de slag gaan en dit als standaard beschouwen, wordt het gewenste effect bereikt.
De klant bewuster maken Frans van den Boomen, manager outbound logistics bij Mars Nederland legt uit hoe. Mars is onderdeel van Masterfoods. ‘De C02-doelstellingen worden door de accountmanager bij de afnemers op tafel gelegd en bespreekbaar gemaakt. Gekeken kantoorruimte huren groningen wordt naar de bestelgroottes, de voorraadhoogtes en het aantal truckbewegingen. We maken de C02uitstoot, die gepaard gaat met het uitvoeren van de orders, meetbaar en melden dit op de pakbon. Het moet de klant bewuster maken en samenwerking met andere afnemers in de hand werken. We willen bedrijven met dit concept inspireren om dit op te pakken en bijvoorbeeld leveringen met andere kantoorruimte huren eindhoven afnemers te gaan combineren.’
Sociaa/ innoveren Dit concept moet volgens de foodproducent slagen door sociaal innoveren en niet door dure technische investeringen. Door het slim te vermarkten, moet het zieh als een olievlek gaan verspreiden. Capgemini Consulting gaat daarvoor zorgen en maakt de blauwdruk. ‘De C02 per bestelling wordt uitgerekend aan de hand van het volume in gewicht en de kantoorruimte huren den haag afstand die het aflegt’, legt Bram van Schijndel van Capgemini uit. ‘Door dit te standaardiseren wordt het concept zuiver gehouden en kan het wereldwijd worden opgepakt.

Het geheim van de bevrijding

Het proces van modernisering dat zieh in Europa vanaf de 14e eeuw voltrok, betekende v66r alles een breuk met de voorafgaande statische maatschappijstructuren. ‘In tegenstelling tot alle voorafgaande samenlevingen wordt de moderne maatschappij gekenmerkt kantoorruimte huren leeuwarden door het feit dat, althans in principe, de sociale identiteit voorafgaat aan de handeling; niet meer: “ik maak wat ik ben”, maar: “ik ben wat ik maak”.’ Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor een streven naar vergroting van de rationaliteit in de wijze waarop de mens zijn brood verdient. En omdat economische doelmatigheid alleen kan worden gerealiseerd door vrije en gelijke mensen, volgden de geloofspunten van onze kantoorruimte huren groningen maatschappelijke orde – samengevat: liberte, egalite, fraternite-als vanzelf in de loop der geschiedenis. Zo heeft de mens zieh bevrijd door zijn werk. ‘Werk is niet alleen een activiteit die maatschappelijk wordt gewaardeerd, maar die, meer dan wat ook, het individu verbindt met de werkelijkheid die hem omringt. De politiek, de kunst, het verenigingsleven of de sport kunnen niet een vergelijkbare solide basis bieden aan het zelfbeeld van het individu. Aan ons werk ontlenen we onze identiteit, omdat het synoniem is met maatschappelijke inspanning en zelfbeperking en ons daarmee in staat stelt betrekkingen te onderhouden met anderen.’ Werk is een sociale relatie die ons in staat stelt activiteiten uit te voeren die zijn gericht op de vervulling van de behoeften kantoorruimte huren eindhoven van anderen in ruil voor een geldelijk beloning. Geld, zo leerde de Duitse filosoof Simmel, 22 is de abstracte formule die betekenis toekent aan zaken in vergelijking tot andere, en
daarmee mensen bevrijdt. ‘Het geheim van deze bevrijding is dat geld ons onafhankelijk maakt van de meerderheid van de mensen, omdat het het praktische belang beperkt van de banden die ons hechten aan een persoon of een groep. Door middel van geld kunnen we kantoorruimte huren den haag beschikken over de diensten van individuen die ons onverschillig laten, en aan wie we niets verschuldigd zijn zodra de transactie is betaald. Geld schept betrekkingen, maar laat de mens daarbuiten.’

De onderlinge solidariteit

Gerelateerde afbeelding

De staat kon de onderlinge solidariteit van zijn burgers mobiliseren omdat in die tijd, volgens Ricardo’s analyse, de mobiliteit van het kapitaal beperkt kantoorruimte huren leeuwarden bleef tot de landsgrenzen. Daarmee bleef de economische activiteit binnen de landsgrenzen en kon de opbrengst daarvan worden verdeeld onder de burgers, rijk en arm, die samen de natie vormden. In de mondiale economie voltrekt het economisch proces zieh steeds meer in cyberspace en zijn de sociale kantoorruimte huren groningen tegenstellingen mondiaal geworden. Een internationaal herverdelingssysteem kan niet bestaan, omdat het niet kan worden gebaseerd op een onderliggend stelsel van wederzijdse rechten en plichten. Een mondiale solidariteit bestaat niet, want solidair zijn met iedereen is hetzelfde als solidair zijn met niemand. Als gevolg van de globalisering brokkelt de macht van de staat af, stelt Castells vast, voorbijgesneld door de mondiale stromen aan kapitaal, goederen, diensten, technologie, communicatie en informatie. ‘De beleidsruimte voor overheden is in de jaren negentig drastisch ingeperkt. Hun begrotingspolitiek is ingeklemd tussen automatische kantoorruimte huren eindhoven aanspraken van de burgers uit het verleden en de hoge mobiliteit van het kapitaal in het heden.’7 Begrotingstekorten zijn het gevolg, voor de financiering waarvan regeringen steeds meer afhankelijk worden van de internationale financiele markten. In de periode 1980-1993 is het aandeel in het nationaal inkomen van de buitenlandse staatsschuld van de Verenigde Staten meer dan verdubbeld; in het geval van Duitsland meer kantoorruimte huren den haag dan vervijfvoudigd. Het land waar de verzorgingsstaat is ‘uitgevonden’, worstelt nu het meest met de aanpassing van het stelsel aan de realiteit van de global economy.

Een gouden greep

Dat kon alleen door iets slimmers te bedenken. De delen van een vliegtuigromp werden aan elkaar bevestigd met klinknagels. Fokker is toen echter gaan pionieren met het lijmen van metalen. Lijmen is eigenlijk een armeluisoplossing. Maar het bleek een gouden greep te zijn, want door het ontbreken van klinknagels trad aanzienlijk minder slijtage op. De F-27 vliegt nog steeds, vooral in landen in de derde wereld. En Nederland heeft aan deze uit nood kantoorruimte huren leeuwarden geboren oplossing tot op de dag van vandaag een mondiale voorsprong op het gebied van lijmtechnologie te danken. Aan het begin van de jaren tachtig deed zieh een nieuw probleem voor in de luchtvaartindustrie, vertelt Jan Willem Gunnink. Hij was aan de TU Delft betrokken bij de eerste onderzoeken naar Glare en is nu directeur van het FMLC, een center of exce//ence op het terrein van laminaattechnieken.Vliegtuigen gaan steeds kantoorruimte huren groningen langer mee, ze blijven tegenwoordig wel meer dan dertig jaar in de lucht.AI die tijd staat een vliegtuigromp bloot aan gigantische druk- en trekspanningen en temperatuurverschillen. Daardoor ontstaan scheurtjes in het materiaal die steeds groter worden -tot de scheur zo lang is dat de constructie breekt. ‘We zaten op de rand van wat je met de bestaande vliegtuigmaterialen kon doen’, aldus Gunnink.’Hoe kon je de levensduur verlengen?’ Het basisidee was om het aluminium te versterken met vezels, die de scheuren opvangen. ‘Dat houdt in dat je er voldoende vezels in moet stoppen, de dikte van de aluminiumplaat moet varieren en ook de kantoorruimte huren eindhoven lijmsoort. Dat is een proces van voortdurend optimaliseren om de juiste onderlinge verhouding tussen die drie variabelen te vinden. ‘Hoe doe je dat? Door eindeloze vermoeiingsproeven, waarbij je kijkt naar de scheurgroei van de proefstukken. Een student zet ’s avonds de vermoeiingsbank aan en de volgende ochtend is het proefstuk kapot. Maar op een gegeven moment is ’s morgens het proefstuk nog bezig. Dan heb je een optimum bereikt.’ Tot 1988 speelde het project zieh vrijwel geheel af binnen de TU Delft. Er waren gemiddeld zo’n twintig studenten per jaar bij betrokken, plus vier man wetenschappelijke staf en vier man ondersteunend kantoorruimte huren den haag personeel. Dat aantal groeide in de loop van de tijd tot vijftig studenten en zes man wetenschappelijk personeel. ‘Voor een universiteit zijn dat gigantische aantallen.’

De utopie

Achter het neotayloristische werk gaat een obsessie schuil met het meetbaar maken van inputs, outputs en prestaties. Taylor’s stopwatch en de moderne informatietechnologie vormen de perfecte combinatie voor de beheersing van het hedendaagse dienstverleningsproces.
Achter dit alles gaat een kantoorruimte huren leeuwarden obsessie schuil met het meetbaar maken van inputs, outputs en prestaties. Taylors stopwatch ende moderne informatietechnologie vormen de perfecte combinatie voor de beheersing van het hedendaagse dienstverleningsproces. Eenvoudige dienstverlenende taken worden direct zichtbaar gemaakt door de informatietechnologie. Zo valt in het callcenter exact bij te houden hoeveel gesprekken een operator in een uur heeft gevoerd en hoe lang deze hebben geduurd. Voor het meten van de effectiviteit van samengestelde activiteiten zijn methoden kantoorruimte huren groningen als benchmarking en 360°-beoordeling ontwikkeld. Dat lijkt allemaal sprekend op het industriele model. ‘De geest van Taylor, die inmiddels hecht is verankerd in de diernstverlenende activiteiten, lijkt weinig in overeenstemming te zijn met concepten als de kennissamenleving en het idee van levenslang leren’, concluderen de onderzoekers .
Waarom wijkt de praktijk nog kantoorruimte huren groningen zo veel af van de utopie die de futurologen ons hebben geschilderd? De nieuwe technologie bergt de belofte in zieh van een hoge economische groei.
‘Om deze voordelen te realiseren is het echter essentieel dat ondernemingen hun organisatiestructuur aanpassen, dat vaardigheden worden opgewaardeerd in overeenstemming met de veranderende eisen van de arbeidsmarkt en individuele werknemers worden gemotiveerd om de nieuwe kansen te grijpen’, stelt een onderzoeksrapport van de OES0.4 Techniek op zichzelfbetekent niets. De echte kantoorruimte huren den haag economische effecten ontstaan pas als de organisatie ende wijze waarop mensen werken zijn aangepast aan de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt.

Weinig productiviteitsgroei

Deze conclusie doortrekkend, zou een land als Nederland, dat nauwelijks computerindustrie binnen zijn grenzen heeft, weinig productiviteitsgroei kennen -zoals het CBS ons ook vertelt. De meeste economen gaan er echter van uit dat de statistiek de verkeerde dingen meet. De bestaande meetmethoden zijn uitstekend geschikt om de toegevoegde waarde ( en daarmee de productiviteit) te meten kantoorruimte huren leeuwarden in de industrie. Maar inmiddels verdienen we ons brood grotendeels in de dienstensector. Moet je dan zeggen dat we steeds minder weten van een steeds groter deel van de economie?
‘Ja, het aandeel van de economie waar de productiviteit goed meetbaar is wordt kleiner’, aldus Bartelsman. ‘Wat betreft de dienstensector kan je vragen stellen bij de meting. Je ziet bijvoorbeeld dat de productiviteit van computerservicebureaus niet snel groeit. Maar nieuwe bedrijven winnen wel snel marktaandeel. Waarom zou dat zo zijn als ze niet productief zijn, gemeten in kantoorruimte huren groningen termen van waarde en prijs?’ Het probleem is dat het effect van de inzet van ICT cruciaal samenhangt met organisatorische veranderingen in een bedrijf. ‘Computers op zichzelf doen niets. Pas als je de daarbijbehorende organisatorische veranderingen invoert, krijg je de winst. ‘We verwachten dat de productiviteitsgroei in de Verenigde Staten de komende tijd hoger zal zijn, naarmate bedrijven beter kantoorruimte huren eindhoven leren de nieuwe techniek te hanteren. Je ziet bijvoorbeeld dat een supermarktconcern als Walmart marktaandeel wint en K-mart verliest. Walmart wint omdat het heel goed is in het vinden van een goede afstemming van locatie en productmix. Ze hebben vijfduizend winkels. Op het hoofdkantoor bekijken analisten dagelijks waar wat verkocht wordt, naar demografische samenstelling, naar inkomens … Daar schuiven ze mee. Ze openen kantoorruimte huren den haag nieuwe winkels, maar sluiten ze net zo gemakkelijk. Voor dat soort analyses gebruiken ze computers – niet om goederen te bestellen, dat deden ze allang. Ze zetten nu in op slimmere groei.’