De Hoge Raad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Hoge Raad fungeert primair als cassatierechter van vonnissen van andere rechters. In uitzonderlijke gevallen functioneert de Hoge Raad als rechter in eerste aanleg, met name bij strafbare feiten gepleegd door ministers, staatssecretarissen en leden van de flexplek huren leeuwarden Staten-Generaal. Anders dan bij hoger beroep wordt bij cassatie niet onderzocht of de feiten waarop de vonnissen zijn gebaseerd juist zijn, maar wordt uitsluitend beoordeeld of het recht juist is toegepast op de vaststaande feiten.
Administratieve rechter Naast civiele en strafrechters zijn in verschillende wetten speciale rechters aangewezen ter berechting van bepaalde soorten geschillen tussen overheid en burgers. Dit zijn de zogenoemde administratieve rechters. Per categorie geschil is gewoonlijk een administratiefrechtelijke instantie in het leven geroepen. In bepaalde gevallen heeft de wetgever de flexplek huren groningen beslissing van administratiefrechtelijke geschillen opgedragen aan de gewone (civiele) rechter. Zo zijn bij de rechtbanken aparte afdelingen (kamers) ingesteld voor het behandelen van en beslissen over bestuursrechtelijke zaken in eerste instantie.
Tegen beslissingen van de administratieve kamers van de rechtbanken,de zogenoemde sector bestuursrecht, kan in hoger beroep worden gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die beslist dan in tweede instantie. Daarnaast beslist deze Afdeling ook in eerste instantie over een groot aantal zaken, zoals bij het beroep tegen milieuvergunningen en tegen goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten over bestemmingsplannen. In dat geval beslist de Afdeling dus flexplek huren eindhoven direct op een beroep, als eerste rechter, en is er geen uitspraak van de rechtbank. Bij de behandeling van de desbetreffende wetten in dit boek zal op deze materie dieper worden ingegaan.
De administratieve kamers van de rechtbanken nemen ook kennis van geschillen in ambtenarenzaken en geschillen op het terrein van de sociale verzekering. Als hogerberoepsorgaan treedt de Centrale Raad van Beroep op als hoogste instantie bij deze geschillen.
In rijksbelastingzaken fungeert in eerste instantie de Inspecteur van belastingen als beslissend orgaan. Bij geschillen over gemeentelijke belastingen beslist in eerste instantie het college van burgemeester en wethouders. Als beroepsrechters zijn aangewezen de flexplek huren den haag belastingkamers van de gerechtshoven. Als cassatierechter fungeert de belastingkamer van de Hoge Raad.
Tuchtrechter Tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door bijzondere colleges in gevallen dat door beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld artsen en advocaten, de normen van het beroep worden overtreden. Deze rechtspraak kan wettelijk zijn vastgelegd of op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst van toepassing zijn.

Vergelijkbare gevallen

De uitspraak van de rechter heeft uitsluitend betrekking op de zaak die hem is voorgelegd. Maar het is duidelijk dat de uitspraken ook voor andere zaken van groot belang zijn. Bij een geschil kan men op basis van de uitspraken uit het verleden zien hoe de rechter in vergelijkbare gevallen heeft geoordeeld. De lagere rechter houdt zich over het algemeen aan de oordelen flexplek huren leeuwarden van de hogere rechter, omdat de hogere rechter een afwijkend vonnis ongedaan kan maken. De rechter heeft ook de taak om de rechtszekerheid te dienen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat het recht niet te snel wijzigt en consequent wordt toegepast. Ook in het belang van de rechtszekerheid volgt een lagere rechter in het algemeen de oordelen van een hogere rechter. Nergens is overigens bepaald dat hij verplicht is zich daaraan te houden. Bij nieuwe ontwikkelingen zoals gewijzigde maatschappelijke inzichten, is het juist gewenst dat een rechter nieuwe wegen inslaat en niet verouderde denkbeelden hanteert. Maar in de meeste gevallen die aan de flexplek huren groningen rechter worden voorgelegd, hoeft hij geen nieuwe standpunten in te nemen: hij blijft bij de gevestigde jurisprudentie, die voor straf- en privaatrechtelijke zaken vooral door de Hoge Raad is gevormd. Bij bestuursrechtelijke zaken is de jurisprudentie vooral gevormd door de uitspraken van de Raad van State. In toenemende mate worden de uitspraken van internationale rechtscolleges van belang, bijvoorbeeld van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De rechter kan zijn jurisprudentie gemakkelijker aan de nieuwe inzichten flexplek huren eindhoven aanpassen dan de wetgever zijn wetten kan veranderen: maatschappelijke veranderingen kunnen eerder worden verwerkt in de uitspraken waarbij de wet wordt geïnterpreteerd dan door een herziening van de wet zelf. Soms kan dat door een wet in de jurisprudentie een ruimere of engere uitleg te geven, soms door flexplek huren den haag de wet stringent te volgen, waardoor het voor de wetgever duidelijk wordt dat een wet verouderd is of anderszins aanpassing behoeft. Meestal wordt in nieuwe wetgeving de in de loop der jaren ontstane jurisprudentie opgenomen.

Kansen en uitkomsten

Omdat er in probleem 5 een kans van 1 op 4 is om over te gaan naar de tweede fase, biedt vooruitzicht A een kans van 0,25 op het winnen van 30 dollar en vooruitzicht B een kans van 0,25 x 0,80 = 0,20 op het winnen van 45 dollar. Daarom zi1n de problemen 5 en 6 identiek in termen van kansen en uitkomsten. De voorkeuren zijn in de twee versies echter niet dezelfde: een flexplek huren leeuwarden duidelijke meerderheid geeft voorkeur aan de grotere kans om het kleinere bedrag te winnen bij probleem 5, terwijl de meerderheid in de andere richting gaat bij probleem 6. Deze schending van invariantie is zowel bevestigd bij reële als bij hypothetische geldelijke uitbetalingen (de huidige resultaten zijn uitbetaald in echt geld), met mensenlevens als uitkomsten en met een niet-sequentiële representatie van het waarschijnlijkheidsproces. We schrijven de schending van invariantie toe aan de interactie van twee factoren: de inkadering van waarschijnlijkheden en het non-lineaire karakter van beslissingsgewichten. Meer in het bijzonder stellen we voor dat flexplek huren groningen mensen bij probleem 5 geen rekening houden met de eerste fase, die ongeacht de genomen beslissing dezelfde uitkomst oplevert, en hun aandacht richten op wat er gebeurt als ze de tweede fase van het spel bereiken. In dat geval mogen zij natuurlijk een zekere winst verwachten als ze optie A kiezen, en een kans van 80 procent op winst als ze de voorkeur geven aan de gok. De beschikbare keuzen in de sequentiële versie zijn in feite praktisch identiek met de keuzen tussen een zekere winst van 30 dollar en een kans van 85 procent om 45 dollar te winnen. Omdat een zekerheid een zwaarder gewicht krijgt in vergelijking met gebeurtenissen van matige of hoge waarschijnlijkheid (zie figuur 2) is de optie die tot een winst van 30 dollar kan leiden in de sequentiële versie aantrekkelijker. We noemen dit verschijnsel het pseudozekerheidseffect, omdat een gebeurtenis die in werkelijkheid onzeker is, wordt gewogen alsof hij zeker is. Een nauw verwant verschijnsel kan worden aangetoond aan het flexplek huren eindhoven lage uiteinde van het waarschijnlijkheidsbereik. Stel u voor dat u aarzelt of u zich al of niet zult verzekeren tegen aardbevingen omdat de premie erg hoog is. Omdat u aarzelt, komt uw behulpzame verzekeringsagent met een alternatief aanbod: ‘U kunt voor de helft van de premie een volledige dekking krijgen als er een aardbeving plaatsvindt op een oneven dag van de maand. Dit is een voordelig aanbod omdat u voor de halve prijs voor meer dan de helft van de dagen gedekt bent.’ Waarom vinden de meeste mensen zo’n probabilistische verzekering zonder meer onaantrekkelijk? Figuur 2 geeft ons een antwoord in handen. Vanuit elk willekeurig flexplek huren den haag beginpunt in het gebied van lage waarschijnlijkheden is het effect op het beslissingsgewicht van een reductie van waarschijnlijkheid van p tot ph aanzienlijk kleiner dan het effect van een reductie van ph tot o. Een reductie van het risico met de helft is daarom niet de halve premie waard.

Voorbeelden van regressie

In het dagelijks leven komen we talloze voorbeelden van regressie naar het gemiddelde tegen, bijvoorbeeld bij het vergelijken van de lengte van vaders en zonen, het meten van de intelligentie van huwelijkspartners of het bijhouden van de prestaties van individuen in opeenvolgende tests. Toch hebben mensen geen accurate intuïtie met betrekking tot dit verschijnsel ontwikkeld. Allereerst flexplek huren leeuwarden wordt regressie niet herkend in contexten waarin het verschijnsel ontegenzeggelijk plaatsvindt. Vervolgens verzint men vaak, als regressie wel wordt herkend, overbodige causale verklaringen voor het verschijnseI.n We vermoeden dat het verschijnsel van regressie ongrijpbaar blijft omdat het niet strookt met de overtuiging dat voorspelde uitkomsten een maximale overeenkomstigheid met de input moeten hebben; de waarde van de uitkomstvariabele moet derhalve net zo extreem zijn als de waarde van de flexplek huren groningen inputvariabele. Het onvermogen om regressie te herkennen kan gevaarlijke consequenties hebben, zoals uit de volgende observatie blijkt.13 In een discussie over de prestaties van cadetten gaven ervaren vlieginstructeurs aan gemerkt te hebben dat een compliment na een vloeiend verlopen landing meestal gevolgd werd door een slechtere landing, terwijl
Appendix A. Besluitvorming in onzekerheid: heuristiek en biases 461
kritiek op een slecht verlopen landing gevolgd werd door een beter resultaat. De instructeurs concludeerden dat verbale beloning slecht is en verbale afstraffing goed, in weerwil van de geaccepteerde psychologische doctrine. Deze conclusie is echter verkeerd, vanwege regressie naar het gemiddelde. Zoals ook in andere gevallen van herhaalde toetsing geldt, wordt een verbetering meestal gevolgd door een verslechtering en een verslechtering door een verbetering, zelfs al zou de instructeur flexplek huren eindhoven bij de eerste poging niets zeggen over de prestaties van de cadet. Omdat de instructeurs de cadetten na een goede landing complimenteerden en na een slechte landing bekritiseerden, trokken ze de verkeerde (en mogelijk gevaarlijke) conclusie dat bestraffing effectiever is dan beloning. Het niet rekening houden met het effect van regressie leidt dus tot overschatting van de effectiviteit van bestraffing en onderschatting van de effectiviteit van beloning. In sociale interactie worden beloningen, net als in training, meestal na goede prestaties verstrekt en worden bestraffingen na slechte prestaties uitgedeeld. Alleen al door regressie zal gedrag na bestraffing beter en na beloning slechter worden. De menselijke aard is dus zo dat we enkel en alleen door toeval vaak beloond flexplek huren den haag worden door anderen te bekritiseren en bestraft door anderen te belonen. Mensen zijn zich doorgaans niet bewust van deze contingentie. De rol van regressie in beloning en bestraffing lijkt grotendeels voorbij te gaan aan psychologen.

Het terugblikkende zelf

Het terugblikkende zelf is een constructie van Systeem 2. Maar de typische kenmerken van de manier waarop dit systeem episodes en levens beoordeelt, zijn kenmerken van ons geheugen. Verwaarlozing van duur en de regel van piek en afloop komen flexplek huren leeuwarden voort uit Systeem r en stemmen niet noodzakelijk overeen met de waarden van Systeem 2. We geloven dat duur van belang is, maar ons geheugen ontkent dit. De regels die bepalend zijn voor de beoordeling van het verleden zijn geen betrouwbare gids voor het nemen van beslissingen, omdat tijd er wel degelijk toe doet. De tijd is het meest basale begrensde hulpmiddel waarover we in ons bestaan beschikken, maar het terugblikkende zelf houdt met deze werkelijkheid geen rekening. De verwaarlozing van duur in combinatie met de regel van piek en afloop leidt tot een flexplek huren groningen bias die een korte periode van intense vreugde bevoorrecht boven een lange periode van matig geluk. Het spiegelbeeld van deze zelfde bias maakt ons sterker bevreesd voor een korte periode van intens maar draaglijk lijden dan voor een veel langere periode van matige pijn. Verwaarlozing van duur maakt ons ook geneigd om een lange minder aangename periode te accepteren omdat het einde beter zal zijn, en om een lange gelukkige periode op te geven als deze waarschijnlijk slecht zal aflopen. Om het ongemak te ervaren dat u bekruipt wanneer ditzelfde idee op de spits wordt gedreven, kunt u denken aan de veelgehoorde waarschuwing ‘Doe dit niet, want u zult er spijt van krijgen’. Deze goede raad klinkt verstandig omdat verwachte spijt het vonnis is flexplek huren eindhoven van het terugblikkende zelf en omdat we geneigd zijn zulke uitspraken als definitief en beslissend te beschouwen. We mogen echter niet vergeten dat het gezichtspunt van het terugblikkende zelf niet altijd juist is. Een objectieve waarnemer van het hedonimeter-profiel, die de belangen van het ervarende zelf in gedachten houdt, zou heel goed met een ander advies kunnen komen. Dat het terugblikkende zelf de tijdsduur verwaarloost, een flexplek huren den haag overdreven nadruk legt op pieken en aflopen, en gevoelig is voor achterafkennis, leidt met elkaar tot een vertekende voorstelling van onze werkelijke ervaring.

Wanhopige pogingen

Voor nog een ander gedachte-experiment kunt u zich voorstellen dat u een pijnlijke operatie zult ondergaan waarbij u bij bewustzijn zult blijven. U krijgt te horen dat u het van de pijn zult uitschreeuwen en de chirurg zult smeken om op te houden. Er wordt u kantoor huren leeuwarden echter ook een middel beloofd dat elke herinnering aan deze episode volledig zal uitwissen. Hoe voelt u zich over een dergelijk vooruitzicht? Ook in dit geval is mijn informele waarneming dat de meeste mensen opmerkelijk onverschillig staan tegenover de pijnen van hun ervarende zelf. Sommige mensen zeggen dat kantoor huren groningen ze hier helemaal geen moeite mee hebben. Anderen delen mijn eigen gevoel dat inhoudt dat ik medelijden voel met mijn lijdende zelf, maar niet meer dan ik voor een vreemde met pijn zou opbrengen. Hoe vreemd dit ook moge klinken, ik ben mijn terugblikkende zelf, en het ervarende zelf, dat mijn leven voor mij verzorgt, is als een vreemde voor mij.
Over het leven als een verhaal
‘Hij doet wanhopige pogingen om zijn kantoor huren eindhoven levensverhaal als een verhaal van integriteit te beschermen, omdat dit door de meest recente episode in gevaar is gebracht.’
‘De moeite die hij bereid was zich te getroosten voor een ontmoeting van één enkele nacht geeft blijk van een totale verwaarlozing van duur.’
‘je lijkt je hele vakantie te willen wijden aan het verzamelen van herinneringen. Misschien moet je de camera opzijleggen en van het moment kantoor huren den haag genieten, ook al is het niet bijzonder gedenkwaardig.’
‘Ze heeft alzheimer. Ze houdt niet langer een levensverhaal over zichzelf in stand, maar haar ervarende zelf is nog steeds gevoelig voor schoonheid en vriendelijkheid.’

De resultaten

U hebt de resultaten al geraden: operatief ingrijpen was veel populairder in het eerste kader (84 procent van de medici koos daarvoor) dan in het tweede (waarin 50 procent koos voor bestraling). Dat de twee beschrijvingen vanuit een logisch gezichtspunt gelijkwaardig zijn, is direct zichtbaar en een beslisser die verankerd is in de werkelijkheid, zou tot kantoor huren leeuwarden dezelfde keuze komen ongeacht het kader dat hem werd aangeboden. Maar Systeem r, zoals we het hebben leren kennen, staat maar zelden onverschillig tegenover emotionele woorden: sterftekans is slecht, overlevingskans is goed, en een overlevingskans van 90 procent klinkt bemoedigend terwijl een sterftekans van ro procent angst inboezemt.3 Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat artsen net zo gevoelig waren voor het kadereffect als mensen zonder medische scholing (ziekenhuispatiënten en postdocs in een opleiding bedrijfskunde). Medische scholing biedt kennelijk geen verdediging tegen de krachtige invloed van kaders. Het kantoor huren groningen onderzoek naar behouden en verliezen en het experiment met overlevings- en sterftekansen waren in een belangrijk opzicht verschillend. De proefpersonen in het onderzoek met hersenimaging namen deel aan een groot aantal proeven waarin ze met de verschillende kaders in aanraking kwamen. Ze hadden gelegenheid om de afleidende effecten van de kaders te leren kennen en om hun taak te vereenvoudigen door één overkoepelend kader aan te nemen, misschien door het bedrag bij verliezen om te zetten in zijn equivalent bij behouden. Er is kantoor huren eindhoven een intelligente persoon (en een alert Systeem 2) voor nodig om dit te leren doen en de enkele deelnemers die dit tot stand brachten, behoorden waarschijnlijk tot de ‘rationele’ beslissers die in het experiment zijn aangetroffen. Daarentegen hadden de medici die de cijfers over de twee therapieën in het kader van overleven voorgelegd kregen, geen reden om te vermoeden dat zij een andere keuze hadden gemaakt als ze dezelfde cijfers in het kader van de sterftekans voor ogen hadden gekregen. Het herzien van een kader vraagt inspanning en Systeem 2 is doorgaans lui. Tenzij er een duidelijke reden is om het anders aan te pakken, accepteren de meesten van ons kantoor huren den haag beslissingsproblemen in het kader waarin ze worden aangeboden, en hebben we maar zelden gelegenheid om erachter te komen hoe sterk onze voorkeuren verankerd zijn in het kader in plaats van in de werkelijkheid.

De situaties

Dit is opmerkelijk omdat de situaties van de twee beleggers objectief bekeken identiek zijn. Ze bezitten nu allebei aandelen A en zouden er met een gelijk bedrag beter voorstaan als ze aandelen B hadden bezeten. Het enige verschil is dat George op grond van zijn kantoor huren leeuwarden eigen handelen in deze situatie terecht is gekomen terwijl dit bij Paul is gebeurd omdat hij juist niet in actie is gekomen. Dit korte voorbeeld illustreert een verhaal met een algemene strekking: mensen verwachten een sterkere emotionele reactie (met inbegrip van spijt) te krijgen op een uitkomst die het gevolg is van hun handelen dan op diezelfde uitkomst als deze niet door hun eigen handelen tot stand is gekomen. Dit is geverifieerd in de context van gokken: mensen verwachten zich gelukkiger te voelen als ze gokken en winnen dan wanneer ze kantoor huren groningen zich van gokken onthouden en hetzelfde bedrag verwerven. Deze asymmetrie is ten minste even sterk bij verliezen en is zowel van toepassing op schuld als op spijt.9 De sleutel ligt niet in het verschil tussen activiteit en onthouding maar in het onderscheid tussen standaardopties en handelingen die daarvan afwijken. ro Wanneer je afwijkt van de standaardoptie, kun je je gemakkelijk de norm voorstellen en als de standaardoptie in verband staat met slechte gevolgen, kan deze discrepantie een bron zijn van pijnlijke emoties. De standaardoptie bij het bezit van aandelen is deze niet te verkopen, maar de standaardoptie wanneer je ’s morgens je collega tegenkomt, is hem te begroeten. Aandelen verkopen en je collega niet groeten zijn allebei afwijkingen van de standaardoptie en komen daardoor gemakkelijk in aanmerking voor spijt of schuld. De kracht van standaardopties is kantoor huren eindhoven overtuigend aangetoond in een experiment waarbij deelnemers in een computersimulatie van het kaartspel blackjack meespeelden. Aan sommige spelers werd gevraagd om in te zetten, aan anderen om te passen. Ongeacht de vraag stond bij een slechte uitkomst een bevestigend antwoord in verband met veel sterkere spijt dan een ontkennend antwoord. Kennelijk roept de vraag een standaardreactie op, namelijk: ‘Ik doe dit liever niet.’ De afwijking van de standaardreactie roept het gevoel van spijt op. Een andere situatie waarin kantoor huren den haag handelend optreden de standaardreactie is, betreft de coach van een team dat in de laatste wedstrijd zwaar heeft verloren. Van de coach wordt verwacht dat hij spelers zal wisselen of van strategie zal veranderen en als hij dit nalaat, maakt hij zich kwetsbaar voor spijt en schuld.11

Zeldzame gebeurtenissen

Welke urn zou u kiezen? De kans op winst is ro procent bij urn A en 8 procent bij urn Ben daarom zou het maken van de juiste keuze gemakkelijk moeten zijn, maar dat is het niet: ongeveer 30 tot 40 procent van de deelnemers kiest de urn met het grootste aantal winnende knikkers in plaats van de urn die de beste kans op winst geeft. Seymour Epstein heeft aangevoerd dat kantoor huren leeuwarden zijn resultaten illustratief zijn voor de oppervlakkige verwerking die kenmerkend is voor Systeem r (dat hij het ervaringssysteem noemt).6 Zoals u zou verwachten, hebben de opmerkelijk domme keuzen die mensen in deze situatie maken bij veel onderzoekers de aandacht getrokken. De bias heeft verschillende namen gekregen; in navolging van Paul Slovic zal ik hem aanduiden als ‘verwaarlozing van de noemer’. Als je aandacht zich richt op de winnende knikkers, ga je niet met dezelfde zorgvuldigheid het aantal niet-winnende knikkers na. Levendige beelden dragen bij aan verwaarlozing van de noemer, ten minste in mijn kantoor huren groningen ervaring. Als ik denk aan de kleine urn, zie ik één enkele rode knikker op een vage achtergrond van witte knikkers. Als ik denk aan de grotere urn, zie ik acht winnende rode knikkers op een vage achtergrond van witte knikkers en dat geeft me een hoopvoller gevoel. De levendigheid van de winnende knikkers versterkt het beslissingsgewicht van die gebeurtenis en versterkt ook het mogelijkheidseffect. Natuurlijk geldt hetzelfde voor het zekerheidseffect. Als ik een kans van 90 procent heb om een prijs te winnen, zal de mogelijkheid van niet winnen zich sterker opdringen als ro van de roo knikkers ‘verliezers’ zijn dan als l van de ro knikkers tot dezelfde uitkomst leidt. Het idee van verwaarlozing van de noemer helpt verklaren waarom verschillende manieren kantoor huren eindhoven om risico’s te communiceren zulke verschillende effecten opleveren. Je leest dat ‘een vaccin dat kinderen tegen een dodelijke ziekte beschermt een risico van 0,001 procent van permanente handicaps met zich meebrengt’. Dit risico lijkt klein. Kijk nu naar een andere beschrijving van hetzelfde risico: ‘Een op de roo.ooo gevaccineerde kinderen zal levenslang gehandicapt raken.’ De tweede mededeling doet iets met u wat de eerste niet doet: zij roept het beeld op van een kind dat levenslang door een vaccin gehandicapt wordt; de 99.999 kinderen die veilig gevaccineerd zijn, zijn naar de achtergrond verdreven. Zoals de verwaarlozing van de noemer voorspelt, krijgen gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid veel meer gewicht wanneer ze in termen van kantoor huren den haag relatieve frequenties (hoeveel) beschreven worden dan wanneer ze geformuleerd worden in abstractere termen van ‘kansen’, ‘risico’ of ‘waarschijnlijkheid’. Zoals we al gezien hebben, gaat Systeem l veel gemakkelijker om met individuen dan met categorieën.

Het viervoudige patroon


Altijd als je een omvattende beoordeling doet van een complex object, een auto die je op het oog hebt, je schoonzoon, of een onzekere situatie, ken je gewichten toe aan de kenmerken van dat object. Dit is een omslachtige manier om te zeggen dat sommige kantoor huren leeuwarden kenmerken je beoordeling sterker beïnvloeden dan andere. De afweging vindt plaats ongeacht of je je daar al of niet van bewust bent; het is een operatie van Systeem r. Je globale beoordeling van een auto kan meer of minder gewicht toekennen aan zuinig rijden, gemak of uiterlijk. Je beoordeling van je schoonzoon kan meer of minder sterk afhankelijk zijn van hoe rijk of knap of betrouwbaar hij is. Op dezelfde manier kent je beoordeling van een onzeker vooruitzicht gewichten toe aan mogelijke uitkomsten. Deze gewichten staan in verband met de waarschijnlijkheid van de uitkomsten: een kans van 50 procent om r miljoen te winnen is veel aantrekkelijker dan een kans van r procent op ditzelfde bedrag. De toekenning van gewichten vindt soms bewust en weloverwogen plaats. Maar kantoor huren groningen meestal ben je niet meer dan een waarnemer van een kant-en-klare beoordeling die door je Systeem r wordt afgeleverd.
Verandering van kansen Eén reden voor de populariteit van de gokmetafoor in het onderzoek naar besluitvorming is dat hij een natuurlijke regel levert voor de toekenning van gewichten aan de uitkomsten van een vooruitzicht: hoe waarschijnlijker de uitkomst, hoe meer gewicht zij zal krijgen. De verwachte waarde van een gok is het gemiddelde van zijn uitkomsten, die kantoor huren eindhoven elk op zich aan de hand van hun waarschijnlijkheid worden gewogen. De verwachte waarde van 20 procent kans om 1000 dollar te winnen en 75 procent kans om roo dollar te winnen is 275 dollar. Tot op het moment dat Bernoulli zijn theorie lanceerde, werden gokken aan de hand van hun verwachte waarde beoordeeld. Bernoulli handhaafde deze methode voor het toekennen van gewichten aan uitkomsten, wat bekendstaat als het verwachtingsprincipe, maar hij paste die methode toe op de psychologische waarde van de uitkomsten. In zijn kantoor huren den haag theorie is de utiliteit van een gok het
gemiddelde van de utiliteiten van de uitkomsten, waarbij elke uitkomst op haar waarschijnlijkheid wordt gewogen.