De voorafgaande millennia

Gerelateerde afbeelding

Ondanks de gruwelijke tol die aids heeft geëist en ondanks de miljoenen mensen die er elk jaar sterven aan oude, vertrouwde infectieziekten als malaria, zijn epidemieën tegenwoordig een veel kleinere bedreiging voor de menselijke gezondheid dan in de voorafgaande millennia. De overgrote meerderheid van de mensen sterft aan niet-besmettelijke ziekten als kanker en hartaandoeningen, of gewoon van ouderdom.18 (Overigens zijn kanker en hartaandoeningen natuurlijk geen nieuwe ziekten. Ze kwamen in de oudheid al voor. Alleen werden in vroeger tijden relatief weinig mensen ooit oud genoeg om eraan te sterven.) Veel mensen vrezen dat dit hoogstens een tijdelijke overwinning is en dat er elk moment een of ander onbekend neefje van de Zwarte Dood kan toeslaan. Niemand kan garanderen dat infectieziekten geen comeback zullen maken, maar er zijn redenen te over om te denken dat de wapenwedloop tussen artsen en ziekten altijd gewonnen zal worden door de artsen. Nieuwe infectieziekten ontstaan voornamelijk als gevolg van toevallige kantoor huren leeuwarden mutaties in het genoom van een ziektekiem. Deze mutaties stellen zo’n ziektekiem dan in staat om van dieren over te springen naar mensen, om het menselijke immuunsysteem te omzeilen of om resistent te worden tegen medicijnen als antibiotica. Tegenwoordig komen dergelijke mutaties waarschijnlijk vaker voor en verspreiden ze zich sneller dan in het verleden door de menselijke impact op het milieu.19 Maar in de race tegen de medische wetenschap blijven ziektekiemen uiteindelijk afhankelijk van het blinde toeval. En dat terwijl artsen meer hebben dan puur geluk. De wetenschap heeft weliswaar veel te danken aan serendipiteit, maar artsen gooien heus niet lukraak wat chemische stofjes in reageerbuisjes in de hoop dat daar toevallig een nieuw medicijn uit zal ontstaan. Elk jaar weer verzamelen artsen meer en betere kennis, die ze gebruiken om tot effectievere kantoor huren eindhoven medicijnen en behandelingen te komen. In 2050 zullen we ongetwijfeld te maken krijgen met veel taaiere ziektekiemen, maar de medische wetenschap van 2050 zal ze hoogstwaarschijnlijk veel efficiënter het hoofd kunnen bieden dan nu.zo

Ethiek en moraliteit

Gerelateerde afbeelding

De laatste jaren valt op dat meer en meer ethiek en moraliteit in vraagstukken van verantwoordelijk handelen expliciet aan de orde komen. De Brent-Spar-affaire lijkt bijvoorbeeld bij Shell voor een doorbraak te hebben gezorgd in het denken en doen van dit bedrijf. Als ‘responsible corporate citizen’ zijn vanuit Shell wijzigingen in opvattingen over het werken in ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld in Nigeria) en ten aanzien van milieu en andere maatschappelijke vraagstukken opvallend te noemen. Shell-managers (overigens bijvoorbeeld ook bij BP en Akzo Nobel) worden in hun co-working space leeuwarden handelen inmiddels zelfs getoetst aan een gedragscode (een ‘code of conduct’). Tal van ondernemingen hebben inmiddels een mooi vormgegeven boekje met ‘corporate values’. Maar biedt zo’n code ook houvast in moeilijke situaties? In hoeverre is de gedragscode werkelijk een gids7 Toeleveranciers van het Amerikaanse Nike moeten een gedragscode van het concern ondertekenen. Shell vraagt dit van zijn zakenpartners niet, maar Shell meldt wel dat in het afgelopen boekjaar 1 06 contracten met partners en twee joint ventures zijn beëindigd, omdat hun activiteiten niet strookten met Shells uitgangspunten. C&A heeft recent in een jaarverslag melding gemaakt van vele overtredingen van de gedragscode die het C&A-concern had opgelegd aan zijn leveranciers (vele gevallen van kinderarbeid – jonger dan 14 jaar -en onveilige werk- en arbeidsomstandigheden). In geval van overtredingen werden orders opgeschort. Alleen het hebben van een ethische code draagt echter niets bij aan een betere bedrijfsethiek, zo wijst onderzoek uit. Ethiekprogramma’s hebben effect wanneer deze gericht zijn op waarden in plaats van op ‘naleving’. Programma’s hebben meer effect wanneer deze ·geïntegreerd’ zijn (in plaats van ·ontkoppeld’), met andere woorden: ethisch beleid werkt beter als het geïntegreerd is in de overige structuren en regels van het bedrijf, zoals beloningssystemen, en wanneer mensen die bepaalde posities bezetten ter verantwoording worden geroepen. Moraliteit en geld ontmoeten elkaar dus steeds uitdrukkelijker. Welbegrepen eigenbelang maakt dat ondernemingen, – daartoe veelal toch gedwongen door acties van consumentengroepen en milieugroeperingen – zich in hun gedrag aanpassen. Dil staat in zeker opzicht op gespannen voet met ontslag van zogenaamde klokkenluiders die het niet naleven van regels uit organisaties, als een ·cri de coeur’ naar buiten menen te moeten brengen als co-working space eindhoven organisaties dit zelf verhullen of gewoonweg niet doen, denk aan het systematisch overtreden van veiligheidsvoorschriften (kernreactor Petten) of het zich schuldig maken aan vriendjespolitiek, overtreding van aanbestedingsregels, eigenmachtig optreden of mismanagement. Vraagstukken die daarbij onder andere aan de orde zijn worden hierna kort beschreven.

Veranderingen in het sociale beleid

Gerelateerde afbeelding

Veranderingen in het sociale beleid vanwege de overheid zijn eveneens belangrijk. In de gezondheidszorg zal bijvoorbeeld het nodige veranderen. Verzekeraars kunnen met diverse soorten verzekeringen daarop inspelen. Verder kan het ontstane WAO-gat worden opgevuld. Ook andere aanvullende verzekeringen zullen waarschijnlijk nodig zijn.
Daarnaast zijn uitspraken van de rechterlijke macht van belang. Tegenwoordig worden verzekeringsmaatschappijen met steeds grotere schadeclaims geconfronteerd als gevolg van rechterlijke uitspraken. Veel van deze claims hebben betrekking op gebeurtenissen die jaren geleden plaatsvonden, met name milieuclaims en claims met betrekking tot productaansprakelijkheid. Ook in het co-working space leeuwarden onderwijsbeleid vindt een verregaande verzakelijking plaats. Een steeds groter deel van de kosten van onderwijs moet door studenten zelf betaald worden. Studieleningen zijn mogelijk en verzekeringen kunnen worden afgesloten voor de toekomstige opleiding van kinderen.
Er is sprake van een toenemende aandrang tot flexibilisering van arbeid door de overheid. De overheid zal op dit terrein de komende tijd ongetwijfeld verder van zich laten horen. Organisaties zullen bij hun personeelsbeleid daarmee rekening moeten houden.
Het economische leven wordt in ons land niet volledig overgelaten aan het vrije spel van de maatschappelijke krachten. Soms maken bedrijven onderling bepaalde afspraken (prijsafspraken), soms geeft de overheid bepaalde regels waaraan voldaan moet worden. Ten behoeve van het algemeen belang geeft de overheid voorschriften met betrekking tot arbeidstijden, veiligheid, lonen en prijzen, sociale verzekeringen, milieu en dergelijke. Ook in internationaal verband zijn instanties werkzaam die door hun invloed de beslissingen binnen organisaties beïnvloeden, bijvoorbeeld de EU, de OESO, de Wereldbank en het IMF. De organisatie van olieproducerende en -exporterende landen (de OPEC) is hiervan een voorbeeld op sectorniveau. Als het internationaal gezien om Nederland gaat in de rangschikking van landen voor wat betreft concurrentiekracht, dan wordt Nederland van de kant van de OESO opgeroepen om te werken aan productiviteitsgroei oftewel aan een stijging van de productie per gewerkt uur. Er is de laatste jaren (tot 200 1) zelfs sprake van een daling in arbeidsproductiviteit. Nederland plukt overigens onvoldoende de vruchten van de informatie- en communicatieteclmologie (ICT). Nederland geeft ruim 5% van het bruto nationaal product (BNP) uit aan co-working space eindhoven informatie- en communicatietechnologie. Tegelijkertijd dragen deze bestedingen ‘weinig ‘ bij aan de groei van de arbeidsmarktproductiviteit. Qua concurrentiekracht scoorde Nederland in de internationale vergelijking tot 2001 redelijk hoog. In 2002 zakte Nederland sterk weg (zie figuur 3.4). Nieuw is dat ondernemers ook veiligheid en criminaliteitsbestrijding noemen als kritische factor bij het kiezen en handhaven van hun vestigingsplaats.

Betekenisvol

Gerelateerde afbeelding

Voordat de bus weer vertrekt, roept de chauffeur uit het autoraam: “Vanavond om twaalf uur kom ik jullie weer ophalen en dan mogen jullie beslissen om in te stappen om je oude leven weer op te pakken of om hier te blijven en een nieuw leven te beginnen.” De uitgestapte groep passagiers kijkt elkaar ongemakkelijk aan. Het is koud en de eerste mensen gaan hout sprokkelen voor een kampvuur. Als we even later met z’n allen rondom het kampvuur zitten, komen de verhalen los. Eerst gaan de tijdelijk kantoor huren groningen gesprekken over wat mensen zijn geworden en over de problemen van alledag, maar al snel veranderen de verhalen van toon en inhoud en gaan ze over liefde, hoop, verlangens en dromen zoals ze ooit waren. leder mens is ooit met idealen aan dit leven begonnen, maar heeft door sleur, pech of tegenslag zijn of haar dromen opgegeven. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg, is een belangrijke grondslag voor mensen in onze maatschappij. Door erover te praten, ontstaan nieuwe inzichten. Ineens zie ik weer mogelijkheden en komen mijn vroegere dromen tot leven. Ik ben een spiritueel wezen dat iets goeds te brengen heeft. Ik moet wijsheden en inzichten verkondigen die zoveel verder gaan dan de hang naar geld en
bezit. Ik wil een betekenisvol mens zijn. Het is mijn verlangen en niet mijn angst dat de koers bepaalt voor de rest van mijn leven.
Als de buschauffeur om klokslag twaalf uur zijn zwarte bus op de open plaats in het bos parkeert, ben ik veranderd. Niet langer beheersen angst, twijfel en schaamte mijn leven. Ik wil iets waardevols toevoegen aan deze wereld. Vanaf nu regeert mijn hart en ben ik klaar om tijdelijk kantoor huren den haag mijn leven een nieuwe wending te geven. Ik besluit niet meer in de zwarte bus te stappen en laat mijn oude leventje achter me. Va naf nu ga ik mijn dromen achterna.
Als ik wakker word, heb ik mijn beslissing genomen. Ik ga in op het verzoek van Renard.

Gevoel voor tijd

Gerelateerde afbeelding

Mijn wereld verandert gedurende het voorjaar langzaam in een chaos. Sinds Kathleen bij haar ouders is ingetrokken, zit ik in een negatieve spiraal die me in een diep, donker gat trekt. Aan de kracht van het zwarte gat is niet te ontsnappen en ik verlies langzaamaan mijn gevoel voor tijd. Voor iemand die nooit een depressie heeft meegemaakt, zijn de pijn en de geestelijke nood nauwelijks voor te stellen. Ik val in een oneindig zwart gat, zonder enige hoop op verlichting. Vaak denk ik eraan om vanaf mijn balkon op vier hoog naar beneden te springen. Over de balkonreling heen klimmen en springen. Het is een gemakkelijke tijdelijk kantoor huren leeuwarden en misschien zelfs een mooie dood; voor even kun je in het luchtledige zweven en je totaal vrij van zorgen, armoede en waanbeelden voelen, om dan met een harde klap het licht uit te zien gaan en uiteindelijk terecht te komen in het hemelse paradijs. Mijn moeder houdt me echter tegen en zorgt ervoor dat de deur naar het balkon potdicht blijft. Ditmaal zijn mijn paranormale gaven mijn redding. Voor de veiligheid heb ik de sleutel van de balkondeur in de vuilnisbak gegooid, om maar nooit in de verleiding te kunnen komen daadwerkelijk te springen. Mijn moeder is niet voor niets voor mijn geestesoog verschenen en af en toe tref ik haar in mijn dromen aan, waar zij mij moed inspreekt. Hierdoor herinner ik me dat er nog altijd hoop is, zelfs in de benauwde situatie waarin ik mij momenteel bevind.
Het is een periode van reflectie. Pas nu realiseer ik me wat het vroege overlijden van mijn vader met me heeft gedaan. Ik was pas veertien toen hij wegviel. Ik weet nog goed dat ik de avond na zijn overlijden in slaap ben gevallen. ‘Als ik morgen wakker word, is alles tijdelijk kantoor huren eindhoven weer normaal’, zo hield ik mezelf voor de gek. Maar in mijn leven werd niets meer normaal en mijn bindingsangst is daar een direct gevolg van. Ik heb destijds onbewust besloten dat het geluk voor mij niet is weggelegd. Alles wat ik opbouw, breek ik eigenhandig ook weer af. Zo is het gegaan met mijn carrière, met mijn rijkdom, met Kathleen en met de meesten van mijn vrienden. Het is voor mij onmogelijk geweest om het geluk in mijn leven vast te houden. Elke keer als ik dacht dat ik iets had bereikt, glipte het uit mijn handen. Momenteel ben ik op het absolute dieptepunt van mijn leven beland.

Interne omgeving

Gerelateerde afbeelding

De interne omgeving heeft betrekking op de organisatie zelf en wordt in belangrijke mate bepaald door de gekozen organisatiestructuur, procedures, overlegstructuren en de kwaliteit van het personeel. Wil een organisatie goed zijn afgestemd op de omgeving, dan moet zij op een zodanige wijze zijn ingericht dat ze goed aansluit bij de externe omgeving. Met andere woorden: de externe omgeving stelt eisen aan de inrichting van de organisatie. Belangrijke succesfactoren zijn de slagvaardigheid, flexibiliteit en de effectiviteit van de organisatie. Enkele kansen en bedreigen met betrekking tot de interne omgeving kunnen zijn: kansen • beschikbaarheid van hoogwaardig gekwalificeerd personeel • hoge automatiseringsgraad bedreigingen • bureaucratische organisatie • gebrek aan ‘ondernemerschap’
Het onderzoek gericht op de flexplek huren leeuwarden interne omgeving (intern onderzoek) is in paragraaf2.3.2 behandeld.
Een organisatie oefent een of meer taken uit binnen een groter geheel taken en heeft door het uitoefenen van deze taken een bepaalde functie binnen een groter proces. De specifieke taken van een organisatie worden mede beïnvloed door de taken die andere organisaties uitoefenen. In figuur 2.19 wordt door middel van een bedrijfskolom de taakomgeving van verschillende organisaties weergegeven.
.A. Figuur 2.19 Taakomgeving binnen een bedrijfskolom
Er is sprake van een continue verandering van activiteiten van organisaties waardoor de taakuitoefening sterk kan veranderen. Het omgevingsonderzoek richt zich op het in kaart brengen van de taakomgeving van een organisatie. Voorbeelden van kansen en bedreigingen met betrekking tot de taakomgeving voor bijvoorbeeld een ziekenhuis zijn: kansen • door vergrijzing van de flexplek huren eindhoven bevolking zullen de ziekenhuizen veel nieuwe taken op zich gaan nemen bedreigingen • door stijgende kosten in de gezondheidszorg zullen keuzes worden gemaakt om bepaalde taken niet meer door ziekenhuizen te laten uitvoeren

De organisatie en haar ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

De organisatie en haar ontwikkeling staat in dit hoofdstuk centraal. De mate waarin de gestelde doelen bereikt worden noemen we effectiviteit. Er wordt een viertal gebieden van effectiviteit onderscheiden: economische, sociale, maatschappelijke en bestuurlijke. Onderzoek naar succesvolle organisaties wijst uit dat er een relatie bestaat tussen succes en cultuurkenmerken van een organisatie. Bij de volgende benaderingen of typologieën, die (aspecten van) de organisatiecultuur beschrijven, is stilgestaan: groepsprocessen en organisatiecultuur, de typologie van Handy en de typologie volgens beroepscultuur. Vervolgens is flexplek huren leeuwarden aandacht besteed aan het werken in teams, waarbij teamrollen en teamcondities onderscheiden zijn.
Organisatieontwikkeling is in eerste instantie aangegeven door twee groeimodellen: het groeimodel van Scott en het groeimodel van Greiner. Wanneer een veranderingsproces eenmalig is en ingrijpende wijzigingen tot gevolg heeft, spreekt men van een reorganisatie. Hierbij zijn doel en succesvoorwaarden behandeld. Van een lerende organisatie is sprake wanneer de organisatie het vermogen bezit zich blijvend te veranderen. Het gaat hierbij om een collectief leerproces. Volgens Belasco moeten veranderingsprocessen in organisaties modelmatig aangepakt worden, wil zo’n veranderingsproces tot succes leiden. De flexplek huren eindhoven stappen in het model zijn behandeld.
Bij veranderingsprocessen vindt vaak begeleiding plaats door een organisatieadviseur. Aan twee modellen is aandacht besteed: het arts/patiëntmodel en het procesmodel. Om te kunnen beoordelen of in een organisatie veranderingen nodig zijn, is organisatieonderzoek noodzakelijk.

Unfreezing

Gerelateerde afbeelding

In deze fase worden de medewerkers voorbereid op unfreezing de veranderingen. De consequenties die volgen op de veranderingen worden duidelijk gemaakt. De medewerkers moeten afstand nemen (ontdooien) van de tot dan toe normale werkwijze. Deze fase is zeer belangrijk omdat veel mensen weerstand hebben tegen veranderingen. weerstand Deze weerstand is een normaal gevolg van de onzekerheid die met de verandering gepaard gaat. Daarnaast moeten de medewerkers gemotiveerd worden om in de nieuwe veranderde situatie aan de slag te gaan. De acceptatie van de verandering wordt positief beïnvloed wanneer de personen die met de veranderingen geconfronteerd worden, al in een vroeg flexplek huren leeuwarden stadium daarbij betrokken worden. Fase 2: Moving Wanneer de verandering door de medewerkers geaccep- moving teerd is, kan de verandering geëffectueerd worden. De wijzigingen in bijvoorbeeld communicatie en informatiestromen worden ingevoerd. Me-‘Y Figuur 10.4 De drie fasen in het veranderingsmodel van Lewin
Medewerkers krijgen de mogelijkheid om via opleiding en training zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Fase 3 Freezing Wanneer de veranderingen geëffectueerd zijn, vindt vastlegging plaats. De veranderingen zijn nu een vast onderdeel van de normale organisatie geworden. Het is in deze fase niet vreemd dat medewerkers terugvallen op hun oude gewoonten. Extra aandacht hiervoor is nodig.
Het veranderingsmodel van Lewin is schematisch weergegeven in figuur 10.4.
De veranderingsstrategieën van Ezerman Het doel van een veranderingsstrategie is de accepatie van de verandering door de betrokken medewerkers te flexplek huren eindhoven vergroten. Het gaat hierbij om een daadwerkelijk acceptatieproces te bewerkstelligen en niet een . schijnbaar. De volgende strategieën hebben tot doel zoveel mogelijk medewerking te verkrijgen. De veranderingsstrategieën worden meestal naast elkaar gebruikt. Ezerman onderscheidt zeven veranderingsstrategieën.

Communicatie-en overlegstructuur

Gerelateerde afbeelding

Het voordeel van politiek in organisaties is dat het een belangrijke signaleringsfunctie kan hebben bij problemen en dat het door politieke activiteiten mogelijk is om noodzakelijke veranderingen door te voeren die niet mogelijk waren binnen de legitieme invloedssystemen. Het gevaar bij politieke organisaties is dat alle energie van de leden intern wordt aangewend en er een aaneenschakeling van samenzweringen en conflicten ontstaat.
Een van de activiteiten bij het ontwerpen van een organisatiestructuur is het ontwerpen van een communicatie- en overlegstructuur. Het is immers van vergaderruimte huren leeuwarden groot belang om de bedrijfsactiviteiten goed op elkaar af te stemmen. Arbeidsverdeling brengt echter met zich mee dat bepaalde werkzaamheden worden opgesplitst en ondergebracht bij werknemers in verschillende afdelingen, waardoor de samenhang verloren kan gaan. Door onder andere te zorgen voor een goede communicatie- en overlegstructuur kan de samenhang weer worden hersteld. Een communicatie- en overlegstructuur kan worden opgevat als een coördinatievoorziening, die in iedere organisatie dient te worden ingebouwd. ”
Onder communicatie wordt alle activiteiten verstaan waardoor informatie wordt overgebracht naar andere mensen. Het gaat hierbij om de uitwisseling van gegevens, feiten, gedachten en gevoelens. Communicatie verloopt procesmatig (zie figuur 9.37), waarbij de vergaderruimte huren eindhoven zender een boodschap overbrengt naar een ontvanger. Deze ontvanger interpreteert de boodschap en geeft hierop een reactie aan de zender. Zo kan de afzender toetsen of zijn verzonden boodschap juist is begrepen en er geen sprake is van foute communicatie.

De formele organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Alle niet tot de formele organisatie behorende taakverdelingen en relaties kunnen worden aangeduid met de informele organisatie. Informeel informele organisatie organisatiegedrag beïnvloedt de organisatie op een positieve of negatieve wijze. Wanneer er sprake is van negatief informeel organisatiegedrag, dan dient dit ongewenste organisatiegedrag te worden gecorrigeerd of gecompenseerd met behulp van aanvullende regels. Aan de hand van een organisatieschema verwerft men een globaal inzicht in de opbouw van de organisatiestructuur en het functioneren van de organisatie. Daarnaast geven taak-en functiebeschrijvingen, planningen en procedures ook een deel van het functioneren van een organisatie weer.
Een organisatieschema kent in de praktijk veel verschillende vormen. Bij de bestudering van een organogram kan op de volgende zaken worden gelet: • Uit welke flexplek huren leeuwarden periode stamt het organisatieschema? • Is het organigram sindsdien veranderd? – Zo ja; wat was de datum, het motief en de aard van de wijzigingen? – Zo nee; is de organisatie werkelijk stabiel gebleven? • Uit hoeveel hiërarchische niveaus bestaat de organisatie? • Bestaat er een nadere indeling in: – hoofdgroepen zoals divisies, productgroepen of hoofdafdelingen; – afdelingen binnen hoofdgroepen; – groepen binnen afdelingen; – overleggroepen tussen groepen en afdelingen? • Naar welk criterium is de organisatie gestructureerd (F-, P-, G-, M-structuur)
Een organisatie kan worden beschreven aan de hand van een aantal kenmerken zoals: organisatiestructuur, taakverdeling, bevoegdheden en flexplek huren eindhoven verantwoordelijkheden, macht en gezag en besluitvorming. Op basis van deze kenmerken kunnen twee organisatiestelsels worden onderscheiden die elkaars uitersten zijn, te weten een mechanistisch en een organistisch organisatiestelsel.