Op grond van de Huisvestingswet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een besluit om een pand de status van monument toe te kennen beperkt de mogelijkheden van de eigenaar om het pand naar eigen goeddunken te verbouwen aanzienlijk. Een dergelijk besluit is ook medebepalend voor de waarde van het pand. Het publiekrecht winkel huren leeuwarden kent talloze mogelijkheden om onroerende zaken met beperkingen te belasten. Probleem daarbij is dat deze beperkingen vaak niet openbaar kenbaar zijn. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) moet de registratie van alle beperkingen van de overheid (publiekrechtelijke beperkingen) verbeteren, zodat kopers of eigenaren gemakkelijker inzicht hebben in de beperkingen die voor een gebouw of stuk grond gelden. Vooralsnog geldt de wet voor de volgende overheidshandelingen, waarbij winkel huren groningen beperkingen zijn opgelegd.
Op grond van de Gemeentewet: gemeentelijk monument; besluit tot het heffen van bouwgrondbelasting; besluit tot heffen van baatbelasting; sluiting van een woning of lokaal.
Op grond van de Waterstaatswet 1900: · besluit of bevel.
Op grond van de Opiumwet: · besluit tot sluiting van een lokaal of erf.
Op grond van de Huisvestingswet: splitsingvergunningsstelsel, appartementsrecht; · vordering tot woonruimte.
Op grond van de Wet winkel huren eindhoven bodemsanering: · Kennisgeving, bevel of beschikking.
Op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten: aanwijzing van gronden; voorstel tot aanwijzing van gronden.
8.7 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 323
Op grond van de Woningwet: plicht tot het treffen van een voorziening; plicht tot beheer of gebruik door een derde; sluiting van een gebouw, open erf of terrein; winkel huren den haag bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit.
8.7.2 Instrumenten
Om het doel van de Wkpb te kunnen bereiken zijn daarin de volgende instrumenten opgenomen: a registratie; b aansprakelijkheid.

Sloopvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien er sprake is van een beschermd stads- en dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet, maar er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld ter bescherming daarvan, dan dienen burgemeester en wethouders een aanvraag voor een aanlegvergunning ook winkel huren leeuwarden aan te houden indien er geen reden is om de aanlegvergunning te weigeren. Deze aanhouding van de aanvraag duurt totdat over de goedkeuring van een dergelijk bestemmingsplan onherroepelijk is beslist. Indien duidelijk is dat het werk of de werkzaamheid waarvoor de aanlegvergunning nodig is, niet strijdig is met het bestemmingsplan dat gericht is op het beschermde stads-of dorpsgezicht, dan kunnen burgemeester en winkel huren groningen wethouders de aanlegvergunning verlenen nadat Gedeputeerde Staten hebben verklaard dat zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben (art. 46 lid 5, 6 en 7 WRO). Ook kan onder bepaalde omstandigheden een aanlegvergunning worden verleend in strijd met het toekomstig planologische beleid (art. 46 lid 8 WRO).
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing In gebieden waarin een leefmilieuverordening geldt op grond van de WSDV, is volgens art. 20 van die wet slopen zonder vergunning van burgemeester en wethouders verboden. Burgemeester en wethouders weigeren deze winkel huren eindhoven sloopvergunning volgens art. 21 WSDV indien voor het slopen ook een sloopvergunning ingevolge de Monumentenwet of een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze sloopvergunning niet is verleend.
Op grond van art. 36 WSDV is het verboden te slopen in een gebied dat is gelegen in een stadsvernieuwingsplan. Ook in dit geval moet de sloopvergunning worden geweigerd ingevolge art. 21 Monw, indien voor het slopen ook een sloopvergunning ingevolge de winkel huren den haag Monumentenwet of een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze sloopvergunning niet is verleend.

Sancties van de minister

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Sancties van de minister Indien de instelling haar taken niet goed verricht, kan de minister: aanwijzingen geven over het handelen en nalaten van de corporatie (art. 41 Bbsh); voorschrijven dat de corporatie alleen met de voorafgaande instemming van een of meer door de minister aangewezen personen of instanties of van hem bepaalde handelingen mag verrichten (art. 43 Bbsh). Een gemeente kan niet zo’n instantie zijn; de toelating intrekken (art. 44 Bbsh).
De minister krijgt gegevens over winkel huren leeuwarden de instellingen door de samenvattingen van het voorgenomen beleid die de corporaties moeten opstellen, alsmede door de op te stellen verslagen. Van de gemeenten, van huurders of van zijn ambtenaren (inspecteurs) ontvangt de minister over de instellingen ook berichten die voor hem aanleiding kunnen zijn maatregelen te treffen.
7.1 Toegelaten instellingen en het Besluit beheer sociale-huursector 289
7.1.6 Centraal fonds voor de winkel huren groningen volkshuisvesting Op grond van art. 71 Wonw is er een Centraal fonds voor de volkshuisvesting. Het is een rechtspersoon die ten doel heeft de sanering van toegelaten instellingen te bevorderen door het verstrekken van subsidie aan toegelaten instellingen. Het fonds verstrekt subsidie voor deze sanering aan toegelaten instellingen die niet beschikken over de noodzakelijk te achten financiële middelen, of ter tegemoetkoming in de kosten van werkzaamheden van de instellingen. Het fonds houdt toezicht op de financiële aspecten van de werkzaamheden winkel huren eindhoven van die instellingen. Tot de taken kan behoren het aan de minister verschaffen van inzicht in de financiële situatie van die instellingen gezamenlijk. Het fonds stelt jaarlijks voor 1 december beleidsregels vast (art. 71b lid 1 Wonw), waarin wordt bepaald op welke wijze het fonds uitvoering geeft aan zijn taken. De beleidsregels zijn van toepassing op het eerstvolgende kalenderjaar. Omdat het fonds van de corporaties gegevens aangeleverd moet krijgen en inlichtingen mag opvragen, kan het fonds een rol spelen bij het financiële toezicht dat de minister uitoefent. Het winkel huren den haag bestuur van het fonds stelt elk jaar na goedkeuring van de minister zijn begroting vast voor het volgende kalenderjaar. Elke toegelaten instelling die op 1 januari van een kalenderjaar als zodanig bestaat, is over dat kalenderjaar een door de minister vast te stellen bijdrage aan het fonds verschuldigd (art. 7le Wonw).

De consequentie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De consequentie van het niet of niet langer aanhouden van de beslissing op de aanvraag is het verlenen van de bouwvergunning.
Ingeval een projectbesluit wordt genomen, is er wel winkel huren leeuwarden een weigeringsgrond: de strijdigheid met het bestemmingsplan. Dan wordt er dus niet aangehouden. Nadat het projectbesluit is genomen, is de strijdigheid opgeheven. De bouwvergunning kan dan nog niet worden verleend als de afloop van de aanvraag milieuvergunning nog niet duidelijk is. In dat geval moet na het nemen van het projectbesluit de beslissing op de bouwaanvraag (nog) worden winkel huren groningen aangehouden.
Overigens mag een ontheffings- of projectbesluitprocedure alleen worden gevolgd als verlening van de milieuvergunning in de lijn der verwachtingen ligt. Indien de verwachting bestaat dat de milieuvergunning niet verleend gaat worden, oordeelt de rechter (toen er sprake was van een vrijstellingsprocedure op grond van de voormalige Wet op de Ruimtelijke Ordening) ‘dat reeds hierom twijfels bestaan of te dezen voldoende klemmende redenen voor toepassing van de anticipatieprocedure aanwezig zijn’ (ARRv5 (Vz) 20 januari 1986, AB 1987/188).
Burgemeester en wethouders zijn verplicht tot aanhouden indien er sprake is van het oprichten of veranderen van een inrichting, waarvoor een vergunning winkel huren eindhoven op grond van de Wet milieubeheer is vereist. Dat wil zeggen dat de rechtbank die bij een conflict moet beoordelen of er terecht is aangehouden, een oordeel moet geven over de vraag of een milieuvergunning vereist is. Indien namelijk volstaan kan worden met een melding op grond van de Wet milieubeheer, geldt de aanhoudingsverplichting niet (zie bijvoorbeeld ARRv5 (Vz) 22 april 1993, nr. 503.93.1338, BR 1993, blz. 888 en AGRv5 (Vz) 27 augustus 1993, nr. 503.93.3272, BR 1994, blz. 49).
Als burgemeester en wethouders een winkel huren den haag gedoogbesluit ten aanzien van een inrichting hebben genomen en geen milieuvergunning hebben verleend (en dus in strijd met de bedoeling van de wet, het in werking zijn toelaten), geldt de aanhoudingsverplichting voor de bouwvergunning onverkort.

Gedeputeerde Staten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De aanhouding duurt totdat Gedeputeerde Staten met het saneringsplan hebben ingestemd of totdat zij hebben vastgesteld dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging. Het eventueel saneren van de bodem is een taak van de bouwer. Het kan zijn dat het bouwplan ten gevolge van een saneringsplan waarmee is ingestemd, moet worden gewijzigd. In dat geval stellen winkel huren leeuwarden burgemeester en wethouders de aanvrager binnen twee weken na de beëindiging van de aanhouding in de gelegenheid binnen vijf weken een gewijzigde bouwaanvraag in te dienen (art. 52a lid 3 Wonw). Als de aanvrager daar geen gebruik van maakt, is de vergunning van rechtswege geweigerd. Na beëindiging van de aanhouding beginnen weer de ‘gewone’ termijnen van art. 46 Wonw te lopen, binnen welke op een aanvraag bouwvergunning moet zijn beslist.
6.4.3 Bestemmingsplan Doordat geen bouwvergunning mag worden verleend als een regulier- of licht-bouwvergunningplichtig bouwplan niet aan het geldende bestemmingsplan voldoet, wordt bereikt dat deze bouwplannen aan de winkel huren groningen bestemmingsplaneisen voldoen. Door middel van het bestemmingsplan bepaalt de gemeenteraad hoe de
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 253
grond en de bebouwing in een bepaald gebied mag worden gebruikt; bijvoorbeeld ‘agrarische doeleinden zonder bebouwing’ of ‘woondoeleinden aaneengebouwde eengezinshuizen’.
Bij toetsing van een bouwplan aan het toegestane gebruik van de grond of van de bebouwing in het bestemmingsplan, moet het bestemmingsplan geïnterpreteerd worden. Hiervoor zijn de methoden beschikbaar zoals in subparagraaf 1.3.4 zijn beschreven. De vraag moet beantwoord worden of het bouwplan past in het toegestane gebruik volgens het bestemmingsplan. Hoe ruimer de bewoordingen van de artikelen of de begrenzingen op de bestemmingsplankaart, hoe meer er wordt toegestaan. Het principe van toelatingsplanologie betekent ook dat met een bouwvergunning of een ontheffing toestemming wordt gegeven voor een bepaald bouwwerk, maar niet dat de plicht wordt opgelegd tot realisering.
Hierna wordt ingegaan op bouwplan, bestemmingsplan, ontheffing en projectbesluit, toetsing aan ander bestemmingsplan dan geldt bij de winkel huren eindhoven bouwvergunning, dubbeltelbepaling en toetsing aan een bestemmingsplan en schadevergoeding.
Bouwplan, bestemmingsplan, ontheffing en projectbesluit De vraag doet zich voor of de bouwvergunning altijd geweigerd moet worden bij strijd met het bestemmingsplan. Strijdigheid met het bestemmingsplan is alleen relevant als het om een bouwvergunningplichtig bouwwerk gaat.
Bouwplan Om te bepalen in welke gevallen een bouwvergunning voor een bouwplan nodig is, moeten de volgende vragen worden beantwoord: Is het winkel huren den haag een vergunningsvrij bouwwerk als bedoeld in art. 43 lid 1 Wonw? Dat wil zeggen, betreft het: bouwen als gevolg van een gemeentelijke opdracht (aanschrijving of een handhavingsbesluit) of gewoon onderhoud of bouwen van beperkte betekenis volgens het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken?

Bouwvergunningplichtig

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In een gemeente ontstond een geschil of het aanbrengen van een witte stuclaag op een gevel bouwvergunningplichtig was. In haar uitspraak was de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel: ‘dat burgemeester en wethouders zich op goede gronden op het standpunt hebben gesteld dat het wit stuken van de gevels afbreuk doet aan de specifieke bouwstijl van de in dit gebied aanwezige (woon)boerderijen en daarmee een substantiële en ingrijpende inbreuk op de bestaande landelijke winkel huren leeuwarden omgeving vormt.’ (ABRvS 19 juni 2002, AB 2002/376)
Ad 3 Wa t geldt er als men van mening verschilt over de noodzaak van een bouwvergunning? Er kunnen zich problemen voordoen als de meningen over de noodzaak van een bouwvergunning verschillen. Gemeente, bouwer en derdebelanghebbende (bijvoorbeeld een buurman) kunnen het daarover oneens zijn. Uiteindelijk beslist de rechter als er door het bestuursorgaan een beschikking is gegeven. Onder beschikking verstaat de Awb in art. 1:3 lid 2 óók de afwijzing van een winkel huren groningen aanvraag.
232 6 Woningwet: nieuwbouw
Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 augustus 2004, (AB 2005/106) blijkt dat er twee manieren zijn om de bestuursrechter een oordeel te laten geven over de vraag of een vergunning nodig is: of door het aanvragen van de vergunning, of door een verzoek van een derde om bestuurlijke handhaving.
Bij het besluit van het bestuursorgaan op de aanvraag of op het verzoek, moet het de vergunningplicht als voorvraag behandelen. De rechter toetst het oordeel van het bestuursorgaan vervolgens indien beroep wordt ingesteld. De mededeling van een bestuursorgaan los winkel huren eindhoven van een vergunningaanvraag of een verzoek om handhaving is geen besluit. Alleen in uitzonderingsgevallen kan de mededeling wel als een besluit worden aangemerkt: als bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning onredelijk bezwarend is. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn, wordt niet van de aanvrager verwacht dat hij een vergunning aanvraagt om erachter te komen of een vergunning is vereist: als het bijvoorbeeld gaat om veel kleine bouwplannen, zou het aanvragen van de bouwvergunningen onredelijk belastend voor winkel huren den haag de bouwer kunnen zijn. Een andere uitzondering is de omstandigheid dat het wachten op een handhavingsbesluit tot een onomkeerbare situatie zou leiden: bijvoorbeeld als het bouwen een niet terug te brengen natuurwaarde aantast.

Bouwen, gebruiken en slopen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Lid 2 betreft de zorgplicht bij bouwen, gebruiken en slopen. De zorgplicht geldt niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor degene die laat gebruiken. Dus ook een (malafide) verhuurder die actief gelegenheid zou geven tot overtredingen van de kantoor huren barendrecht bouwverordening of zorgplicht of die omstandigheden creëert of in stand laat die tot overtreding leiden (bijvoorbeeld overbewoning of onhygiënische, onveilige of overlastgevende bewoning) kan daarop worden aangesproken, zonder dat deze persoon in eigen persoon dat met de bouwverordening of de zorgplicht strijdige gebruik van het bouwwerk maakt. De zorgplicht om gevaar te voorkomen of te beëindigen bij bouwen, gebruiken en slopen richt zich tot iedereen, zij het ‘voor zover dat in diens vermogen ligt’. De plicht is beperkt tot degene die kantoor huren doetichem feitelijk bevoegd en ook bij machte is het ontstaan of voortduren van een gevaar tegen te gaan.
De opneming van de zorgplicht in de wet benadrukt ook de verantwoordelijkheid van de burger zelf: hij moet de voorschriften naleven ook als bijvoorbeeld een handhavende instantie nalatig is op te treden. De zorgplicht dient ook als vangnetbepaling. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een gevaarzettende situatie die net niet onder de beschrijvingen van de bouwverordening valt maar waar de Woningwet wel betrekking op heeft, dan zal er een overtreding van de kantoor huren zutphen zorgplicht in art. la Wonw aan de orde zijn. Overtreding van de zorgplicht van art. la Wonw is strafbaar en is volgens art. la onder 2° WED een economisch delict.
De bepalingen van Bouwbesluit 2003 en bouwverordening zijn sinds april 2007 rechtsreeks verplichtend: er is geen aanschrijving op grond van de Woningwet meer voor nodig om de plicht tot stand te brengen aan deze bepalingen te voldoen. Een uitzondering daarop kwam aan de orde in paragraaf 5.3 Welstandseisen. Volgens art. 13a Wonw moet voor (o.a.) een bestaand bouwwerk eerst een aanschrijving door burgemeester en wethouders worden verzonden waarin de voorzieningen worden vermeld kantoor huren beverwijk die nodig zijn om te ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand op te heffen. Er zijn nog twee gevallen waarin de aanschrijving op grond van de Woningwet is blijven bestaan. Het betreft art: 13, voorzieningen ter verbetering (zie subparagraaf 5.6.1) en art. 14, de verplichting om gesloten gebouwen in gebruik of beheer te geven (subparagraaf 5.6.2).

lnbrengwaarden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

lnbrengwaarden De verwerving van de gronden is voor de exploitatie een kostenpost. Veelal is de verwerving gedaan door particulieren. De inbrengwaarde zal moeten worden getaxeerd, bij voorkeur in het gehele exploitatiegebied door dezelfde onafhankelijke kantoor huren barendrecht deskundigen. Daarbij wordt uitgegaan van de verkeerswaarde van gronden en opstallen, die bepaald wordt aan de hand van de systematiek van de onteigeningswet. Tot de inbrengwaarde behoren ook andere kosten, bijvoorbeeld de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kantoor huren doetichem kabels en leidingen in het exploitatiegebied. Bro staan 14 kostensoorten genoemd die in aanmerking mogen worden genomen. Daartoe horen ook kosten van voorzieningen die in art. 6.2.5 Bro zijn benoemd. Het gaat bijvoorbeeld om aanleg van nutsvoorzieningen, riolering, wegen en openbare verlichting. De voorzieningen kunnen zich in en buiten het plangebied bevinden. Buiten het plangebied zijn het bovenwijkse voorzieningen. Belangrijk is dat er een duidelijke relatie is met het plangebied: de particuliere grondexploitanten mogen niet geconfronteerd worden met algemene kostenposten die voor rekening van de gemeente horen te zijn. Als criteria gelden de volgende begrippen: Profijt: de grondexploitatie moet nut hebben van de werken en maatregelen. Toerekenbaarheid: de kosten moeten mede ten behoeve van het plan worden gemaakt. Proportionaliteit: de kosten moeten naar rato worden verdeeld over de exploitatiegebieden die door de kantoor huren zutphen bovenwijkse voorziening worden gebaat.
In de Wro is de eis gesteld dat er sprake moet zijn van een vastgestelde structuurvisie die aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen. Art. 6.13 lid 6 en 7 Wro regelt hierover:
‘6 Kosten in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan worden naar evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet. 7 Bovenplanse kosten kunnen kantoor huren beverwijk voor meerdere locaties of gedeeltes daarvan in de exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een fondsbijdrage, indien er voor deze locaties of gedeeltes daarvan een structuurvisie is vastgesteld welke aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen.’

De beheersverordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De beheersverordening heeft een geheel ander rechtskarakter dan het bestemmingsplan: het is een ‘algemeen verbindend voorschrift’ als bedoeld in art. 8:2 Awb en is daarom niet vatbaar voor beroep. Een burger die bezwaar heeft tegen een beheersverordening kantoor huren barendrecht kan deze niet rechtstreeks bij de rechter aanvechten. Wel kan hij bezwaar maken tegen een besluit tot weigering of verlening van een ontheffing of een bouwvergunning: volgens art. 44 lid 1 onder f Wonw is ook een beheersverordening een bestemmingsplan, waar een bouwplan dus aan getoetst moet worden. Pas bij een rechterlijke toets van bijvoorbeeld een besluit op een bouwaanvraag kan blijken of de beheersverordening aan de wet voldoet. Mocht bijvoorbeeld het bestaande gebruik niet juist in de verordening zijn getoond, dan zou de rechter de verordening onverbindend kunnen verklaren.
Ook in gebieden waar een beheersverordening kantoor huren doetichem geldt, kunnen gemeente, provincie of Rijk een project willen realiseren van gemeentelijk, provinciaal of nationaal belang, dat afwijkt van de beheersverordening. Op grond van art. 3.40, 3.41 en 3.42 Wro kunnen de gemeenteraad, Provinciale Staten of de minister van VROM besluiten dat de beheersverordening dan buiten toepassing blijft. Dat besluit heeft dezelfde werking als een projectbesluit voorafgaand aan een bestemmingsplan, zij het dat in plaats van een bestemmingsof inpassingsplan binnen een jaar ook een wijziging kantoor huren zutphen van de beheersverordening kan worden vastgesteld (art. 3.40 lid 2, 3.41 lid 2 en 3.42 lid 2 Wro).
Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kan de provincie een verordening vaststellen met regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, projectbesluiten, de bijbehorende toelichting of onderbouwing en op beheersverordeningen (art. 4.2 lid 1 Wro). Indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kunnen bij AMvB ook regels worden gesteld omtrent de inhoud van kantoor huren beverwijk bestemmingsplannen en provinciale inpassingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen. Over provinciale en rijksregels handelen subparagraaf 4.5.1 en 4.5.3. Tevens kunnen Gedeputeerde Staten respectievelijk een minister bepaalde aanwijzingen geven. Deze worden in subparagraaf 4.5.2 en 4.5.4 behandeld.

Het bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestemmingsplan treedt niet na afloop van de beroepstermijn in werking indien een door Gedeputeerde Staten of de inspecteur ingediende zienswijze niet volledig is overgenomen of het bestemmingsplan anders dan het ontwerp is vastgesteld. (Indien het bestemmingsplan anders dan het ontwerp is vastgesteld omdat de gemeenteraad juist gevolg geeft aan de ingediende zienswijze van Gedeputeerde Staten of de inspecteur, treedt het bestemmingsplan wel in werking)
Het niet in werking treden heeft als doel belanghebbenden gedurende de gebruikelijke termijn van zes weken in geval van beroep de gelegenheid te geven een voorlopige voorziening aan te vragen voordat het gewijzigde bestemmingsplan in werking treedt; Gedeputeerde Staten of de minister van VROM de gelegenheid te geven aan de gemeenteraad een aanwijzing te geven.
Deze aanwijzing-ook wel kantoor huren barendrecht reactieve aanwijzing genoemd -heeft de strekking dat het onderdeel waarop de zienswijze betrekking heeft geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld (art. 3.8 lid 6 Wro). Zie omtrent aanwijzingen paragraaf 4.5. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt na de aanwijzing met uitsluiting van dat onderdeel, samen met het aanwijzingsbesluit bekendgemaakt. Dat gebeurt dan zeven kantoor huren doetichem weken na de vaststelling van het bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten en de minister hebben een speciale motiveringsplicht bij het geven van de aanwijzing: in de redengeving vermelden zij de aan het besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die hen beletten het betrokken provinciaal of nationaal belang met inzet van andere aan hen toekomende bevoegdheden te beschermen. Andere bevoegdheden zijn bijvoorbeeld het stellen van algemene regels bij of in een provinciale verordening of AMvB omtrent de inhoud van bestemmingsplannen (zie paragraaf 4.5) of het vaststellen van een provinciaal of kantoor huren zutphen rijksinpassingsplan (zie subparagraaf 4.2.5).
Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt het aanwijzingsbesluit onherroepelijk, dan vervalt het vaststellingsbesluit voor dat onderdeel van het bestemmingsplan: dan staat immers vast dat dat onderdeel terecht door Gedeputeerde Staten of de minister is bestreden.
Art. 3.9 Wro maakt duidelijk dat de afwijzing van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen een besluit is. Tot een afwijzing als bedoeld in het eerste lid besluit de gemeenteraad zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen acht weken na ontvangst kantoor huren beverwijk van de aanvraag (art. 3.9 lid 2 Wro). Daartegen kan bij de gemeenteraad een bezwaarschrift worden ingediend en tegen het besluit op het bezwaarschrift staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 8.2 lid 1 onder a Wro).